Teks Pidato Adriana : Terima Kasih Kepada Pengacara Majlis.

Terima kasih kepada pengacara majlis. Datang bahtera dari Medan, Singgah sebentar di laluan Kerai,Salam satu Malaysia saya hulurkan,Kepada warga sekolah pembuka tirai. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada,yang dihormati barisan para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi […]

Pidato Tekkhumfix : Ini Disampaikan Pada Acara Oleh . RM

Pidato ini disampaikan pada acara oleh . RM Entertainment yang disampaikan kepada seluruh karyawan/ staf RM Entertainment di Gedung tama RM Entertainment! “l. Selamat datang para pemenang // kita adalah manusia terpilih / kenapa saya katakan demikian? //sekarang coba anda renungkan/ berjuta-juta sel sperma dari ayah anda, hanya 1 sel […]

Naskah Pidato Tema Bahasa Menujukkan Bangsa

Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak, Ibu Juri yang saya hormati, Bapak ibu-guru yang hadir juga yang saya hormati, Serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah st. karena rahmat dan karunia-!yakita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat ala”iat. #ak lupa shalaat sertasalam selalu […]

Teks Pidato PDF : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wirosari Yang

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wirosari yang saya hormati, BapakIbu guru serta segenap karyawan SMA N 1 Wirosari yang saya hormati, serta seluruh siswa SMA Negeri 1 Wirosari yang kami cintai dan banggakan Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu di sini dalam […]

Pidato Malala : New York

New York- Gadis Pakistan yang mengguncang dunia dengan kisah tragisnya ketika ditembak Taliban, Oktober tahun lalu, kini telah kembali. Malala Yousafzai, 1 tahun, kini telah sembuh dari cedera ke!alanya, dan didaulat men”adi ikon !endidikan global oleh Perserikatan #angsa #angsa. $umat 1% $uli %&1′, Malala ber!idato di Ma”elis (mum P## dan […]

Pidato BM : WAHDATUL FIKR LAMBANG KESATUAN UMMAH

WAHDATUL FIKR LAMBANG KESATUAN UMMAH Rasulullah SAW pernah bersabda yang bera!sud “#anganlah !au seuabersel$s$h ya!n$ berpe%ah& adapun ua'(ua’ sebelu !au dahulunyab$nasa d$sebab!an ere!a berpe%ah)* Assalauala$!u +araha’ullah$+abara!a’uh& ,ang saya h-ra’$ saudar$ . saudara pengerus$ K-b$nas$ $n’ele!’ual !eha!$an yang penuh ber$n’egr$’$& Ra!an(ra!an seper#uangan yang %u!up ber!red$b$l$’$& Se’erusnya +arga de+an yang de!a’ d$ […]

Pidato : Alaikum Wr Wb

Assalamualaikum Wr WbSelamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuaKepada yang terhormat bapak atau ibu gurudan teman teman semua yang saya cintaiSebelumnya mari kita panjatkan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya kita masih dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaah sehat tanpa suatu kekurangan apapun.Pada kesempatan […]

Pidato Bahasa Jawa Versi 9

Pidato Bahasa Jawa Assalmualaikum wr.wb Bapak/Ibu guru ingkang kula urmati,sadherek-sadherek rencang-rencang ingkang kula tresnani.Saderengipun mangga kita sedaa ngaturaken pu!a lan pu!i sukur dhumateng “usti Ingkang #aha $uasa, ingkang sampun maringi tau%ik lan hidaah,katitik kula lan pan!enengan sami saged makempal ing papan punika kanthi kasarasan,karahar!an,tuwin kabagan, mboten wonten alangan setunggal menopo. […]

PIDATO 1 : Alhamdulillah Puji Syukur Dipanjatkan Kehadirat

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhandan penguasa alam semesta, Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam yakni NabiMuhammad SAW. ang terhormat ibi! bapa guru juga rekan siswa”siswi sekalian, pada kesempatan kali ini saya aknmencoba mengulas tentang kedisiplian siswa. #adirin sekalian yang saya hormati, […]

Praktek Kelas 6 Pidato Boso Jawa

Praktek Kelas 6 Pidato Boso Jawa Assalamualaikum Wr. Wb Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak Ibu ingkang satuhu luhuring budi lan konco konco kelas 6 ingkang sami kulo tresnani. onggi kito seda!a ngaturaken pu”i s!ukur dhumateng #usti ingkang maha Agung$ ingkang sampun maringi sedo!o nikmat lan kawerasan dumateng kito. […]

Contoh Naskah Pidato : Tema Kebersihan Lingkungan Di

Pidato tema kebersihan lingkungan di sekolah. Assalamualaikum Wr.Wb. Bapak-ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang Menjaga Lingkungan i !ekolah”. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah !W# karena berkah dan karunianya kitasemua dapat berkumpul di pagi yang […]

Pidato Bhs Sunda : Langkung Tipayun Urang Panjatkeun Puji

Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafat. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang […]

Pidato Bhs Sunda : Contoh Naskah | Teks Bahasa Singkat Versi 2

Contoh Naskah | Teks Pidato Bahasa Sunda Singkat. (Sagala Nuaya dina pidato ieu mung saukur conto, mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang.) Assalamualaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat., Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara th […]

Contoh Naskah Pidato Guru Versi 2

Contoh Naskah Pidato Guru | Kepala Sekolah Dalam Acara Perpisahan Assalamu Alaikum Warahmatullahi WabarakatuhPuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga kita bisa hadir diacara perpisahan ini. apak, !bu guru serta para “rang tua sis#a kelas$!, !%, %!! khususnya, terimakasih atas […]

Contoh Pidato Menuntut Ilmu

CONTOH PIDATO MENUNTUT ILMU Assalamu alaikum Wr. Wb. Bismillahirrohmanirrohiim . : Yang saya hormati Dewan Juri ! Yang saya hormati Rekan-rekan peserta lomba ! Serta hadirin dan hadirat yang berbahagia ! Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi umat islam. Allah […]

Pidato : PG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

PG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA L P S,PAHANG Ahli kumpulan : SATHISHWARAN A/L RAJENDRAN VELLASHENE A/P SUBRAMANIAM VANITHA A/P S.SHUNMUGAMPIDATPidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu perkara. Pidato biasanya disampaikan oleh seseorang yang memberikan pernyataan tentang suatu perkara atau […]

Pidato Hari Ibu : Tentang

Pidato Tentang Hari Ibu Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak wali kelas VI, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN 1 Purbawinangun dan yang saya sayangi teman-teman SDN 1 Purbawinangun. Mari kita sejenak bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Tak luput juga mari […]

Pidato Perpisahan : Yang Saya Hormati Kepala SMP YPMM Tebing

Assalammualaikum wr.wb. Yang saya hormati Kepala SMP YPMM Tebing TinggiYang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan TUYang saya hormati orang tua wali siswa dan rekanrekan kelas sembilan yang berbahagiaserta adikadik kelas tu!uh dan delapan yang saya sayangi Pertamatama marilah kita pan!atkan pu!i syukur kehadirat Allah S”T. Karna denganlimpahan rahmat# […]

Pidato Sunda.docx : Tema Kebudayaan

Tema: Kebudayaan Assalamualaikum wr wb Ibu/Bapak Guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangansadayana. Langkung tipayun, mangga urang samisami mu!i syukur kaGusti nu “aha Agung, margi mung barokah sareng rohmat “antennaurang tiasa riung mumpulung dina kasempatan ieu. #adirin sadayana, dina danget ieu simkuring bade nepikeun pidatongenaan watek budaya sunda. Ari […]

Pidato Pengorbanan Sang Ayah

PIDATO PENGORBANAN SANG AYAH Assalamualaikum wr. Wb. Mukaddimah. Ya! T”rh#rma$% Ba&ak Ibu D”wa ‘uri da T”ma($”ma s”&”r)ua!a *a! b”rbaha!ia. P”r$ama($ama% marilah ki$a &a)a$ka &u)a da &u)i s*ukur k”hadira$ Allah SWT kar”a a$as lim&aha rahma$ da hida*ah*a *a! b”ru&a k”s”ha$a% ki$a da&a$ b”rkum&ul di ma)”lis ii *a! is*aallah dirahma$i #l”h Allah […]

Pidato Drugs : Honorable Ones The Headmaster Of SMK Musda

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Honorable ones the Headmaster of SMK Musda Perbaungan, Mr/Ms Teachers and staf o SMK Musda Perbaungan and all o my beloved riends. Before I begin to give a speech, I ould like to invite !ou to thank to Allah the Almight!, Who has given us Merc! and […]

PIDATO PENDIDIKAN Versi 2

PIDATO PENDIDIKAN AssalamualaikumWr.Wb. Yang terhormat kepada bapak guru. Dan temanteman !ang sa!a banggakan. “arilah kita pan#atkan pu#i s!ukur kehadirat Tuhan Yang “aha Esa !ang telah melimpahkan rahmatN!a$ sehingga kita dapat berkumpul disini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini sa!a akan men!ampaikan pidato tentang peningkatan kualitas pendidikan. Pada era modern […]

Koleksi Pidato Spontan Daerah

KEPENTINGAN KEBERSIHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN Kebersihan bermaksud terhidar daripada sebarang kekotoran sama ada kekotoran yang nampakseperti najis-najis dan juga kekotoran dalaman seperti perbuatan serta sikap negatif termasuksombong, bongkak, iri hati dan sebagainya. Antara kepentingan kebersihan dalam kehidupan seharian ialah menjaga kebersihan fizikaltermasuk kebersihan diri. Contohnya kebersihan kuku, rambut, pakaian dan […]

Pidato : “Isra’ Mi’raj”

Pidato “Isra’ Mi’raj” Assalamualaikum wr.wb. Alhmadulillahi robbil alamin. Asholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alaalihi washohbihi ajmain. Amma badu. Bapa-bapa,indung-indung sarta kaum muslimat anu dimegahkeun ku Allah. Kahiji-tama marilah urang sadaya ngedalkeun puji sarta sukur kehadirat Allah S! margiurang sadaya dina ayeuna diidinan keneh ku Allah kanggo ngariung di a”ara […]

Pidato Tentang Politik : Yang Saya Hormati Ibu Kepala

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati ibu kepala sekolah SMAN 1 CISOLOK Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMAN 1 CISOLOK serta rekanrekan yang saya banggakan !ertamatama marilah kita pan”atkan pu”i syukur kehadirat Allah S#$% pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam sehat &al’a(at% amin yarobbal alamin) […]

Skrip Pidato : Terima Kasih Saudara Pengerusi Majlis.

Terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh dan salam sejahtera . Bismillahirrahmanirrahim . Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w kekasih Allah yang menjadi guru tauladan dan !ontoh kepada kita umat sekalian alam. “#esantunan $uru Pembentuk $enerasi […]

Pidato Bahasa Arab : !”

!”$%&'($)*(+&'($-././12 &451672 89′:3 $/’%>%4@45C -‘(DCDEF$I:+KLMN:OCPQOF@S3 -‘(%:UVWYZ[V\S]_b4DdOQZfbg&hj$5%l ij=VnkV@Dj”k+\CpgN*rstrK3 U7vMYQ6-(wZ ?4K4CZrVxVb$IMzr62$6>ZfZ|Yd5$ &zgr*- gg\Sg1gr% !”$%5xDDZO ?Vj’?t Fz$’nCYrd$O(6$gPL T:h5xDD””YrC1z\r 85 6 ? lrbrQ=-=’b izF 5xDDZ On ?': ‘$%d5\T*DO &]”%$ mdY ?’ ,7 VS/Pg w75$$dE bNO ,Lg] YlYrCPQ 4S” ,7 r$6% &4C ,] A Cg rQTUKw$ qN* =!”! W4SY T; r62$%rx5sdQ ,4S”6f SgTgd?PZQDY$dE ]@dzEY *t$MD5Z […]

Naskah Pidato : Hormati,bapak Ibu Guru Yang Saya

Assalamualaikum wr wb, Kepada Ibu kepala sekolah yang saya hormati,bapak ibu guru yang saya hormati,teman teman yang saya sayangi, . Pertama- tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SW,tak lupa salawat serta salam kita kepada junjungan kita !abi besar “uhammad SAW,yang telah membawa kita dari #aman jahilliah menuju […]

Teks Pidato : EKS PRA U PERINGKAT NEGERI SEMBILAN 2012

EKS PIDATO PRA U PERINGKAT NEGERI SEMBILAN 2012 SMKA PEDAS, REMBAU (28 MAC) Terima kai! a”#ara$i %e&’aara ma*i+ Baria& %a&e* !akim a&’ ari- *a’i .iaka&a+ Di-/#i- ke!rma+ Raka&/raka& e%er”a&’a&+ Si#a&’ !a#iri& ar’a #ea&, a%irai &e’ara+ Aa*am”a*aik”m 3M 3B #a& a*am 1 Ma*aia+ Pr-+ Dr Aa&’ Saria& a#a me&aaka& .a!aa 4kia! […]

Pidato Panjang : Nama Irsyad Rofi Ramadhan

Nama : Irsyad Rofi Ramadhan Kelas : VI A Tugas : Bahasa Indonesia Pidato Perpisahan Kelas 6 Assalamualaikum wr w! “ang terhormat !apak kepala sekolah #$N Pekayon %& “ang terhormat !apak i!u guru #$N Pekayon %& Teman’teman serta adik kelas yang saya (intai dan saya !anggakan Pertama’tama marilah kita pan)atkan […]

Contoh Pidato Singkat Tentang Pendidikan

Contoh Pidato Singkat tentang Pendidikan : Pembukaan Pidato : Assalamualaikum Wr. Wb. Hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Atas segala nikmat serta hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan hari […]

Pidato Public Speaking : Yang Terhormat Bapak Drs. Manap

Assalamualikum Wr. Wb Yang terhormat Bapak Drs. Manap Sohilat, M.Si Dan rekan-rekanku sekalian yang saya cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji an syukur kehairat Allah SW! yang telahmemberikan kesempatan kepaa kita untuk apat berkumpul itempat ini. Dan tak lupa mari kitapanjatkan shala”at serta salam kepaa junjungan #abi besar Muhamma SAW. […]

Pidato Versi 47

Pidato PIDATO PENGARUH GLOBALISASI DIKALANGAN PELAJAR Yth. Wali Kelas dan Tean!tean “an# sa”a $intai G%&% dan tean!tean “an# sa”a ‘asihi P%(i s”%’%& s%dah sela”a’n”a ‘ita hat%&’an ‘e hadi&at T%han Y)E ‘a&ena atas li*ahan +e&’atn”a ‘ita se%a da*at +e&’%*%l di te*at ini dala ‘eadaan sehat. Pada ‘ese*atan “an# di+e&i’an ‘ali ini […]

Teks Pidatosambutan.2.haji.doc : Potret Haji Kita, Antara

Potret Haji Kita, Antara Cita-Cita Dan Fakta Oleh: Agus Hasan Bashori, Lc!”#$%&'( )*+#,(-.’/012&'(+3(456′(,(%3%.-71″#819-:;/9= :3->?’ @AB$C6D&$1(D15E-‘(AB”#D F/(2′( G9&H’IJIJ(I43# 9,’2′( G9//!(H’KLB.!(MAJ 62G93/E(BN(E(OL(D# 1L G9PO+”DB(H’LGO”9 Jamaah yang berbahagiaMarilah kita tingkatkan Iman dan taqwa keada Allah karena hanya dengan taqwa kita akan mendaatkan amunan, ertolongan dan surga!ya yang agung”#ita sekarang berada ada bulan $%ul […]

PIDATO : PERPISAHAN KELAS 9

PIDATO PERPISAHAN KELAS 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak kepala sekolah SMP…, yang terhormat bapak dan ibu guru sekalian dan teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Pada acara perpisahan kelas Sembilan tahun pelajaran !”#$!”%, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S&’. berkat rahmat serta karunianya, kita semua […]

Pidato Tentang Narkoba : Ssalammualaikum Wr.Wb.

ssalammualaikum Wr.Wb.Yang terhormat Bapak kepala SMP N 1 Pati, ibu/bapak guru, Dan teman-teman sekalian ang saa !intaiPertama-tama marilah kita pan”atkan Pu”i Sukur keha#irat $llah SW% karena atas limpahan rahmat #an hi#aah-Na kita semua #apat berkumpul #i tempat ini. Pa#a kesempatan kali ini, saa me&akili teman-teman sekalian untuk menampaikan sebuah pi#ato […]

Pidato Berbakti Kepada Kedua Orang

Pidato Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalaamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh Alhamdulillah, wassyukrulillah wassholatu wassalaamu alaa rasulillah laa nabiyya badah asyhaduallaa ilaahaillah wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasuuluh . amma badu. Yang kami hormati para Dewan Juri dan Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata […]

Pidato B.inggris : Asslamualaikum Wr. Wb.

Asslamualaikum wr. wb. in the name of Allah the most gracions and the most merciful the honorable teacher,and the honerable ladies and gentlement lets thanks to Alllah SWT who gives us blessing,good health,and strong faith lets send our shalawat and regard to our beloved prophtx Muhammad S.A.W to his famil,his […]

62888445 Contoh Teks Pidato Kebersihan Lingkungan

Contoh Teks Pidato Kebersihan Lingkungan Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Dan selamat pagi Yth Bapak guru, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkah karunia dan rahmat Nya kepada kita semua. . Teman-teman yang saya kasihi, kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi […]

Makalah Tentang Pidato.docx : Pidato

Makalah Tentang Pidato BAB 1 PENDAHULUAN Pidato adalah suatu keterampilan berbicara yang sangat penting dalam suatu acara seperti pada acara hari sumpah pemuda, hari kartini, dan lain sebagainya. Pidato juga merupakan salah satu sarana agar kita terampil dalam berbicara dimuka umum, sekarang muncul apa itu pidato?, itulah sebabnya makalah ini […]

Teks Pidato : Yang Saya Hormati,kepala MAN Purwokerto 1

Assalamualaikum wr.wb Yang saya hormati,kepala MAN Purwokerto 1 Dewan guru beserta dewan juri yang saya hormati pula Tak lupa juga teman temanku yang saya sayangi dan saya banggakan Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur hehadirat Alloh SWT yang telah mmelompahkan segala rahmat,taufik dan hidayahNYA kepada kita […]

Pidato : First Of All, Let Us Praise And Thank Allah Subhana

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, let us praise and thank Allah subhana watala presence. My friends and teachers all of whom I respect.On this occasion I will give a speech with the theme of delinquency among adolescents. adies and !entlemen. “uvenile delinquency is not foreign. Many minors who are […]

Pidato Versi 46

Pidato Assalamu’alaikum wr.wb. Yang kami hormati bapak kepala sekolah. Yang Kami hormati ibu wali kelas. Yang kami hormati pula bapak dan ibu guru kami. Dan untuk para pelopor yang sangat di nantikan Indonesia karya karyanya. Pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat-Nya yang diberikan kepada […]

Pidato : Nama Nina Nuraeni

Nama : Nina Nuraeni Kelas : IX-C Sekolah : Smp.Kartika XIX-2 Bandung Tugas : Membuat Teks Pidato Assalamualaikum Wr.Wb Yang terhormat Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak/Ibu Guru serta Karyawan dan teman-teman serta adik-adik yang saya cintai dan saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa […]

Pidato : Sugeng Kartaraharja Lan Sugeng Siang Para Bapak Ibu

Sugeng kartaraharja lan sugeng siang para bapak ibu guru, suster lan konco-koncoku. Ingkang Sepisan, matur nuwun kula aturke marang Gusti Allah, amarga acara iki +iso diadake lan maringaken kawarasan karo kito. Matur nuwun uga kulo ucapaken karo bapak ibu guru, suster, lan konco koncoku seng wes nyiapaken wedhal lan teko […]

Pidato Wirausaha

pidato wirausaha Pidato kewirausahaan Nama :Wahyu Eka Novianto Repi Sekolah :SMA Negeri 7 Manado Asslm.wr.wb Syaloom… Yth. Ibu Kepala Sekolah Yg sy hormati para guru sekalian dan yang saya cintai para generasi emas bangsa. Pertama2 sy mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinNya […]

Teks Pidato : Nama Muhammmad Adam Hidayat

Nama: Muhammmad Adam Hidayat Kelas: X IIS 4 Assalamu’alaikum Wr. Wb Pertama-tama marilah kita pa!atka pu!i da syukur ke hadirat Allah SW” ya# telah memberi ikmat serta karuia-Nya sehi##a kita semua dapat berkumpul bersama di hari ya# berbaha#ia ii. Shala$at da salam sem%#a tetap ter&urahka kepada Nabi esar kita Nabi […]

Contoh Pidato : Salam 1 Malaysia,

Salam 1 Malaysia, HOTS bermaksud Higher Order Thinking Skills iaitu Kemahiran berfikir atas tinggi. Ianya diperkenalkan oleh KPM pada tahun !1″. Ianya terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia #PPPM$ yang merupakan salah satu %iri daripada & %iri utama iaitu Kemahiran ‘erfikir. Mengikut KPM, K'(T ditakrifkan sebagai )* 1.keupayaan untuk mengaplikasikan […]

Pidato : Hasil Riset Yang Dilakukan Sekolah Tinggi Sandi

Contoh Pidato : Hasil Riset Yang Dilakukan Sekolah Tinggi Sandi Hasil riset yang dilakukan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) Indonesia bersama Yahoo menunjukkan, kalangan remaja usia 15-1 tahun mendominasi !engguna internet di Idonesia (“#$)% &esatnya !erkembangan dunia online ini mulai dilirik sebagai !eluang emas oleh !ara !ebisnis% &ara hadirin, Hal […]

Pidato ASAT SK DB.doc

Tajuk: Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Bahasa Melayu indah nan santun, Mekar-megah di pentas dunia, ari sepuluh kemas kususun, M!h!n bi”ara nan menyusun kata. Sidang hadirin yang dih!rmati, Sambutlah Salam Sejahtera,Salam Satu Malaysia. Semarak kasih,sekalung budi Tuan #engerusi Majlis,barisan panel hakim yang ari$ lagi berkarisma,penjaga masa setia pada saat dan ketikanya, […]