Pidato B.jawa : Bapak Saha Ibu Ingkang Sangat Kula Hurmati.

Assalamualaikum wr. wb

Bapak saha Ibu ingkang sangat kula hurmati. Sumrambahanipun para siswa ingkang kula tresnani. Mangga sesarengan ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringi idi palilah para saengga kita saged makempal wonten papan punika kanthi wilujeng. Kula jumeneng kangge pengetan dinten kamardikan RI kaping 66.

Salajengipun, kula penjenenagan sedaya ndedonga, mugu-mugi arwahipun para pahlawan katampi ingngarsaning Gusti ingkang Maha Agung.

Bapak saha Ibu ingkang kula hurmati lan para siswa ingkang kula tresnani. Tiga setengah abad langkung tiga setengah warsa bangsa Indonesia dipun cengkrem dening tanganing penjajah. Boten sakedhik bandha negari ingkang dipun keruk, dipun usung dhateng negarinipun penjajah. Semangat proklamasi kedah jiwa wonten dhiri pribadi kula lan panjenengan sedaya. Sedaya kedah nuladhani jasa-jasa para pahlawan. Saperangan wonten ingkang dados tentara, polisi, TNI lan sapununggalanipun.

Bapak Ibu dalah sedherek sadaya ingkang kula hurmati, mangga kita sesarengan Dirgahayu Indonesia, sepisan merdika tetep merdika.

Cekap semanten atur kula, mugi-mugi sedaya ingkang kula aturaken ing nginggil, sekedhik saged mimbuhi raos kebangsaan ingkang wonten ing dhiri kita sedaya. Ing wasana mbok bilih wonten kekirangan atur, kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksami.

Bilahhi taufik walhidayah Wassalamulaikum wr. wb

Kebumen, April 2011

Peserta ujian praktek

Ahmad Ubaid Aqrobi

12070

Sri Winarni S.pd.Dra.Sri Kasih Nardani

Nip 196311261984122005Nip 196802121995122001

TUGAS PIDATO UJIAN PRATEK

BAHASA JAWA

Leave a Reply