Pidato B. Jawa IRP

PANITIA KEGIATAN SUMPAH PEMUDA DAN HARI PAHLAWAN

PONDOK CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN

Telp (0274) 4463095 55283

Pondok, 07 November 2012

Assalamualaikum wr. wb.

Ingkang kula hormati Bapak Kepala Dusun Pondok Condongcatur Depok Sleman, ingkang tansah dhahat kinurmatan Bapak Sekretaris Desa Condongcatur Depok Sleman, ingkang tansah bagya mulya sesepuh, pinisepuh saha para tokoh masyarakat lan warga masyarakat Pondok Condongcatur Depok Sleman, mboten kesupen ugi para juri lan kanca kanca sedaya kaum muda ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyen monggo kula nderekaken ngaturaken puji syukur dumatheng ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang sampun paring rahmat, taufiq saha hidayaipun dhumateng kula panjenegan sami, saenggo ngantos wekdal punika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten adicara pengetan hari sumpah pemuda lan hari pahlawan ing ndalu punika tanpa alangan sttungal menika.

Shalawat serta salam ugi konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi ingkang sampun paring tuntunan agami, khususipun umat islam lan kita antu-antu syafaatipun ing yaummul kiyamah. Amin yaa robbal alamin.

Keparenga wonten ing adicara punika, kula badhe ngaturaken sekedik wawasan perkawis sumpah pemuda ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan hari pahlawan.

Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, kita sedaya minangko kaum mudo ing jaman sakmenika, mbetahkaken semangat utawi grengseng kangge ngisi kamardikan ingkang sampun kaleksanan kanthi sak sae-saenipun.

Kita perlu nuwuhkaken semangat sumpah pemuda kanthi ngemuti tigang perkawis inggih punika :

Witing tresno amargo dipekso, ingkang gadhah makna ampun ngantos pemuda menika nglampahi kiprah ing pembangunan amargi dipun pekso, pramila kedah kanthi niat lan kesadaran kaum muda piyambak.

Sedaya kiprah pembangunan kala wau, pikantuk dukungan saking para pinisepuh, masyarakat, lan kaum muda sedaya amrih migunani dhumateng masyarakat kita sedaya umumipun.

Kagungan motto kados dene sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara, inggih punika :

Ing ngarsa sung tuladha, ingkang ateges dadoso pangarso / pemimpin ingkang saged dados patuladhan/conto kasaenan dhateng masyarakat.

Ing madya mangun karsa, ingkang nggadahi pangajab supados para pangarsa maringi panjurung dhateng kaum mudo, supados saged kiprah saha ndherek aktif wonten ing pembangunan lahir lan batin.

Tut wuri handayani, inggih punika tansah maringi pamuji dhateng asil ingkang pinunjul lan maringi usodo kangge nggayuh asil sak sae saenipun.

Para rawuh sedaya, pramila sumangga kaum muda anggadahi grengseng lan kiprah dhateng pembangunan mbonten namung asifat lahiriyah kemawon nanging ugi pembangunan asifat batiniah. Menika kangge mujudkaken bangsa Indonesia ingkang nggadahi grengseng nyawiji bhineka tunggal ika, ingkang ateges sanajanto kito puniko kedhadosan saking mapinten pinten suku lan ingkang mawarni warni agami nanging nggadahi pangangkah setunggal, inggih punika Indonesia ingkang makmur lahir lan batin.

Para rawuh tansah bagya mulya, cekap semanten atur kula, mbokbilih wonten galap gang sulir atur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Atas Nama

Ketua II Panitia

Irfani Reza Pahlevi

Leave a Reply