TEKS PIDATO PANITIA 05

Contoh TEKS PIDATO PANITIA 05

.

,

:

Hadrotal Mukarrominporo alim,poro ulama ingkang satuhu kito dereki,langkung-

langkung wonten pangarsanipunAlmukarrom Simbah KH. Mufid Masud,Pengasuh pondok

pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta, dumateng pangarsanipunalmukarrom Bapak KH.

Majid Ridwansaking Malang Jawa Timur,ingkang sakestu kito antu-antu menggah mauidhoh

hasanahipun sak mangkeh.

Dumateng pangarsanipun ,romo KH. SujaI Masduqiminongko pengasuh pondok pesantren As

Salafiyah, ingkang tansah kito suwitani soho kito antu-antu doa barokahipun.

Dumateng pangarsanipunporo pangembating projo,tataran tingkat kalih Kabupaten Sleman

inkang mboten saged kito sebat setunggal mboko setunggal ingkang tansah kitho taati.

Dumateng pangarsanipun porowali santri ,alumni, soho tamu undangan kakung sumawono putri

ingkang dahat kinormatan,soho dumateng sahyaning poro rawuh ingkang tansah kito

mulyaaken.

Poro lenggah sami ingkang kito hurmati

Kepareng matur, kawulo ing mriki hangaturaken puji syukur wonten ngarso ndalem Alloh

swt. ingkang tansah ngluberaken kanikmatan soho kerohmatanipun dumateng kito sedoyo

sehinggo wonten ing titi wanci meniko, kito waged anggadahi kasempatan angarawuhi ,hurmat

soho paring doa pangestu ing pawiwahan Lailatittasyakkur wa Akhirissanah Pondok Peantren

Assalafiyyah, kanti sinarengan mboten manggihi alanagan setunggal punopo. Mugi-mugi ,

lenggah kulo panjenengan sami pikantuk karidhan lan ganjaran ingkang sak murwat saking

ngarso dalem Alloh Swt. Amin Allohummaa Amiiin.

Sholawat tuwin salam mugi tansah konjuk dumateng panutan kito Nabi Agung

Muhammad Saw. Inggih Nabi ingkang mbusak risalah kenabian sak derengipun. Lan ngasto

syariat agung wonten alam akhirot sak mangkeh, lan mugi-mugi kito sedoyo kalebetno

ummatipun ingkang pikantuk syafaat bemjang wonten ing yaumul kiyamah. Amiin Allohumma

Amiiin.

Poro rawuh ingkang pantes sinudarsonoSak lajengipun, kawulo wonten ing mriki minongko talanging boso saking sedoyo panitia

lailatittasyakkur wa akhirissanah Pondok Pesnatren Assalafiyyah ngaturaken pangapunten mbok

bilih anggen kawulo matur sak mangkeh mboten unju prono wonten ing penggalih panjenengan

sami.

Pamatur kawulo minangkani sedoyo panitia ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh soho

matur nuwun wonten ngarso panjenengan sedoyo ingkang sampun kerso ngluberaken wekdal

soho ngentengaken saliro saperlu nindaki undangan saking panitia, mugi-mugi tindak

pamjenengan awit sakng ndalem dumugi puniko panggenan kalebetno amal ingkah sholeh

ingkang katampi wonten ngarso ndalem Alloh Swt. soho sak mangkeh pikantuk ilmu ingkang

manfaat . Amiin Allohumma Amiin.

Jangkep ongko ingkang kaping kalih, sedoyo panitia ngaturaken agunging panuwun

dumateng sedoyo fihak utaminipun wali santri, almni lan tanggi tepalih ingkang sampun kerso

anyengkuyung amrih suksesipun Haflah tassyakur wonte ing ndalu puniko. Awit sedoyo panitia

mboten saged caos piwales nopo-nopo namung tansah nuwun pandongo mugi-mugi Alloh paring

lelintu ganjaran ingkabg sak murwat kalian amal kesahenan panjenengan sami.

Ingkang sak lajengipun sedoyo panitia sampun kados menopo anggenipun budidoyo

supadoso haflah wonten ing ndalu puniko waged lumampah kanti sahe tanpo kacingkrangan

setunggal punopo. Ananging kasunyatanipun namung kados mekaten. Sedoyon panitia mboten

saged Ikroman wa tadziman kadosto anggenipun sami ananggapi kerawuhan panjenengan

sedoyo, mboten saged caos papan palenggahan tuwin pasugatan ingkang laras kalian drajat

pangkat poro rawuh. Awit saking meniko sak estu sedoyo panitia namung saged nyuwun

lumintiring sih samudra pangak sami.

Poro lenggah sami ingkang dahat kinurmatan

Mbok menawi namung puniko ingkang saged kito aturaken minangkani atur saking

sedoyo panitia, awit saking purwo, madyo soho wusananing atur, katah tumpang suhipun

tembung , menopo dene kirang trapsilonipun subo sito , awit saking kirangipun seserepan soho

cupetipun pengalaman. Pramilo saking puniko sepindah malih sakestu kawulo tansah nyuwun

agunging pangapunten ingkang tanpo pepindo.

Wallohu waffaqonaa waqodho bihawaijiddunya wal akhiroh wassalamualaikum wr.wb.

Leave a Reply