Ucapan Pidato

Pidato

1KOMUNIKASI

LISAN

2TUJUAN ?

PENYAMPAIAN

MENGAJAK

KEBAIKAN

MENCEGAH

KEBURUKAN

3KEMAHIRAN PENYAMPAIAN

YANG BERKESAN

PEMIDATO YANG BERKESAN

BAKAT PEMIDATO

4UCAPAN 1 : MAULUD NABI

Assalamualaikum Wr. Wb.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang

telah memberikan rahmat dan nikmat serta idayah kepada kita semua.

Kedua kalinya shalawat serta salam muda-mudahan tetap tercurahkan kepada

jungjungan kita abi besar !uhammad SAW. yang telah membimbing kita dari jalan

yang gelap menuju jalan yang terang-benderang.

Para hadirin yang saya h”rmati…

Pada pagi hari yang insyaAllah penuh berkah ini kita berkumpul disini dalam rangka

untuk memperingati hari !aulid abi !uhammad SAW. Sem”ga saja acara ini

5dapat kita jadikan m”mentum untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti iman serta
ta#wa kita kepada Allah SWT. $engan menjadikan sejarah abi !uhammad

sebagai m”ti%asi.

Para hadirin sekalian yang saya h”rmati…

abi besar !uhammad SAW. adalah s”s”k se”rang rasul dengan perjuangannya
yang begitu luar biasa untuk memberikan pengarahan kepada segenap ummat

manusia menuju jalan yang diredhai. &eliau berjuang dengan sekuat tenaga tanpa

mengenal rasa lelah sedikitpun untuk menyampaikan perintah-perintah Allah SWT.

Karena perjuangan beliaulah kita sekarang ini berada dalam keadaan yang aman’

tenteram’ dan hidup dengan penuh keimanan. !ari kita jadikan m”mentum ini untuk

terus meningkat rasa syukur dan ta#wa kita kepada Allah SWT.

Pada haridin yang dimuliakan “leh Allah SWT.

Kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. (s”k atau lusa Allah SWT akan

memanggil kita dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan

kita. !ari mensucikan diri kita dengan melakukan amal-amal ibadah sesuai yang

diajarkan “leh Al#uran dan )adits. Sem”ga m”mentum ini dapat mend”r”ng kita

semua untuk semakin giat dalam menjalankan amal ibadah.

Para hadirin yang saya cintai…

$emikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang dirahmati ini. Sem”ga

kita senantiasa diberikan nikmat dan hidayah dari Allah SWT. $alam menjalani

kehidupan didunia ini sehingga kelak kita b”leh menjadi “rang yang beruntung di

akhirat nanti

Wassalamualaikum Wr. Wb.

UCAPAN 2 : MASA LAPANG

Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, rakan-rakan pelajar serta hadirin
sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana memberi
peluang kepada saya untuk memberi syarahan pada hari ini.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Tajuk syarahan saya ialah Mengisi Masa Lapang dengan Perkara
yang er!aedah”. Masa lapang tidak seharusnya dibiarkan berlalu begitu
sahaja. #a perlu diisi dengan perkara-perkara yang ber!aedah.

$da berbagai-bagai cara untuk mengisi masa lapang. %i antaranya
ialah melibatkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum. %engan cara itu ia
dapat menambahkan pengalaman serta ilmu pengetahuan.

6$da juga orang yang memilih membaca untuk mengisi masa
lapang. anyak bahan bacaan yang dapat dibaca. #a merupakan satu
akti&iti yang paling ber!aedah untuk mengisi masa lapang.

Hadirin sekalian,

‘ontoh-contoh yang saya telah sebutkan tadi, mendatangkan
!aedah serta keuntungan. #tulah antara beberapa perkara yang boleh
dilakukan sebagai mengisi masa lapang.

(ekian sahaja syarahan saya untuk kali ini. (aya sudahi dengan
ucapan terima kasih dan assalamualaikum.

UCAPAN 3 : PEMBAZIRAN

Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis dan rakan-rakan sekalian.
(elamat sejahtera saya ucapkan. Tajuk syarahan saya pada kali ini ialah
)Memba*ir $dalah $malan Yang Tidak aik.

Hadirin sekalian,

+ata )memba*ir )bermaksud berlebih-lebihan menggunakan
sesuatu hingga ada yang terbuang. $malan ini sebenarnya banyak
mendatangkan keburukan. Misalnya jika kita terlalu boros berbelanja,kita
tidak akan mempunyai ang ketika kita benar-benar memerlukannya.

7Makanan yang dibeli secara berlebihan mungkin tidak termakan dan akan
dibuang.

(elain dari itu, membuang masa dengan cara yang tidak ber!aedah
adalah satu pemba*iran. agi seorang murid, masa itu adalah emas. leh
sebab itu ,kita hendaklah membuat jadual aktu supaya masa kita dapat
diisi dengan perkara-perkara yang ber!aedah.

+ita digalakkan juga supaya tidak memba*ir air dan elektrik. ika
kita memba*ir air dan elektrik ,kita terpaksa menggunakan ang yang
banyak untuk membayar bil-bil berkenaan.

Pada musim kemarau pula,kita akan menghadapi masalah kekurangan air
dan terpaksa dicatu.

leh sebab masa tidak mengi*inkan ,saya terpaksa mengakhiri
syarahan saya ini. (ebagai kesimpulannya ,saya ingin menekankan
bahaa memba*ir adalah amalan yang tidak baik dan banyak
mendatangkan keburukan kepada kita.

(ekian,terima kasih.

UCAPAN 4: KEPENTINGAN MEMBACA

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan /uru esar, guru-

guru, rakan-rakan dan hadirin sekalian. $ssalamualaikum dan

selamat sejahtera.

Tajuk syarahan saya ialah +epentingan Membaca”.

Membaca adalah satu amalan yang mulia. Membaca boleh

memberi man!aat kepada kita semua. Melalui pembacaan, kita

dapat mengetahui pelbagai perkara. ‘ontohnya melalui surat

khabar. $khbar merupakan sumber maklumat dan menyiarkan

pelbagai peristia yang berlaku di seluruh dunia.

8(audara dan saudari sekalian,

(elain mendapat maklumat, membaca juga boleh mengisi

masa lapang kita. ika kita menjadikan si!at membaca sebagai

amalan, sudah tentu masa kita tidak terbuang begitu sahaja.

adi, kita boleh mengelakkan diri daripada melakukan perkara

yang tidak ber!aedah seperti bermain-main dan merayau-rayau

di kedai-kedai dan sebagainya.

%i samping itu, membaca boleh membaiki penguasaan

bahasa kita. Melaluinya kita boleh menambah perbendaharaan

kata.

leh itu, kita mestilah menjadikan tabiat suka membaca

sebagai amalan hidup. Manusia yang suka membaca adalah

manusia yang mempunyai banyak ilmu.

(ekian , saya sudahi syarahan saya dengan ucapan

terima kasih.

UCAPAN 5 : MENJAGA ALAM SEKITAR

Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, dan rakan-rakan sekalian.

Tajuk syarahan saya ialah Menjaga $lam (ekitar”.

Hadirin hadirat sekalian,

$lam sekitar adalah suasana yang ujud di sekeliling

kita. #ni termasuk bumi yang kita pijak dan udara yang kita

sedut. (emakin hari alam sekitar kita semakin tercemar.

$ntara !aktor-!aktor pencemaran ialah pengeluaran

asap-asap kotor daripada kenderaan dan kilang-kilang, sampah

9sarap yang sukar dihapuskan seperti longgokkan besi buruk ,

sungai yang dipenuhi sampah dan bangkai binatang.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

#ni jelas membuktikan bahaa hidupan kita adalah

terdedah kepada bahaya pencemaran alam sekitar. leh itu,

kita hendaklah menjaga alam sekitar dengan tidak melakukan

perkara-perkara yang boleh mencemarkannya. (ebagai

pengguna, kita hendaklah sama-sama mendisiplinkan diri dan

menjaga kebersihan alam sekitar.

(ebagai mengakhiri syarahan ini, saya ingin tegaskan

bahaa langkah serius perlu diambil dengan segera dalam

usaha menjaga alam sekitar kita. (etiap indi&idu perlu

mempunyai kesedaran si&ik yang tinggi dalam hal ini. $lam

sekitar yang bersih menjamin kesihatan kita.

(ekian, terima kasih

UCAPAN 6: KEPENTINGAN ILMU

Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakaatuh

Hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan

rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatNya

kita dapat berkumpul disini.

Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan

Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan rahmatnya kita boleh membezakan

mana yang haq dan mana yang bathil.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

10Setiap muslim diwajibkan baginya untuk mencari ilmu pengetahuan sebagaimana

sabda Nabi SAW dalam sebuah hadist yang artinya :

Menuntut ilmu wajib bagi orang islam laki-laki dan islam perempuan

Oleh karena itu kita harus mempunyai jiwa semangat dalam menuntut ilmu, agar

ibadah kita benar-benar berdasarkan ilmu , tidak hanya ikut-ikutan sahaja.

Orang shalat haruslah berdasarkan ilmu, sehingga tahu hal-hal yang membatalkan

shalat. Orang berpuasa haruslah berdasarkan ilmu, agar puasa yang dilakukan tidak
sia-sia.

Jadi segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan seseorang itu ada ilmunya. Dan
seseorang mempunyai ilmu karena didapatkan dari belajar yang serius. Oleh karena

pentingnya masalah ilmu pengetahuan sehingga umat islam diwajibkan untuk

mencari ilmu dimanapun.

Tapi kita harus ingat, bahwa setelah kita mencari ilmu maka berkewajiban untuk

mengamalkan dalam kehidupan ini, bila seseorang berilmu banyak kemudian tidak

mau mengamalkannya maka ilmunya tidak boleh memberi manfaat kepada orang

lain. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah.

Semoga kita selalu sedar untuk mencari ilmu pengetahuan, karena merupakan

suatu kewajiban orang islam. Semoga kita dalam menuntut ilmu senantiasa

mendapat redha Allah SWT dan boleh mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pidato pada kesempatan hari ini mudah-mudahan apa yang saya

sampaikan tadi membawa manfaat kepada kita semua. Amin….

Billahit taufik walhidayat. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

11

Leave a Reply