Contoh Pidato Basa Bali Sane Mamurda

Contoh Pidato Basa Bali Sane mamurda "Nyanggra Rahina Nyepi"

Inggih suksma aturang titiang majeng ring pangeter baos antuk galah
Sane kapaica ring titiang. Sedurung titiang ngelanturang atur pinih
kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Sang Hyang
Widi, duaning sangkaning paswecan ida, iraga presida matemu ajeng ring
genah tur galahe sane becik puniki melarapan antuk nguncarang
panganjali umat "om swastyastu"

sane wangiang titiang bapak kepala sekolah.
Sane wangiang titiang Bapak ibu guru, sapunika taler para sisia sareng
sami sane tresna asihin titiang.
Iraga pinaka umat Hindu pamekasne ring jagat Bali, pastika sampun
tatas uning ring kewentenan panca yadnya sane pinaka sinalih tunggil
pemargi sane kemargiang ring tri kerangka Hindu inggih punika
pariindik Acara utawi upacara.
Upacara yadnya punika kemargiang nganutin Padewasan. Indik galah
ngelaksanayang yadnya punika kepah dados kalih, wenten sane
kelaksanayang nyabran rahina sekadi mebanten saiban, surya sewana,
miwah tri sandhya. Wenten taler Yadnya sane kalaksanayang nganutin
ketekan padewasan.
Yadnya sane kemargiang nganutin ketekan padewasan taler kepah dados
makudang pahan sekadi, 1)nganutin patemon triwara sareng pancawara,
contohnyane Kajeng kliwon, 2)nganutin patemon sapta wara sareng
pancawara sekadi Budha Kliwon, anggara kasih, 3)nganutin ketekan wuku
sane kebawos pawukon sekadi Saraswati, galungan, kuningan,tumpek,
pagerwesi, 4) nganutin ketekan sasih sekadi Siwa ratri lan Nyepi.
Inggih ida dane sane wangiang titiang, sane mangkin lantur uningayang
titiang indik tata cara ngelaksanayang rahina Nyepi. Rahina nyepi
kemargiang nyabran warsa duaning nganutin ketekan sasih. Rahina nyepi
kelaksanayang ring Pananggal Apisan sasih Kedasa utawi warsa anyar
ring tahun saka. Ngelaksanayang Rahina nyepi kasuksman nyane mangda
umat Hindu presida mulat sarira rikalane nyanggra warsa anyar tur
maning pinaka galah nyuciang bhuana agung miwah bhuana alit. Rikala
ngelaksanayang rahina nyepi wenten bratha sane patut kemargiang.
Bratha punika kasengguh catur bratha penyepian sane kepah dados empat,
inggih punika 1)Amatg Gni inggih punika nenten dados ngendihang api
utawi ring sarira nenten dados krodha. 2)amati Karya inggih punika
nenten dados ngambil pekaryan, 3)Amati Lelungan, inggih punika nenten
dados melancaran, sane kaping 4)Amati Lelanguan inggih punika
ngelaksanayang puasa tur maning nenten dados meliang-meliang.

Inggih ida dane, wantah asapunika presida antuk titiang nartayang
indik Rahina Nyepi sane pinaka dasar mangda umat presida mulat sarira
tur ngewerdiang jagat sane asri. Yening prade wenten atur titiang sane
tan manut, titiang nunas geng rna pangampura. Pinih ungkur titiang
ngaturang RAHAJENG NYANGGRA RAHINA NYEPI.
Atur titiang kasineb antuk parama santih "Om Santih Santih Santih Om".

SAMBRAMA WACANA RING RAHINA SARASWATI

Om Swastyastu

Bapak kepala sekolah sane banget baktinin titiang, bapak ibu guru sinamian sane baktinin titiang, pasawitran titiang sareng sami sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur amatra. Titiang sane nyelewedi dados manggalaning OSIS nyihnayang rasa pangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sangkaning asung kerta wara nugraha ida iraga sareng sami iriki prasida ngalaksanayang pujaning saraswati ring rahinane mangkin.

Ida dane sareng sami, manawita sampun uning nyabran Saniscara Umanis Watugunung pastika sampun iraga nglaksanayang pujaning Sang Hyang Saraswati pinaka bhataraning pangweruhan. Gargita pisan manah titiang santukan nyingakin sajebag kulawarga sekolah sumuyub salunglung sabayantaka, sapunika taler para parawantaka(panitia) prasida ngelarang pacentokan penjor lan gebogan pantaraning kelas sane janten sampun kadasarin manah suci nirmala buat nincapang rasa bhakti iraga sareng sami majeng ring Ida. Dumadak ngancan ngariwekas pacentokan sekadi puniki prasida kawerdiang malih mangdane acara sekadi puniki prasida kalaksanayang nyabran nemu rahina saraswati. Titiang saking manggalaning OSIS ngaturang suksmaning manah majeng ring para parawantaka(panitia) sane sampun prasida ngamong sapulah palih acarane puniki sane prasida labda karaya tur mamargi rahayu.

Ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang, wantah asapunika sane prasida unggahang titiang ring panyembrama titiang puniki. Pinaka wusananing atur, titiang nunas pangampura antuk sapangiwang titiang matur, mugi-mugi ida dane ngaledangin.

Om antih, antih, antih Om.

Om swastyastu,
Ida dane para semeton sane banget wangiang titiang, sadurung titiang matur-atur amatra pinih riin titiang ngaturang "Selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan".

Titiang rumasa bagia pisan polih matemu ring ida dane para semeton sinamian ring rahinane mangkin. tetujon pawilangane mangkin tan lian wantah jagi nguningayang indik nyanggra raina galungan sane jagi rauh. Sakewanten ampurayang pisan yan prade wenten makatuna langkung antuk titiang nyritayayang, titiang nunas geng rna sinampura. Sane jagi bahbahang titiang, inggih punika:
       1. Tetujon ngadayang pangabaktian raina Galungan,
       2. Runtutan pemargi palaksanaan raina Galungan punika.

Yan mungguing tetujon
ngadayang pabaktian raina Galungan punika, lianan ring ngadayang pabaktian ring Ida Sang Hyang Widhiwasa, ring para leluhur minakadi para pitara-pitari, para dewatan iragane maka sami, pamekas ngadayang patingetan raina kamolihan dharma kalawan adharma.

Rauhnyane rahina Galungan punika nangken 6 sasih utawi 210 rahina, inggih punika ri nuju Buda Kliwon wuku Dungulan.

Mungguing runtutan pula pali rahina Galungan punika ngawitin sugihan Jawa, Sugihan Bali ri kenjekan rahina wrespati miwah Sukra wuku sungsang. tigang rahina sadurung Galungan kawastanin Panyekeban. ring rahina punika iraga patut ngawas raga, saantukan Shang Hyang Kala Tiga sampun turun, gumanti ngurabeda iriki ring jagate. kalih rahina sadurung Galungan kawastanin Penyajan, iraga taler mangda becik-becik makta pepineh, wicara miwah laksana mangda tan keni goda olih Sang hyang Buta Dunggulan. Benjangnyane kawastanin Panampahan, irika iraga matetampahan, minakadi: bawi, ayam, miwah sane lian-lianan jagi kaanggen aturan ring rahina Galungan punika. saantukan ring rahina Galungan punika Sang Hyang Kala sane mamurti, punika awinan kekaryanang caru lan abia kala mangda tan ngrudeg ring jagate.

Ring rahina Galungan punika taler karentebin antuk penjor, katancebang ring ajeng lawangan pekarangane, pinaka lambang gunung Semeru utawi gunung Agung. Penjor puniki wawu dados kecabut sewusan Buda Kliwon Paang sane lumbrah kaucapang"Pegat Wakan", saantukan ring rahina punika sampun wusan bebratane laminipun abulan pitung rahina (=42 hari).

Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang mahbahang indik rahina Galungan punika.

Om santih santih santih Om

Leave a Reply