Pidato B. Bali : Nyanggra Pakeling Hari Pendidikan Nasional

Nyanggra Pakeling Hari Pendidikan Nasional

( HARDIKNAS ) 2 Mei

Inggih Kepala Sekolah lan Guru sane wangiang titiangg ! Para sisia sane tresnasihin titiangg

Pinih ajeng ngiring nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, duaning wantah sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, mawinan titiangg ping kalih pamilet sinamian prasida mangguh karahajengan turmaning kacunduk iriki sakadi mangkin. Antuk punika ngiring sinarengan nyakupang kara kalih saha ngucapang panganjali,

Om Swastyastu

Inggih para guru lan para sisia sane kusumayang titiang ! Garjita pisan manah titiangge duaning polih nyarengin nyanggra rerainan Hari Pendidikan Nasional, iriki ring Lapangan SMU puniki. Manggala Panitia sampun nelatarang, genahe puniki kapilih, santukan alun-alunyane jimbar. Samaliha ring wantilannyane wenten pameran asli hastakarya miwah lukisan para sisia SMU iriki. Majeng ring Manggala Panitia, titiangg ngaturang suksmaning manah, duaning sampun ledang ngundang titiang saha mapica galah mangda titiang mapaweh panyanggra pidarta samatra.

Inggih, pamilet sinamiang sane wangiang titiang Rerainan HARDIKNAS puniki rauhnyane nangken awarsa, nemonin tanggal 2 Mei. Hari Pendidikan Nasional patut kasangra wiadin kasungkemin sareng sami, utamannyane olih para pengelola pendidikan, para guru pengajian miwah sisia sinamian. Pinaka saih imba sakadi ngaturang upakara rikala rainan Saraswati.

Kawiaktianipun pangweruh wiadin pendidikan puniki kaanggen ngukur unggul wiadin andap kaanan jadmane, unggul wiadin andap kaanan wangsane. Wangsa sane maju janten madrebe palet pendidikan sane maju. Wangsa sane kirang nglinguang pendidikan alit-alitnyane, pastika sampun wangsane punika pacing kasor mapadu arep ring wangsa sane urati ring pendidikan alit-alitne. Napi malih sakadi mangkin jaman kemajuan, kemajuan ilmu pengetahuan lan teknologi. Yening tan sareng ngepung IPTEK punika, janten pacing katinggalang antuk kemajuan jaman punika. Mangda sakadi sesonggane, sane dengkuk katangkeb sarung, sane wikan nakep I punggung. Artosnyane, wangsa sane andap kawikannanne, katadah antuk wangsa inggil kemajuanipun.

Inggih para guru miwah para sisia sane wangiang titiang, Pidabdab pemerintahan otonomi daerah sakadi mangkin, pamargin pendidikanne sane sampun kasukserahan ring pemerintah daerah. Kusumakuta wiadin tanggung jawab pendidikan punika magenah ring tangan Sang Guru Wisesa daerah kabupaten wiadin propinsi. Sakewanten sujatin ipun, tanggung jawab pendidikan punika, manut Bapak Pendidikan Nasional

Ki Hajar Dewantara, magenah ring trisentra pendidikan inggih punika : Pemerintah, masyarakat lan orang tua. Indik panglaksananya, wantah ring sekolah genahipun.

Sekolah punika kamanggehang sakadi mapaguruan, mapanyengker antuk Wawasan Wiyata Mandala. Iriki Kepala Sekolah pinaka Manejer, pamucuk wewenang nyiptayang kemajuan sekolah soang-soang. Dasar kawicaksanan sane sedeng anggen ring sekolah soang-soang, Kepala sekolah kasarengin para guru ngemong alit-alit sisiane sakadi ring pasraman Brahmacari. Sane kamargiang boya wantah kaweruhan lan katrampilan kewanten, sakewanten taler mangda kawerdiang jati raga wangsa, panglaksana miwah locita, moral lan mental.

Sekolah pinaka pasraman Brahmacari mangda parasida ngwangun anak Bali sane majati raga Bali ring kuuban negara Indonesia. Warga anak Bali sane wikan tur trampil, purun malomba ring jagat Internasional. Kawiaktiannya anak Baline nenten ja kasor ring anak dura negara, yening kawehin pendidikan sane inggih sapatutnya, kawehin wawasan sani jimbar, kapentengin tur kasangih uteknyane.

Inggih para sisia sane sutresnain titiang

Sakadi baos titiang I wawu, alit-alite mangda eling ring pidabdab jagate mangkin, pidabdab kemajuan, pidabdab aor tan patepi ( globalisasi ). Para sisia tan dados lali, tan dados lenga wiadin lipia ring raga, sumekenang kayune ngetut kemajuan, kemajuan ilmu Pengetahuan lan Teknologi, dulurin antuk stiti bakti ring sang maraga guru. Indike punika sering kacutetang dados IPTEKTAK.

Swadarmaning sisia patut jemet malajah, guru susrusa satinut ring sapakon guru. Nenten waneh muruk makarya, ngutsahayang ngeret indria mangda nenten kagoda antuk I panca wisaya. Sampunang ajerih ring matematika, takut ring Basa Inggris, jejeh ring IPA miwah palajahan sane lianan. Sakewanten sampunang nglelemonehang palajahan agama miwah palajahan Basa Daerah Bali, santukan palajahan puniki prasida nuntun ka jati raga anak Bali.

Inggih, asapunika atur panyanggran titiangge ring rerainan Hari Pendidikan Nasional sane mangkin. Mogi-mogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa sueca nganugrahin iraga sareng sami karahajengan, miwah Ida Sang Hyang Saraswati mapica kawikanan wiadin pangweruh ring sisiane sinamian

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Nama: Ni Wayan Eka Jayanti

No: 16

Kelas:XII IPB3

Leave a Reply