Pidato : Puji Sareng Sukur Hayu Urang Sami Sami

Assalamualaikum wr wb

Puji sareng sukur hayu urang sami sami sanggakeun ka Allah SWT ku lantaran rahmatNa urang sadayana tiasa ngariung dina ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.

Bapa kepala sekolah nu ku sim kuring dipihormat, ibu sareng bapa guru nu ku simkuring dipihormat sareng rrncangan sadayana nu ku sim kuring dipikanyaah, sateuacanna sim kuring ngahaturkeun nuhun ku sabab tos dipasihan kasempetan kanggo ngadeg di dieu masihan sababaraha kekecapan dina raraga paturay tineung kelas 6 SD. Sim kuring salaku wawakil ti kelas 6 ngaraos reueus tiasa ngadeg di dieu sareng sakola di SD…….

Sim kuring ngahaturkeun nuhun pisan ka bapa sareng ibu guru anu tos ngajar sim kuring kalawan sabar. Bapa ibu guru ngajar sim kuring sadaya ti kelas 1 dugi kelas 6 dugi ka tihothat sareng taya kacap. Sanajan sim kuring sareng rrncangan sok bangor sareng teu nurut ka bapa sareng ibu guru, tapi ibu guru tetep sabar sareng tetep ngajar sim kuring sadaya.

Leave a Reply