Kumpulan Pidato.rtf : Pidato Pamitan Kelas IX Bahasa Jawa

Pidato pamitan kelas IX bahasa jawa

Asslamualaikum Wr. Wb.

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan, rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani.

Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun anglu beraken rahmat sarta hidayah. Dene kula panjenengan sami saged makenpal wonten ing sekolahan kangge ngawontenanken perpisahan.
Bapak/Ibu guru ingkang dahat kinurmatan mboten kantun kula minangka wakilipun putra putri siswa kelas sanga atur agunging panuwun ingkang tanpa upami awit keiklasan saha sih katresnan Bapak/Ibu Guru nggulawenthah dhumateng para siswa waengga saget ngampungake kewajiban ingkang sampun kalampahan sadangipun tigang tahun, khanti pikantuk surat tandha tamat blajar.

Sedangipun tigang taun kula ngangsa kawruh wonten ing pawiyatan wonten ing panggulemah thanipun, ngantos wonten pengeketing batin seingga karengku kados putraputri piyambak.

Bapak ibu tuwin adik adik ingkang satuhu kula kurmati saha kula trisnani. Sakedhap malih kula sarencang rencang nilaraken pawiyatan punika. Awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha adik adik, amargi kawontenan kedah mekaken, pramila kepeksan kula kaliyan rencang rencang nilaraken Bapak/Ibu Guru saha adik adik kelas pitu tuwin kelas wolu sanadjan ta sampun perpisahan ingkang ateges tindih ing natra. Mewantu wantu kula tansah nyenyuwun supados taksih celak ing pengasih.
Pawiyatan ingkang sampun metahu tahun sampun tansah cecaketan kaliyan kula, kula sarencang rumaos cuwa penggalih, badhe nilaraken pawiyatan menika, amargi kahanan saka karsaning gusti, wonten pepaggihan tamtu badhe wonten perpisahan, punika kados sampun sampan kodrat mboten kenging dipun owahi maleh.
Kula sarancang kelas sanga ingkang badhe nilaraken pawiyatan punika tansah nyenyuwun lan ndedanga adik adik sageda kasil anggen ipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika, kula minangka wakilipun rencang kelas sanga tansah nyuwun, mugi mugi adik adik sregep anggenipun sinau lan tansah mituhu dhumateng Bapak/Ibu Guru.

Mboten kantun ugi kulo dalah rencang kelas sanga tansah memuji dhumateng gusti ingkang Maha Agung, supados Bapak/Ibu Guru saa adik adik pikantuk nikmateng pangeran wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.

Kulo kinten mboten prayogi menawi atur pamitan pamitan punika kulo pepanjang. Kulo naming tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak/Ibu Guru saha adik adik. Sageda wilujeng sasampunipun medal saking pawiyatan punik lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi.

Mbok menawi wonting kirang tata karma anggen kulo matur saha sisip sembiring atur, kulo minongko wakil kelas sanga tansah nyuwun agunging panuwun igkang tanpa upami.
Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pidato Pamitan Kelas IX SMP dalam Bahasa Jawa

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Guru, para rawuh saha para kadang siswa kelas tiga, ugi para wakil siswa kelas setunggal lan kelas kalih ingkang kula tresnani.

Ingkang rumiyin sumangga kula ndherekaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kanugrahan arupin kasarasan jasmani lan rohani saengga ngantos wekdal menika panjenengan sedaya dalasan kula saged hangrawuhi undhangan wonten ing tata adicara perpisahan siswa kelas tiga punika.

Para rawuh ingkang kinurmatan,

Kula minangka wakil saking kelas tiga ngaturaken nyuwun pamit dhumateng panjenengan sedaya. Sadangunipun kirang langkung tigang tahun kula sakanca sampun ngudi ilmu wonten sekolahan menika. Wonten pamulangan saben dintenipun kula sakanca asring damel kalepatan awit menika, kula sakanca nyuwun pangapunten.

Para rawuh ingkang kinurmatan,

Bapak saha Ibu guru sampun paring ngilmu dhumateng kula sakanca, sampun ndhidhik saha mbimbing kanthi ikhlas lahir terusing batos, awit menika kula sakanca namung saged ngaturaken agunging panuwun, mugi-mugi bapak ibu guru pikantuk ganjaran ingkang langkung sae. Saking Gusti Ingkang Maha Agung, amin.

Kula sakanca nyuwun pangestu dhumateng bapak/ibu guru supados kula sakanca pikantuk pendhidhikan ingkang langkung sae wonten jenjang sekolah ingkang langkung inggil. Boten kesupen kula sakanca dedonga ,mugi-mugi sekolahan punika saged majeng.

Para rawuh ingkang kinurmatan,

Mbok menawi cekap semanten kemawon atur kula, wonten klenta-klentunipun atur kula nyuwun agunging samodra pangaksami.

Purnaning atur, billahitaufik wal hidayah

Wassalamualikum Wr. Wb

Nuwun

Tanggapwacana dalam rangka kegiatan Amal

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog

Assalamualaikum Wr. Wb

Sugeng enjang lan sugeng rawuh kula aturaken dhumateng Bapak Kepala Sekolah, bapak ibu guru, saha para tamu undangan sedaya. Kula minangka wakilipun kanca-kanca panitia kegiyatan amal kangge mbiyatu korban bencana alam wonten ing dusun Mogol , Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ngaturaken agunging panuwun dhumatheng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi lan maringi bantuan arupi punapa kemawon saengga acara kegiyatan amal punika saged kalaksana ing wekdal punika. Mboten kasupen, mangga kita sadaya ngaturaken puji syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Maha Agung dene kita sadaya taksih dipunparingi kawilujengan.

Sepindhah, kegiyatan amal punika mujudaken wekdaling raos trenyuhipun para siswa, para guru , saha bapak ibu tiyang sepuh wali murid dhumateng penandhang ingkang dipun sandhang dening sedherek-sedherek kita ing Dhusun Mogol.

Kaping kalihipun, kegiyatan punika minangka latihan dhumateng para siswa sedaya kangge nuwuhaken raos kepedulian sosial. Ing kalodhangan punika kula sakanca ngaturaken agunging panuwun awit paringipun bantuan arupi punapa kemawon.

Mekaten atur kula, mbok bilih wonten klenta-klentu kula anggenipun kula matur, nyuwun agunging samodra pangaksami. Matur nuwun.

Wassalamualikum Wr. Wb

Assalamualaikum Wr. Wb

Sugeng enjang lan sugeng rawuh kula aturaken dhumateng Bapak Kepala Sekolah, bapak ibu guru, saha para tamu undangan sedaya. Kula minangka wakilipun kanca-kanca panitia kegiyatan amal kangge mbiyatu korban bencana alam wonten ing dusun Mogol , Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ngaturaken agunging panuwun dhumatheng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi lan maringi bantuan arupi punapa kemawon saengga acara kegiyatan amal punika saged kalaksana ing wekdal punika. Mboten kasupen, mangga kita sadaya ngaturaken puji syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Maha Agung dene kita sadaya taksih dipunparingi kawilujengan.

Sepindhah, kegiyatan amal punika mujudaken wekdaling raos trenyuhipun para siswa, para guru , saha bapak ibu tiyang sepuh wali murid dhumateng penandhang ingkang dipun sandhang dening sedherek-sedherek kita ing Dhusun Mogol.

Kaping kalihipun, kegiyatan punika minangka latihan dhumateng para siswa sedaya kangge nuwuhaken raos kepedulian sosial. Ing kalodhangan punika kula sakanca ngaturaken agunging panuwun awit paringipun bantuan arupi punapa kemawon.

Mekaten atur kula, mbok bilih wonten klenta-klentu kula anggenipun kula matur, nyuwun agunging samodra pangaksami. Matur nuwun.

Wassalamualikum Wr. Wb

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visit My Blog

 Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

       Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

      Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

     Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.

       Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.

     Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.

     Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.

    Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

Leave a Reply