Kumpulan Pidato Basa Jawa

Perpisahan kelas IX

Assalamualaikum Wr. Wb

Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Sekolah SMP N 3 Ngawen ingkang satuhu kula hormati, wonten ngarsanipun Bapak/Ibu dewan guru ingkang kulo hormati, Bapak/Ibu tamu undangan ingkang kulo hormati, rencang-rencang saha adik-adik siswa-siwi kelas VII lan kelas VIII kulo tresnani.

Ingkang rumiyin sumonggo kulo nderekaken ngunjuk aken raos syukur wonten dalem Allah SWT, ingkang sampun paring kesehatan miwah kesarosan sahinggo kita saged makempal wonten papan meniko kanthi kebak ing kabagasrosan.

Bapak/Ibu ingkang satuhu kulo ing mriki amakili siswa lan siswi kelas IX (songo) matur wonten ngarsanipun Bapak/Ibu dewan guru saha adik-adik kelas VII lan VIII.

Sepindah ngaturaken agunging panuwun ingkang sakalangkung ageng nggih awit salami tigang tahun sampun kepareng paring wewarah saha pitedah ingkang sanget migunani dateng kito putro-putro langkung-langkung kelas IX (songo) ingkang saklajengipun ingkang putro nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun sedoyo kalepatan, tingkah laku, pangandikan ingkang kirang mranani ing penggalih dateng Bapak/Ibu dewan.

Ingkang kaping kalih sesambutan ingkang putro anggenipun sinau wonten ing nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang sak lajengipun. Dongo miwah pangestu ingkang tansah kuto antu-antu mugi-mugi kang putro saget nglajengaken wonten in pawiyatan ingkang sae ugi dados putro ingkang migunani

Ingkang saklajengipun dateng adi-adi kulo suwun langkung sregep anggenipun sinau sepados dados putro ingkang pinter.

Mekaten atur kawulo pinongko wakil saking rencang-rencang kelas IX (songo) katah kekurangan soho kalepatan nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Perpisahan kelas tiga

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak kepala sekolah ingkang kula kurmati. Bapak/Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan, rencang saha adik-adik ingkang kulo tresnani.

Puja puji syukur dhumateng gusti ingkang maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah dene kula panjenengan sami saged makempal kanthi pinayungan karaharjan.

Bapak/Ibu Guru ingkan dahat kinurmatan. Mboten kintun kula pinangka wakilipun siswa kelas tiga. Ngaturaken agengipun panuwun ingkang tanpa upami, awit keikhlasan saha sih katresnan Bapak/Ibu guru anggenipun nggula wentah kula sakanca. Saengga saged ngrampungaken kewajiban ingkang sampun kalampahan sadangunipun 3 tahun, kanthi angsal serta tandha belajar. Ing mriki kula sakanca namung saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kasaenan Bapak/Ibu guru pikantuk piwales saking Gusti Ingkang Maha Agung saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged anggula wentah dhateng adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken. Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak/Ibu duka lan kaciwa awit saking atur saha salah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan.

Bapak/Ibu guru tuwin adik-adik ingkang dahat kula tresnani, sakedhap malih kula sarencang ngrasakaken awrat saged badhe nilaraken panjenengan sedaya tansah nyenyuwun lan ndedonga adik-adik sagetha kasil anggenipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika. Ewa semanten ugi wekdal menika kula sakanca badhe nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu, mugi-mugi kula sakanca nglajengaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil.

Wasana cekap semanten anggen kula matur, mbok menawi wonten kirang tata krami anggen kula matur saha sisip sembiring atur, kula pinangka wakil kelas tiga tansah nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami.

Bilahitaufik wal hidayah wasssalamualaikum Wr.Wb.

Nuwun

Bismillahirrahman nirohim

Tanggap wacana ngadeging Bada Usaha

Assalamualaikum Wr. Wb

Para rawuh ingkang miwah putri ingkang dhadat kinurmatan. Puja puji katur wonten ngarsanipun pangeran ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat saha hidayah ingkang tanpa pepindhan, katitik kula lan panjenengan sami saged makempal ing mriki ngrawuhi peresmian madeging Badan Usaha punika.

Kula minangka sesepuh wonten ing dusun punika mboten langkung ngaturaken sugeng rawuh dhumateng Bapak Lurah Beji ingkang sampun kersa ngrawuhi peresempian badan usaha koperasi wonten ing dusun Grologan mriki.

Mboten langkung ugi kula ngaturaken matur nuwun ingkang agung dhumateng para bapak lan sederek ingkang sampun asungsih kadarman ingkang mboten pepindhan, ingkang arupi punapa kemawon, kula atas nami sesepuh ugi panitia penyelenggara pahargyan peresmian madeging badan usaha koperasi punika mboten saged ngaturaken punapa-punapa, namung ngaturaken pudya puji dhumateng ngarsanipun pangeran mugi-mugi sih kautaman panjenengan sadaya angsala piwales sih kanugrahaning pangeran ingkang matikel-tikel lan mawantu-wantu

Kanthi madeging badan usaha punika mugi-mugi sageda njunjung dhumateng kesaenan dusun punika. Sageda dados wadhah ekonomi lan kebudayaan ingkang ageng ginanipun kangge keperluan ing bebrayan khususipun ing dusun Grologan punika.

Bapak, ibu lan para rawuh ingkang dahat kula kurmati, mugi-mugi madegipun badan usaha punika saged ngindakaken taraf kabetahan ing masyarakat, mliginipun ing bebrayan ing dusun Grologan punika. Salajengipun mangga kita uri-uri sesarengan saged lestari ngantos puputing jaman.

Kula kinten kula cekapi semanten kewamon, mbok bilih wonten klenta-klentuning atur kula, saha tindak tanduk kula saestu kula namung saged nyuwun agunging pangaksami,

Bilahittaufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb

Ingkang kula kurmati Bapak/Ibu guru SMP N 3 Ngawen, para staf karyawan SMP N 3 Ngawen, ingkang para tamu undangan lan para siswa ingkang kula tresnani.

Ingkang sepisan sumangga kita ngunjukaken atur puji lan syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Asih, amargi sampun maringi rahmat dhateng kita sahengga kita wekdal menika kita taksih saged kempal manunggal ing enjing menika saged nderek ing acara perpisahan kanthi wilujeng nir ing sambikala.

Kanca-kanca ingkang kula tresnani, maksud lan tujuanipun dipun wontenaken perpisahan menika mboten namung ngaturaken para siswa sedaya dhumateng tiyang sepuhipun, nanging kita tansah emut dhumateng Bapak Ibu Guru ingkang sampun kresa paring ilmu saha pitedhang ingkang awujud wulang wuruk dhateng kita sedaya. Ing pangangkah supados bibar saking pawiyatan SMP menika awakipun piyambak kedah saged dados tiyang ingkang migunani dhateng tiyang sanes.

Para kanca ingkang kula tresnani, kita ugi kedah mangertosi bilih wonten ing wekdal samangke awakipun piyambak nggadahi sesanggeman ingkang langkung awrat. Mila saking menika kita kedah langung grengseng anggenipun sinau kangge nggayuh idham0ihdaman ingkang badhe dhateng.

Para kanca sadaya, wekdal samenika kita saged kempal manunggal wonten ing papan menika, nanging wekdal menika ugi awakipun piyambak badhe pisah sawetawis. Dhumateng Bapak saha Ibu guru, kula pribadi lan kanca-kanca ugi ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun lan nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun mbok bilih kula sakanca salebetipun dados siswa dumugi samenika nggadahi kalepatan.

Ing pungkasan atur, bokbilih wonten klenta-klenthuneng atur kula, saha tindak-tanduk kula ingkang kirang nuju prana, saestu kula namung saged nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanggap wacana pambuka dinten Iedul Adha

Assalamualaikum Wr. Wb

Bapak-bapak, Ibu-ibu, sadherek-sadherek kaum muslimin wal muslimat ingkang satuhu bagya mulya.

Puja puji syukur alhamdulillah mugi kunjung ing ngarsaning Allah SWT. Ingkang sampun paring berkah saha hidayah dhumateng kita, bilih ing dalu punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing mriki kangge angregengaken dinten ageng umat Islam dinten Iedul Adha utawi Idhul Kurban.

Bapak-bapak, Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat hari raya Idhul Kurban punika mengerti rikala kanjeng Nabi Ismail a.s. dipun sembelih tiyang sepuhipun inggih punika Kanjeng Nabi Ibrahim a.s. minangka pangujining Allah SWT, dhumateng kanjeng Nabi Ibrahim a.s kaliyan putranipun Ismail, kados pundu ketakwaan saha sih katresnanipun kanjeng Nabi dhumateng Allah SWT. Awrat pundi tresnanipun dhumateng pangeranipun punapa awrat tresnanipun dhumateng putranipun, kabukti tresnanipun dhumateng Allah langkung tresna dipun timbangaken kaliyan tresnanipun dhumateng putranipun. Pramila kanth ikhlas Nabi Ibrahim a.s rila ngurbanaken putranipun, kanthi kekuasaanipun Allah SWT, pramila Ismail dipun gantos stunggaling mendo domba.

Saking kadadosan punika saged dipun pepethi hikmahipun, bilih manungsa kedah ikhlas ngurbanaken banda saha sedaya ingkang dipun kersakaken Allah SWT.

Kados pundi riwayat saha kadadosan ngengingi Ibrahim dalah putranipun, ing semangke saged dipun midhangetaken aturipun ing adicara candakipun.

Wasana atur pambuka saking kula boten perlu kula panjang lebaraken. Akhirulkata bilahit taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb

Nuwun ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMP N 3 Ngawen, Bapak/Ibu Guru, karyawan ingkang kula hormati, saha rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang sampun maringi rahmat ingkang arupi kesarasan, sahengga ing wekdal menika kita saged makempal ing mriki. Bapak Kepala Sekolah tuwin Bapak/Ibu guru ingkang dahat kinurmatan, kula ing mriki badhe ngaturaken sesorah babagan narkoban.

Rencang-rencang sedaya

Narkoba saged mempengaruhi kerjaning otak kita bahkan narkoba niki saged nyebabaken ketergantungan. Akibate kerja otak berubah, semanten ugi fungsi vital organ tubuh sanesnipun (jantung, peredaran daran, pernapasan lan sanesipun). Rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani kang mrihatekaken, ewasemanten cacahing pengguna mboten saya suda nanging malah saya ndadra, mboten namung piantun jaler ingkang nginaaken narkoba, malah sakmenika katah piantun estri ingkang pada nginaaken narkoba.

Pramila kita minangka peneruse bangsa, kita mboten pareng ngonsumsi, ndamel lan ngedaraken narkoba, amargi narkoba saged njerumusaken manungsa ing tumindak ala.

Rencang-rencang ingkang kula tresnani naming semanten cekap babagan narkoba. Mugi-mugi para rencang-rencang sedaya saged mamahami lan akhiripun mboten terjerumus ing dalem narkoba. Matur suwun hawit saking kawigatosanipun, nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Leave a Reply