PIDATO BASA SUNDA : Nami

Nami:

Kelas :

Pidato Kalulusan Kelas VI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Alhamdulillahi robilalamin wasalatu wasallam ala sayidina mmuhamadin waala ailihi wahsobini ajmain

langkung ti payun puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Allah SWT, solawat miwah salam mugia di kocorkeun kajungjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana , ka sohabatna, tug dugi ka urang sadayana.

Sim kuring atas nami kelas VI, sateu acana bade nyuhunkeun di hapunteun boh bilih dina ieu cumarios seueur ka kirangan , mugia Bapa /Ibu kalih rerencangan ngamalum .

Teu karaos sim kuring sareung rerencangan tos genep taun nyuprih elmu di ieu sakola . Tos seueur elmu nu di paparinkeun ku Ibu sareung Bapa guru .Bapa sareung Ibu kalayan pinuh kasabaran parantos ngaping sim kuring saparakanca .Ku margi kitu, mudah-mudahan naon-naon anu parantos di paparinkeun ku Ibu sareung Bapa guru janten obor kanggo abdi sadaya dina enggoning neraskeun sakola anu langkung luhur, kalih ti eta, mudah-mudahan kasaean Ibu sareung Bapak guru di wales ku Allah SWT.

Pamungkas , abdi sareung rerencangan nyuhunkeun di hapunteu n , boh bilih salmi sim kuring nyuprih elmu di ieu sakola seueur kalepatan.

Pidua sareung nasehat ti ibu sareung bapa guru mudah-mudahan abdi sadaya aya dina kalancaran enggoning neraskeun nu langkung luhur .

Pileuleuyan-pileuleuyan

Sapu nyere pegat simpay

Paturay patepang deui

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Leave a Reply