Pidato Paturay Tineung : Sd

pidato Paturay Tineung sd

Assalamualaikum wr.wb

– Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka panatacaraga anu parantos

maparinan waktos ka simkuring saparakanca kanggo biatara sambutan dina raraga

paturay tineung murid kelas VI SDN KENCANA INDAH 1
– Bapak Kepala Sekolah sareng Bapak Ibu Guru anu dipihurmat!
– Bapa Ibu para Tatamu sadayana anu sami dipihurmat!
– Rerencangan Batur sasakola sadayana anu ku simkuring dipikanyaah!

Puji sukur kehadirat Allah swt. salawat miwah salam mugi tetep dikocorkeun, ikucurkeun, digolontorkeun ka kangjeng nabi Muhammad SAW. Miwah ka kulawargina, ka para sohabatna sadayana oge ka umatna.

Nepangkeun Simkuring wasta pun Muhammad Fahmi Rizaldi Ilham Kelas VI / A di ieu sakola ngiring nangtung tumalapung jojodog unggah ka salu, seja sabda tumapalang nyarungsum pamaksudan ti sadayana rerencangan ngalangkungan biantara sambutan dina ieu acara paturay tineung murid SDN KENCANA INDAH 1 Tahun Ajaran 2011/2012.

Saperkawis simkuring sakalih ngarasa gumbira tur bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah nu taya hinggana wirehna sabada simkuring sakalih nampi serat wawaran kalulusan unggelna eta serat simkuring masing-masing diestukeun lulus

Kalihna ti eta, simkuring sareng sadayana murid kelas VI ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan ka Bapa Kepala Sekolah, Ka Bapak sareng Ibu Guru wirehna simkuring sareng sadayana murid tiasa lulus kiwari estu kulantaran hasil dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan pelajaran ku Bapa sareng Ibu Guru anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung.

Salajengna simkuring saparakanca teu hilap ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan ka Ibu Rama anu parantos hese beleke tur cape ngurus sareng ngajurung laku ka simkuring sadayana salaku pala putra tiasa sakola di SDN KENCANA INDAH 1
sakitu biantara ti sim kuring, hapunteun nu kasuhun hampura nu kateda upami aya cariosan anu teu merenah

Pamungkas basa, simkuring sadayana neda agung cukup lumur jembar sih hampuntenna ka Bapa Kepala Sekolah Ka Bapa Ibu Guru sareng ka Ibu Rama tina samudaya kalepatan kaluputan kabodoan kabangangoran simkuring sadaya.

Bilahitofik Wal-idayah Wassalam mualaikum wr.wb.

tugas pidato paturay tineung

Muhamad FAHMI RIZALDI Ilham

Vi

Sdn kencana indah 1

Leave a Reply