Pidato Basa Jawa : PAMBUKA MENGETI NUZULUL QUR’AN.

Sebuah pembukaan pidato dengan bahasa jawa untuk memperingati hari NUZULUL QUR’AN.

Assalamu’alikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum musli-min lan muslimat ingkang satuhu bagya mulya.

Mangga kita sesarengan munjuk atur syukur alhamdulillah -: wonten ngarsanipun gusti Allah SWT. ingkang sampun paring kanugran rahmat saha hidayah, dene kula saha panjenengan

sadaya sami saged makempal wonten ing masjid…………….mriki,

saperlu ngawontenaken malem pengetan Nuzulul Qur’an.

Ing dalu punika tanggai 17 wulan Ramadhon tahun…………….

utawi tanggai ……………… wulan ……………….. , kula saha

panjenengan sami ngawontenaken pengetan Nuzulul Qur’an, ing-gih punika tumUrunipun kitab suci Al-Qur’an ingkang dipun turu-dhumateng junjungan kita kanjeng nabi Muhammad Saw. ignkang selajengipun awujud kitab suci Al-Qur’an ingkang sadaya wonten 30 Juz, 114 surat ingkang dipun perinci dados 6666 ayat.

Kula matur nuwun sanget dhumateng para muslimin lan muslimat mgkang kersa nglonggaraken wekdal ngrawuhi pengetan Nuzulul Qur’an ing Masjid……………..mriki.

Salajengipun inti saking pengetan punika badhe dipun kawe-

daraken Bapak ……………… saking …………………. ing adicara

candakipun.

Saderengipun pengetan Nuzulul Qur’an punika kula bikak langkung rumiyen kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng sorak saderek tangga tepalih ingkang sampun ngentengaken se-sanggan pengetan Nuzulul Qur’an punika. Kula minangka panitia penyelenggara mboten saged ngaturaken piwales punapa-punapa namung saged pudya puyastuti wonten ngersanipun Pangeran angsala piwales sih kanugrahan ingkang matikel-tikel.

Pengetan Nuzulul Qur’an ing dalu punika kula bikak kanthi maos basmalah sesarengan, sumangga: “Bismillahirrohmanirrohiim”. Mangga sesarengan ngathahaken amal kesaenan wonten ing malem lailatul Qadar punika, kanthi nindakaken siyam saha jama’ah tarweh wonten ing jama’ah tarwehipun piyambak-piyam-bak.

Akhirul kalam billahit taufik wal hidaayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !.

*******

Dalam pidato NUZULUL QUR’AN untuk pembukaan dengan bahasa jawa diatas silahkan titik-titiknya langsung isi sesuai dengan kebutuhan

Leave a Reply