Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Maulid Nabi

Dalam memperingati Maulid Nabi, contoh pidato dibawah ini dalam bahasa indonesia bisa digunakan untuk memperingatinya

Assalamu;alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum muslimin saha muslimat ingkang kinurmatan.

Saderengipun mangga kita sesarengan ngaturaken pudya puji pudyastuti vvonten ngarsaning Gusti Allah SWT. dene kita taksih ami pinaringan rahmat hidayahipun, saha kula panjenengan sadaya

sami taksih pinaringan kasugengan karahaijan, saged makempal wonten ing masajid…………….mriki. Ing dinten punika tanggai 12 Rabiul awai tahun……………utawi tanggal……………wulan…………….tahun…………Masehi,

kita saged makempal wonten ing masjid ………..mriki, ingkangsaperlu mengeti dinten maulid nabi junjungan kita inggih punika kanjeng nabi Muhammad saw.

Kula minangka katua panitia penyelenggara pengetan maulid Nabi Muhammad saw. ing masjid………………..mriki, ngaturaken gunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersa -nglonggaraken wekdal kersa ngrawuhi pengetan wiyosipun kanjeng nabi Muhammad saw ing panggenan mriki. Minangka pratandha sampun mantep lan raos sadar dumateng agami Islam

minangka pitedah kabagyanipun agesang wonten ing ngalam donya dumugi akhirat.

Wondene inti saking pengetan punika badhe dipun wedaraken bapak…………………saking………..

Kula kinten atur pambuka pengetan dinten maulid nabi ing dalu punika kula cekapi semanten kemawon. Selajengipun, mangga sesarengan paring tetenger bilih pengetan punika kita wiwiti “Bismillahir rahmanir rahiim”.

Cekap semanten atur kula, akhirul kalam billahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !.

Contoh diatas adalah pidato bahasa jawa yang menjelaskan tentang Hari Maulid Nabi.

 

Leave a Reply