Naskah Pidato Bahasa Jawa : Mapag Warsa Enggal

Dibawah adalah naskah pidato menggunakan bahasa jawa yang berjudul Mapag Wara Enggal. Silahkan untuk dibaca….

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek sadaya ingkang kula kurmati. Matur nuwun sanget dhumateng juru pranata wicara ingkang sampun maringi wekdal dhumateng kula, supados nyaosi sambutan ing malem pengetan mapag Warsa Enggal 1 januari 19
Saderengipun mangga kita sami ngaturaken puja-puji pudyastuti dhumateng Gusti Allah SWT. ingkang sampun paring taufik saha hidayah, katitik kula panjenengan sami saged makempal wonten ing panggenan mriki.

Kula minangka………………..ngaturaken sugeng warsa enggal 1 Januari 19………….

Wanci jam 00.00 mangke kita nilaraken tahun 19 ………….

tumuju tahun………………

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kula kurmati. Kanthi gantosing tahun enggal ateges umur kula panjenengan sami tambah setunggal tahun. Samanten ugi gunggunging umur ingkang sampun dipun wewaleraken dening Gusti Allah SWT. sampun kirang satunggal tahun.

Salebeting satunggal tahun, kula panjenengan sami sampun nindakaken sedayaning tumindak ingkang sampun mboten saged

kita ewahi malih. sagedipun namung metani sada Pundi tumindak ingkang sae saha pundi tumindak engkang awon. Kanthi metani sadaya tumindak punika kita saged nemtokaken. ingkang pundi tumindak ingkang vvajib kula panjenengan tiru, saha ingkang pundi tumindak ingkang kedah kita tinggalaken.

Lelampahan-lelampahan wonten ing tahun kapengker saged Kita pendhet hikmahipun, pundi tumindak ingkang pinuji kangge -mgkataken lelabuhan saha tindak-tanduk wonten ing bebrayan.

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan, mbok bilih anggen kula nyepeng jabatan ing mriki kathah klenta-klentunipun, awitkula namung titah sawantah ingkang mboten kentun nyandhang kalepatan kula namung saged nyuwun samodra p mgaksami ingkang tanpa pepindahan.

Ing wusananing atur, mangga kita sami nyenyuwun dhumateng Pengeran ingkang Maha Agung, mugi-mugi ing tahun-tahun brenjang kula panjenengan sami saged angsal taufik saha hidayah. Mugi-mugi kemawon ing tahun candhakipun saged langkung sekeco tinimbang tahun ingkang sampun kapengker.

Akhirul kalam billahit taufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !.

Semua naskah pidato disini bisa dicopy dan dipakai untuk keperluan pribad atau bisnis

Leave a Reply