Pidato Bhs Jawa : PAMBUKA PEMILIHAN PENGURUS

Pidato dengan bhs jawa memang harus dilestarikan oleh anak mudah, salah satunya bisa dilakukan dalam kegiatan formal seperti pemilihan sebuah pengurus organisasi.

Assalamu’alaikuhiiWarahmatuliahi Wabarakatuh.

Sadherek-sadherek aflggota organisasi ingkang kula kurmati.

Saderengipun kula ngaturaken agunging panuvvun ingkang tanpa pepindhan dhumateng para pengurus ingkang sampun kanthi ikhlas nglonggaraken wekdal, nyumbangaken tenaga kangge maje-ngipun organisasi punika. Katitik vvontenipun kemajengan-kema-jengan ingkang sanget ngremenakea, kanthi kebak raos tanggel jawab ingkang ageng.

Kados ingkang sampun kaserat wonten ing Anggaran Dasar

saha Anggaran Rumah, bilih saben ……tahun sapindah kita

ngawon-tenaken regenerasi utawi ngenggalaken pengurus. Ing salejengipun kula ing wekdal punika sesarengan kaliyan panjene-ngan sadaya ngawontenaken musyawarah kangge milih pengurus enggal kang-ge periode tahun……………..ngantos tahun……………

Gandeng kita gadah pangeman Pancasila pramila pasamuan musyawarah punika sasaged-saged kedah resik saha jujur. Amargi punika sadaya kangge kepentingan sesarengan, pramila kedah kanthi suwara mufakat sesarengan.

Ngengeti wekdalipun sampun mepet, mangga kita wiwit pembentukan pengurus punika. ingkang urut-urutanipun kados ingkang kaserat wonten ing Anggaran Dasar saha Anggaran Rumah Tang-ga.

Salajengipun wekdal kula candhet rumiyin saperlu kangge pembentukan calon-calon. Wekdal saged kita wiwiti. Sumangga!

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jadi saya harap organisasi anda juga melestarikan pidato bhs jawa dalam pemilihan pengurus.

 

Leave a Reply