Pidato Bahasa Jawa Krama : PAMBUKA PEMILIHAN PENGURUS

Pidato singkat kali ini untuk pembukaan pemilihan pegurus organisasi dengan bahasa jawa krama inggil.

Assalamu’alaikuhiiWarahmatuliahi Wabarakatuh.

Sadherek-sadherek aflggota organisasi ingkang kula kurmati.

Saderengipun kula ngaturaken agunging panunuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng para pengurus ingkang sampun kanthi ikhlas nglonggaraken wekdal, nyumbangaken tenaga kangge majengipun organisasi punika. Katitik wontenipun kemajengan-kemajengan ingkang sanget ngremenakea, kanthi kebak raos tanggel jawab ingkang ageng.

Kados ingkang sampun kaserat wonten ing Anggaran Dasar

saha Anggaran Rumah, bilih saben ……tahun sapindah kita

ngawon-tenaken regenerasi utawi ngenggalaken pengurus. Ing salejengipun kula ing wekdal punika sesarengan kaliyan panjene-ngan sadaya ngawontenaken musyawarah kangge milih pengurus enggal kang-ge periode tahun……………..ngantos tahun……………

Gandeng kita gadah pangeman Pancasila pramila pasamuan musyawarah punika sasaged-saged kedah resik saha jujur. Amargi punika sadaya kangge kepentingan sesarengan, pramila kedah kanthi suwara mufakat sesarengan.

Ngengeti wekdalipun sampun mepet, mangga kita wiwit pembentukan pengurus punika. ingkang urut-urutanipun kados ingkang kaserat wonten ing Anggaran Dasar saha Anggaran Rumah Tang-ga.

Salajengipun wekdal kula candhet rumiyin saperlu kangge pembentukan calon-calon. Wekdal saged kita wiwiti. Sumangga!

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jadikan kebiasaan untuk melestarikan bahasa jawa krama inggil dalam setiap pembukaan pemilihan pengurus.

Leave a Reply