Pidato Basa Jawa : BELA SUNGKAWA Atau Perpisahan Hidup

Pidato untuk bela sungkawa kepada keluarga atas perpisahan almarhum dengan dunia fana ini. Dan pakai basa jawa tentunya

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu shaha sadherek-sadherek ingkang kinur-matan.

Innalillahi wa innailaihi raji’un.

Kula minangka wakilipun para ta’jiyah, nderek bela sungkawa

dhumateng ahli waris keluarga…………..ingkang nembe pikantuk

pacobaning Gusti kanthi kunduripun………….wonten ngayunaning

Pangeran Ingkang Maha Kawasa.

Salajengipun ingkang kita suwun mugi-mugi arwahip

almarhum/aimarhumah………..angsala berkah rohmating Pangeran

Ingkang Maha Agung, pinaringana jembar kuburipun saha penari ngana pajar marginipun, sageda dipun apunten sadaya kalepat saha dosa-dosanipun.

Mugi-mugi sadaya keluarga ingkang tinilar pinaringan sabar; tawakal saha pinaringan darmaning agesang wonten alam bebr yan. Mugi-mugi pinaringan manah ikhlas, rila saha narima ingi takdir. Jer manungsa punika namung nampi punapa ingkang dipi kersakaken Pangeran. Manungsa menika namung titipanipun P; ngeran ingkang sawanci-wanei kapundhut. Kita sadaya namun sadremi nglampahi, asumarah wonten ngarsanipun.

Wusana cekap samanten kemavvon atur kula, mbok bilih won ten klenta-klentuipun rembak kula ingkang kirang mranani, kul tansah nyuwun agunging pangaksami.

Akhirul kalam bilahit taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb,.

Nuwun!.

Semoga berkenan dengan pidato basa jawa untuk mengungkapkan bela sungkawa atas perpisahan almarhum dengan kehidupan kita sebagai anak adam dan hawa.

Leave a Reply