Naskah Pidato Bahasa Jawa : Wilujeng Ing Pawiwahan Sunatan

Naskah berjudul ‘Wilujeng Ing Pawiwahan Sunatandalam” adalah pidato dalam bahasa jawa, bagi anda yang masih di dunida pendidikan, contoh dibawah ini dapat membantu anda dalam proses belajar mengajar.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun, para pinisepuh ingkang kinabekten. Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan.

Kula keparenga sumela atur nggempil kamardikan panjene-ngan sekaliyan, kalanipun saweg sakeco mawan pangandika.

Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri, bilih

saking keparengipun Bapak……………. sarimbit, kula tinanggenah

nglairaken raos pangraos ingkang mijil saking telenging wardaya.

Saking Bapak………….. sarimbit, langkung rumiyin ngaturaken

puji syukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Pangeran Ingkang Maha Agung, dene saged anjenengi pawiwahan supitan

sunatan) putranipun ingkang angka………..nama pun…………….

Kaping kalihipun Bapak………….sekaliyan ngatutakenpambagyo

sugeng rawuh dumateng paratamu kakung sumawana putri. Bapak

………..sekaliyan ngaturaken gunging panuvvun ingkang tanpa

upami. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha penggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi

lega-legawaning manah. Lintunipun menika Bapak…………………….

sarimbit ngaturaken gunging panuwun, dene panjenengan sami ugi kersa paring berkah pangestu dumateng putra kula ingkang

sampun dipun khitan. Panjenenganipun Bapak…………………………..

sekaliyan rumaos karoban ing sih sutrisna bebasan kadi lelumban wonten samodra kencana, sakalangkung ndadosaken bombong bmgahing manah.

Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dumateng para sanak sadheredk kadang kadeyan, pamong mitra saha tangga tepalih tuwin para muda-mudi ingkang sampun kantho rila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel.

Sarehning bapak ………….. sarimbit mboten saged ngaturi

piwales punapa-punapa pramila sagedipun namung ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi lumebering sih kanugrahaning kau-tman panjenengan angsala piwales kanugrahan saking Gusti Allah SWT. ingkang matikel-tikel saha mawantu-wantu.

Kaping sekawan Bapak……………….sarimbit nyuwun gungan

panenengan sekaliyan kersaha paring berkah pangestu wilujeng

dumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun saged wilujeng nir ing pancabaya, sageda dados putra ingkang divvasa remaja ngertos tanggel jawab, bekti marang sesepuh lan murakapi dateng bebrayan, kathah labuh labet dateng negari bangsa lan agaminipun.

Mbok bilih wonten kiranging trapsila anggenipun ngacarani rawuh saha mapanaken palenggahan panjenengan sadaya, kiranging trapsila saha bojakraina para sanak sadherek ingkang tinanggenah among tamu, Kiranging trapsila para sinoman anggenipun nglantaraken bojokrama, wonten kuciwaning pasugatan lan lelangen, kersaha para tamu anglubema sih pangaksama.

Ing wusana para tamu kasuwun kanthi sanget keparenga anglajengaken anggenipun sami lelenggahan kanthi suka manggung saha angrakabi sadaya pasugatan lan lelangan ingkang kaladosaken ngantos dumugi paripumaning pawiwahan punika.

Minangka puput pepuntoning atur, mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya wara punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, saha kirang trapsilaning anggen kula matur, awit kiranging pangertosan kula, mugi para tamu kersaha anglunturaken gunging samodra pangaksama.

Akhirul kalam billahit taufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !

Naskah pidato diatas bisa anda gunakan dalam acara sunatan dengan judul Wilujeng Ing Pawiwahan Sunatan. Harap beritahu jika ada kata bahasa jawa yang salah diatas.

 

 

Leave a Reply