Pidato Basa Jawa : Kawula Nuwun,keparenga

Kawula nuwun,keparenga matur,

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Nuwun.

Bismillahirahmanirrahim.Alhamdulillahirrabil alamin, wabihi nastainu ala umuridunya wadin, washalatu wasalamu ala asyrofil ambya iwal mursalin, sayyidina muhammadi waala alihi washabihi ajamain, ama badu.

Para dewan juri ingkang kawula urmati,lan para rawuh sedaya ingkang kawula urmati ugi,.

Sumangga kita sedaya ngaturaken puja-puji sokur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang maha asih, kanthi rahmatipun kita sedaya saged makempal wonten mriki kanthi bagas waras boten kirang setunggal punapa.

Shalawat saha salam ugi kita aturaken dhumateng junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, mugi kita sedaya angsal syafaatipun ing yaumul kiyamah mangke. Amin.

Para rawuh ingkang minulya..

Ing kalodhanagn punika, keparenga kula matur ing ngarsanipun panjenengan sedaya, tepangaken nami kula.., saking SMP PGRI 1 ULUJAMI.

Para rawuh, sekedhap malih kita sedaya badhe ngajengi wulan ramadhan, wulan ingkang kita tengga-tengga rawuhipun. Anggenipun mapag wulan ramadhan punika, sumangga kita ginakaken wekdal ingkang wonten kanthi sae kangge ngibadah dhumateng Allah SWT. Ibadah siyam punika satunggaling ibadah ingkang senantiasa dipun laksanakaken dening para umat sakdonya ing limrahipun lan dening umat islam mliginipun.

Mungguhing agami islam, siyam punika mujudaken ibadah ingkang warata, ingkang dipun wajibaken dhateng para umatipun, boten mriksani piyantun sugih utawi piyantun alit, boten mbentenaken drajat lan pangkat. Ing intinipun siyam punika ibadah dhateng Allah SWT kanthi nahan dhedhaharan lan raos ngelak, ugi nahan hawa napsu ing tindak-tanduk kita.

Pramila mekaten, mangga kita sedaya sami nyiapaken dhiri kanthi njagi kasarasan amrih saged kepanggih wulan siyam punika lan saged nglaksanakaken kanthi rancag boten wonten pambengan satunggal punapa.

Ing wasana, mugi ibadah kita ing wulan ramadhan mangke saged kasil nggayuh tingkat ingkang maksimal, jumbuh kaliyan ancasing siyam, inggih punika ningkataken taqwa dhumateng Allah SWT. Kados firman Allah ing serat Al baqarah: 183, yaa ayyuhaladzi na amanu kutiba alaikumusiyamukama kutiba alaladzina minqablikum laalakum tattaqun. Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibakan kepada orang-orang sebelum kamu,agar dengan puasa itu kamu bertaqwa.

Mekaten atur kawula bokbilih wonten kalepatan,inggih nyuwun gunging pangapunten.

Akhirukalam, wassalamu alaiukum wr.wb.

Leave a Reply