Pidato Bahasa Jawa Singkat : Atur Panampi Pasrahan

Dengan menggunakan bahasa yang singkat, pidato jawa ini memberikan contoh baik dalam pembuatan naskah yang seharusnya. Silahkan diisi saja titik-tiik sesuai dengan profil anda untuk acara  Atur Panampi Pasrahan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun, para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sadherek-sadherek saha dutaning besan ingkang dahat kinurmatan.

Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung awit kula jumeneng ing mriki.

Panjenenganipun Bapak ………………………. (asmanipuningkang masrahaken) kula minangka wakilipun Bapak……………..sekaliyan ingkang wekdal punika mboten kuwawi matur, amargi Bapak……………………….sekaliyan nembe ngeraosaken bombongin

penggalih suka pari suka pikantuk sung-sung talining katresnan ingkang tanpa pepindhan.

Sepindah, panjenenganipun Bapak,. …………… sarimbit

ngaturaken puja-puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah SWT. ingkang sampun ndhawahaken kanugrahan dhumateng

Bapak saha Ibu…………………, katitik ing wekdal punika saged

ngajangi pawiwahan upacara pasrah-pasrahan.

Ingkang kaping kalih, kula pribadi tuwin Bapak………………….

sekaliyan ngaturaken pambagya rahayu wilujeng rawuh panje-nengan sadaya, ingkang sampun kanthi sugeng basuki mlarapaken sarat sarana pasrahan saking dalem dumugining wisma mriki.

Kaping tiganipun, atur salam taklimipun sampun dipun tampi dening Bapak………………….sekaliyan, ingkang lumantar Bapak …………………… (ingkang ngaturaken pasrahan) kala wau.

Semanten ugi Bapak…………………. sekaliyan ngaturaken

salam mugi katur wonten ngarsanipun bapak saha Ibu………………..kanthi pepuji mugi-mugi tansaha pinaringan sih kanugrahaning Pangeran, cinelakna ing suka rahayu lan tinebihna ing godha ren-cana.

Kaping sekawan, Bapak…………………………..sekaliyan neda nerima ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan, dene Bapak………………….sekaliyan kersa angenthengaken bot kare-

potaning Bapak……………………..

Pramila saking punika, pasrahan temanten kakung sampun dipun tampi kanthi suka renaning manah. Menawi sadayanipun sampun sumekta ing damel, Sri panganten kekalih badhe kadhau-paken .

Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak……………………sarimbit mugi panjenenganipun dalah para pangaraking panganten sedaya kasuwun kanthi sanget kaparenga anglajengaken suka pari suka anggenipun lelenggahan kanthi miranggan ngantos dumugi paripumaning pahargyan punika.

Minangka puputing rembag, mbok bilih anggen kula nga-turaken atur panampi punika taksih kathah cicir-cewet kuciwaning atur, saha kirang mranani penggalih, kula namung nyuwun gunging samodra pangaksama.

Nuwun,

Akhirulkalam, billahit taufik wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Leave a Reply