Pidato Dalam Bahasa Jawa : Acara Resepsi Perkawinan

Pidato acara respsi perkawinan dalam bahasa jawa krama alus, yang bisa and apakai untuk acara penting seperti pernikahan. Dimana anda bisa mengedit atau mengkopi semua teks yang ada dibawah ini.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Langkung rumiyen monggo kito sareng-sareng ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang samaringi nikmat lan hidayahipun dumateng kito, sehinggo wakdal niki kito sedoyo saget ndugeni lan kempal wonten meriki panggenan kanti mboten wonten alangan setunggalin punopo-punopo. Mugiyo kekempalan kito niki angsal ridhanipun Allah swt. Amiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Semanten ugi shalawat lan salam tetep dipun limpahaken dumateng Nabi Muhammad saw., keluarganipun, poro sahaba-tipun lan ugi kaum muslimin sedoyo ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kelawan estu-estu. Mugiyo kito sedoyo niki kelbet umat beliau ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kelawan estu-estu lan leres.

Hadirin, poro undangan sedoyo ingkang kulo hormati. Sedoyo tiyang ingkang bade utawi sampun kawin lan nikah niku supados bingah lan bahagiya ing dalem gesang wonten rumah tanggani-pun. Dados sedoyo mengharapkan kebahagiyaan ing dalem keluarganipun, saking perkawinan lan nikahipun.

Lan semanten ugi kito kedah sumerap mbok beleh saben rumah tangga ingkang bahagiya niku kedah dipun wujudaken kelawan suasana ingkang penuh kasih sayang, rukun, lan harmonis. Kados dawuhipun Allah swt. ingkang artosipun:

“Lan nok antarane tondo-tondo kekuasa-anipun (Allah) yaiku Dia nyiptakno kanggo kowe bojo-bojo teko jenismu dewe, supados kowe cenderung lan roso tentrem marang kowe, lan didadekno roso seneng lan sayang diantara siroh. Saktemene koyo mengkono iku ngerupekaken tetenger (tanda) kanggone kaum ingkang mikir.”

(Al Qur’an surat; Ar Ruum, ayat 21). Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Semanten ugi kito kedah sumerep mbokbeleh nyogo ingkang dipun urus lan diagengaken ing dalem rumah tangga ingkang tenterem ingkang penuh kaliyan raos cinta kasih pasti nyogo kolo wahu bade sahe prilaku lan lelampahipun, wakdal dewasa mang-keh. Lan katah sanget ing dalem gesang wonten rumah tangga mboten saget tentrem, amergi gesangipun mboten ngangge resep utawi petunjuk agami, Sehinggo nyogo ingkang dipun lahiraken lan dirumat ing dalem rumah tangga kados mekaten akhiripun benjang dados nyogo ingkang binal lan nakal. Pramilo saking niku masalah rumah tangga ingkang bahagiya niku kedah wonten kerja sami utawi sang suami bermusyawarah dumateng sang istri ing dalem memecahkan pinten-pinten perkawis. Supados sang suami lan istri njagi ing dalem gesangipun sampun ngantos ngelampahi lelampahan ingkang dipun larang Allah swt. Lan senantiasa ngelampahi sedoyo ingkang dipun perintah supados dipun tebihaken kaliyan adzab neraka. Kados dawuhipun Allah, ing dalem Al Qur’an, serat At Tahrim, ayat 6, ingkang artosipun : “He wong-wong kang podha iman, jogohen awakmu lan keluargamu saking geni neroko ingkang bahan bakare menungso lan watu.”

Hadirin poro undangan ingkang kulo hormati.

Kito kedah sumerap mbok beleh masalah lan cobaan wonten rumah tangga niku mesti wonten, nopo keewetan niku ing dalem harta benda utawi lintunipun. Saking niku wakdal ngalami kesulitan kito kedah nyuwun dumateng Allah swt. kelawan ngelampahi shalat. Keranten shalat ngerupekaken senjata ingkang paling mujarab ing dalem nyuwun sesuatu hal saking Allah swt.

Dados shalat niki ngerupekaken pengendali ing dalem rumah tangga bahagiya dipun perlukaken sanget, keranten-keranten kelawan shalat kito saget nyuwun nopo kemawon. Pramilo saking niku, sang suami niku dados ingkang mimpin lan pribadinipun kedah kanti estu-estu ngelampahi shalat ing dalem rumah tangganipun lan semanten ugi sedoyo anggota keluarganipun. Kados dawuhipun Allah wonten Al Qur’an serat Thaaha, ayat kaping 132, ingkang artosipun :

“Lan perintaho marang keluarga siroh nglakoni shalat lansabaro siro ing dalem ngelakonane. Ingsun (Allah) ora njaluk rizeki marang siroh kabeh, kosokwangsulih Ingsun ingkang maringi rizeki marang siroh kabeh. Lan akibat ingkang saheniku kangge tiyang ingkang takwa.”

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Mekaten kolo wahu kata sambutan kulo. Mugiyo saget kito amalaken ing dalem gesang kito. Sehinggo kebahagiyaan kito raosaken ing dalem rumah tangga. Lan kulo pribadi nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedoyo belei wonten kelepatan anggenipun kulo maringi sambutan ing wakdal niki.

Akhiripun monggo kito gesang niki senantiasa takwa dumateng teng Allah swt. Sebab kelawan takwa niki sedoyo perkawis ingkang nyebabaken kerumetan ing dalem rumah tangga saget dipun padosi jalan keluaripun kanti sahe.

Akhirul Kalaam. Wassi-lamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jangan lupa jika ada resepsi perkawinan menggunakan adat suku jawa, dan anda diundang sebagai pembicara, pidato diatas adalah contoh naskah yang baik untuk dibaca kepada para tamu undangan.

 

Leave a Reply