Pidato Basa Jawa : Acara Tasyakuran Wakdal Lahire NYOGO

Pidato menggunakan basa jawa dengan judul Acara Tasyakuran Wakdal Lahire NYOGO

Ass alamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Hadirin sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Wonten ing kesempatan ingkang berbahagiya niki, monggo kito raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. amergi kito taksih dipun paringi nikmat lan hidayahipun sehinggo wakdal niki saget

ndugeni undanganipun bapak; ….. sekeluarga kanti mboten

* :ntenalangansetunggalipunpunopo-punopo.

Shalawat lan salam mugiyo tetep dipun paringaken nabi kito Muhammad saw., keluarganipun, poro sahabatipun lan ugi kaum muslimin sedoyo ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kanti >estu lan leres.

Wonten meriki kulo atas nami ingkang dados wakil saking

bapak;….., sekeluarga bade nyampekaken pidato sambutan ing

dalem wakdalipun tasyakuran wakdal saksampunipun putronipun lahir, ingkang kaping tigo.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

— Setunggal inggih meniko kulo ngucapaken matur sembah nuwun ingkang katah dumateng poro undangan sedoyo atas rawunipun.

— Lan ingkang kaping kalih; kulo atas nami wakil saking bapak;

….., nyuwun agunge pangapunten mbok beleh anggenipun

kulo ing dalem nyampekaken lan ngempalaken poro bapak niki kirang nyeceki ing dalem manah.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati, jizkang selajengipun bapak;…., nyuwun do’arestunipun duma-poro rawu sedoyo, mugi-mugiyo dipun paringi sabar ing dalem merawat, ndidik, utawi ngarahaken marang nyogoh ingkang nembeh lahir kirang langkung sampun angsal setunggal minggu.

Lan kito kedah sumerap mbok beleh nyogoh niku dipun lahiraken ing dalem keadaanipun suci lan bersih sekedike mboten nggadah dosa. Lan semanten ugi kito kedah nyumerapi mbok beleh tiyang sepahipun ingkang ndadosaken nyogoh kolo wahu Nasrani, Yahudi lan Majusi. Kados pengendikane nabi saw. dalam sebuah hadits riwayat Bukhari lan Muslim; ingkang artosipun inggih meniko:

“Saben-saben anak iku dipun lairaken ing dalem keadaan suci (bersih), pramilo saking niku wong tuwane loro kang ndadekno (kados dene); Yahudi, Nasrani utawi Majusi.”

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Kelawan memperhatesaken nopo ingkang sampun dipun jelasa-ken nabi saw. kolo wahu saget kito fahami maksud lan artosipun, mbok beleh tiyang sepuh kalih supados maringi pendidikan dateng putro lan putrinipun kedah kelawan pendidikan ingsahe, inggih meniko masalah ajaran-ajaran Islam. Niki salah setungga-lipun pendidikan ingkang inggil lan leres sanget.

Pramilo saking dumateng tiyang sepah, khususipun dumateng ibunipun, lan ibunipun bade mengurus kelawan sahe marang nyogane. Kados coro-coro ingkang sahe ing antawisipun inggih meniko;

1. Nalikone si nyogo taksih nyusu, pun ngantos mbonten purun utawi aras-arasen maring nyusu, lajeng mrentah wong liyo supoyo nyusui utawo dipun gantos kelawan susu kaleng. Perbuatan kados mekaten niki salah, keranten raos belas kasih sayang wong tuwo boten wonten. Amergi wontene hubungan antawisipun tiyang sepah kelawan nyoganipun ingkang parek keranten nyogo kolo wahu dipun urus, dipun paringi nedoh lan lintu-lintunipun.

2. Supados sang ibu maringi sumerap dumateng bapake. Supa-dos wonten raos seneng nyogo kolo wahu dumateng bapake.

3. Nalikane maringi utawi numbasaken kangge mainanipun supados ingkang maringi manfaat, lan ampun ngantos mainan ingkang ngurusak.

4. Nalikane maringi sewiji-wiji, kedah mbiasakaken supados nyogo nerami kelawan tangan tengen.

Leave a Reply