Rubrik Pemarkahan Pertandingan Pidato Sekolah Rendah

4.0 RUBRIK PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO

TAHAP

ITEM

PENILAIAN

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

1. PENDAHULUAN

(10 MARKAH)

10-9 markah

- Kata aluan sangat menarik

- Definisi tajuk sangat tepat

- Gaya / Cara memulakan pidato sangat baik dan keyakinan amat tinggi

8-6 markah

- Kata aluan menarik

- Definisi tajuk tepat

- Gaya / Cara memulakan pidato baik dan keyakinan tinggi

5-4 markah

- Kata aluan kurang menarik

- Definisi tajuk kurang tepat

- Gaya / Cara memulakan pidato kurang baik dan keyakinan kurang

3-1 markah

- Kata aluan tidak menarik

- Definisi tajuk tidak tepat

- Gaya / Cara memulakan pidato tidak baik dan tidak mempunyai keyakinan

2. ISI

(20 MARKAH)

20-15 markah

- Menyampaikan 5 isi

- Pengutaraan isi-isi yang sangat bernas

- Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang sangat tepat serta sangat logik termasuk huraiannya

14-10 markah

- Menyampaikan 4 isi

- Pengutaraan isi-isi yang bernas

- Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang tepat serta logik termasuk huraiannya

9-5 markah

- Menyampaikan 3 isi

- Pengutaraan isi-isi yang kurang bernas

- Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang kurang tepat serta kurang logik termasuk huraiannya

4-1 markah

- Menyampaikan hanya 1 isi

- Pengutaraan isi-isi yang tidak bernas

- Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang tidak tepat serta tidak logik termasuk huraiannya

3. PENYAMPAIAN

(20 MARKAH)

20-16 markah

- Penyampaian persembahan yang sangat lancar secara keseluruhan

- Persembahan sangat meyakinkan penonton

- Gaya penyampaian (Body Language) yang sangat menarik

- Susunan idea yang sangat tertib

15-11 markah

- Penyampaian persembahan yang lancar secara keseluruhan

- Persembahan meyakinkan penonton

- Gaya penyampaian (Body Language) yang menarik

- Susunan idea yang tertib

10-6 markah

- Penyampaian persembahan yang kurang lancar secara keseluruhan

- Persembahan kurang meyakinkan penonton

- Gaya penyampaian (Body Language) yang kurang menarik

- Susunan idea yang kurang tertib

5-1 markah

- Penyampaian persembahan yang tidak lancar secara keseluruhan

- Persembahan tidak meyakinkan penonton

- Gaya penyampaian (Body Language) tidak ada.

- Susunan idea yang tidak tertib

4. BAHASA

(20 MARKAH)

20-16 markah

- Penguasaan bahasa sangat baik, sangat jelas, dan sangat tepat

- Gaya bahasa yang sangat berkesan (sangat menepati maksud yang hendak disampaikan)

15-11 markah

- Penguasaan bahasa baik, jelas, dan tepat

- Gaya bahasa yang berkesan (menepati maksud yang hendak disampaikan)

10-6 markah

- Penguasaan bahasa kurang baik, kurang jelas, dan kurang tepat

- Gaya bahasa yang kurang berkesan (kurang menepati maksud yang hendak disampaikan)

5-1 markah

- Penguasaan bahasa tidak baik, tidak jelas, dan tidak tepat

- Gaya bahasa yang tidak berkesan (tidak menepati maksud yang hendak disampaikan)

5. SUARA

(20 MARKAH)

20-16 markah

- Suara sangat jelas

- Nada sangat baik

- Sebutan dan intonasi sangat tepat

15-11 markah

- Suara jelas

- Nada baik

- Sebutan dan intonasi tepat

10-6 markah

- Suara kurang jelas

- Nada kurang baik

- Sebutan dan intonasi kurang tepat

5-1 markah

- Suara tidak jelas

- Nada tidak baik

- Sebutan dan intonasi tidak tepat

6. PENUTUP

(10 MARKAH)

10-9 markah

- Rumusan sangat baik

- Kesan keseluruhan sangat meyakinkan penonton

8-6 markah

- Rumusan baik

- Kesan keseluruhan meyakinkan penonton

5-4 markah

- Rumusan kurang baik

- Kesan keseluruhan kurang meyakinkan penonton

3-1 markah

- Rumusan tidak baik

- Kesan keseluruhan tidak meyakinkan penonton

15

loading...

Leave a Reply