Rubrik Pemarkahan Pertandingan Pidato Sekolah Rendah

4.0 RUBRIK PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO

TAHAP

ITEM

PENILAIAN

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

1. PENDAHULUAN

(10 MARKAH)

10-9 markah

– Kata aluan sangat menarik

– Definisi tajuk sangat tepat

– Gaya / Cara memulakan pidato sangat baik dan keyakinan amat tinggi

8-6 markah

– Kata aluan menarik

– Definisi tajuk tepat

– Gaya / Cara memulakan pidato baik dan keyakinan tinggi

5-4 markah

– Kata aluan kurang menarik

– Definisi tajuk kurang tepat

– Gaya / Cara memulakan pidato kurang baik dan keyakinan kurang

3-1 markah

– Kata aluan tidak menarik

– Definisi tajuk tidak tepat

– Gaya / Cara memulakan pidato tidak baik dan tidak mempunyai keyakinan

2. ISI

(20 MARKAH)

20-15 markah

– Menyampaikan 5 isi

– Pengutaraan isi-isi yang sangat bernas

– Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang sangat tepat serta sangat logik termasuk huraiannya

14-10 markah

– Menyampaikan 4 isi

– Pengutaraan isi-isi yang bernas

– Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang tepat serta logik termasuk huraiannya

9-5 markah

– Menyampaikan 3 isi

– Pengutaraan isi-isi yang kurang bernas

– Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang kurang tepat serta kurang logik termasuk huraiannya

4-1 markah

– Menyampaikan hanya 1 isi

– Pengutaraan isi-isi yang tidak bernas

– Mengemukakan data-data, dan bahan-bahan yang tidak tepat serta tidak logik termasuk huraiannya

3. PENYAMPAIAN

(20 MARKAH)

20-16 markah

– Penyampaian persembahan yang sangat lancar secara keseluruhan

– Persembahan sangat meyakinkan penonton

– Gaya penyampaian (Body Language) yang sangat menarik

– Susunan idea yang sangat tertib

15-11 markah

– Penyampaian persembahan yang lancar secara keseluruhan

– Persembahan meyakinkan penonton

– Gaya penyampaian (Body Language) yang menarik

– Susunan idea yang tertib

10-6 markah

– Penyampaian persembahan yang kurang lancar secara keseluruhan

– Persembahan kurang meyakinkan penonton

– Gaya penyampaian (Body Language) yang kurang menarik

– Susunan idea yang kurang tertib

5-1 markah

– Penyampaian persembahan yang tidak lancar secara keseluruhan

– Persembahan tidak meyakinkan penonton

– Gaya penyampaian (Body Language) tidak ada.

– Susunan idea yang tidak tertib

4. BAHASA

(20 MARKAH)

20-16 markah

– Penguasaan bahasa sangat baik, sangat jelas, dan sangat tepat

– Gaya bahasa yang sangat berkesan (sangat menepati maksud yang hendak disampaikan)

15-11 markah

– Penguasaan bahasa baik, jelas, dan tepat

– Gaya bahasa yang berkesan (menepati maksud yang hendak disampaikan)

10-6 markah

– Penguasaan bahasa kurang baik, kurang jelas, dan kurang tepat

– Gaya bahasa yang kurang berkesan (kurang menepati maksud yang hendak disampaikan)

5-1 markah

– Penguasaan bahasa tidak baik, tidak jelas, dan tidak tepat

– Gaya bahasa yang tidak berkesan (tidak menepati maksud yang hendak disampaikan)

5. SUARA

(20 MARKAH)

20-16 markah

– Suara sangat jelas

– Nada sangat baik

– Sebutan dan intonasi sangat tepat

15-11 markah

– Suara jelas

– Nada baik

– Sebutan dan intonasi tepat

10-6 markah

– Suara kurang jelas

– Nada kurang baik

– Sebutan dan intonasi kurang tepat

5-1 markah

– Suara tidak jelas

– Nada tidak baik

– Sebutan dan intonasi tidak tepat

6. PENUTUP

(10 MARKAH)

10-9 markah

– Rumusan sangat baik

– Kesan keseluruhan sangat meyakinkan penonton

8-6 markah

– Rumusan baik

– Kesan keseluruhan meyakinkan penonton

5-4 markah

– Rumusan kurang baik

– Kesan keseluruhan kurang meyakinkan penonton

3-1 markah

– Rumusan tidak baik

– Kesan keseluruhan tidak meyakinkan penonton

15

Leave a Reply