Pidato Boso Jowo Acoro

PIDATO BOSO JOWO ACORO

TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun

Panjengeanipun para pepundhen, para pinisepuh ingkang tansah angudi dhumateng pepohyanging kautamen, saha pantes tinulad tuwih kinabekten, menapa dene panjenganipun para tamu putri miwah kakung ingkang saestu pantes nampi ingkang boja krami.

Khanti tansah angunjukaken puja puji sykur wonten ngarsan-Ipun, mugia tansah r ahayu sagung dumadi ing salama-lami, kalebet kula panjengan sedaya. Amin. Amin Ya Rabbalalamin

Nuwun sewu mugi tansah tinebehna saking tulak sarik menapa dene bebendu, dene kula cumanthaka kumawantun marak sowan anggempilkamardikan panjenengan sedaya ingkang saweg samya ecapangandikan., inggih awrt mundhi dhawuh timbalan saking Ibu-Bapak ( .. ) saperlu jejibahan luhur mennangka duta saraya sulih panjenengan ipun Bapak/Ibu (..) Ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan, kula minangka sulih sarira saking panjeneganipun Ibu-Bapak( ) ingkang sepisan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenenggan, sumramba para kulawarga semudayanipun

Jangkep angka kaping kalih, ingkang nguni sampun wonten pirembagan ing antawisipun Bapak-Ibu (asmo piyayi sepuh ingkang dipun Lamar), angadhahi putro kakung sesilih pun Bagus ( Pengaten Kakung ) kalian Bapak/ibu () ingkng kagungan putaputri asesilih gendhukgolong giliging rembag nedya anuntumaken balung pisah daging renggang, bebasan angembun embun enjang anjejah sonten (saking tembung awun-awun lan rarabi ), amdhodhok ing latar andhodhong lawang sumedya nginag jambe seruhe, rasa miwah karsa ingkang menika saking adrenging manah panjengnenganipun Bapak/Ibu () anggenipun katampi pangalamaripun pramila ing wekdal menika ngaturaken sranasarana miwah upakarti minangka jangkeping tata cara seserahan.

Wondene ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Ibu/Bapak (.) inggih menika:

– Sanggan saha majemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya minangka sarana sahipun sesanggeman saha reketing kekadangan, saenggo boten pisah ing salami-laminipun

– Ageman ingkang awujud ( ageman ingkang dipun aturaken ) minangka sihnaning katresna Ibu/Bapak ( ) pun gendhu (penganten putri )

– Ndungkep atur angka tiga boten kesupen bapak/Ibu (.) ngaturaken dana awujud arto, kenginga kadamel angentheng-enthengi anggenipun ibu/ bapak () anetepi darmaning asepuh inggih amengku gati amiwaha putra.

Kajawi menika, panyuwunipun Bapak/Ibu (.) ing benjang menawi sampun dumugi titiwanci tumapaking gati, mugi calon penganten kaijabna sarta kapangihna miturut satataning agami saha adat ingkang sampun kalampah wonten ingkang sampun kalempahan wonten ing ngriki wiwtit alam kuna ing uni (..)

Minongka pungkasan atur, mbok bilih Bapak/ibu (.) anggenipun ngaturaken sarana dalah upakarti wonten kuciwa lan kirangipun, mawantu-wantu tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Semanten ugi kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Ibu/ Bapak (..), menawa wonten gelap-gangsureling atur, gonya-ganyuking wicara miwah boten jangkep ing unggah-ungguh lan tata basa saengga adamel runtiking wardaya, saestu naming tansah nyuwun lumunturing sih samudrapangaksami.

Akhirul kalam, wa bilahit taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr Wb

sumber:ojolali-yo.blogspot.com/

Diposkan oleh green heroes di 07:27

Label: Jawa Banget

0 komentar:

Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama

n heroes di 07:27 0 komentar

Label: Jawa Banget

PIDATO BOSO JOWO ACORO

TULADHA PINAMPI PASRAH LAMARAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun

Dumateng panjengannipun Bapak ( inking nyalirani pasrah ) ingkang sampun kepareng anyeliarani pangandikanipun Bapak (..) sekakalian, minangka duta salirsaraya (badhe kadang besan), ingkang pantes sinubo ing pakurmatan.

Khanti raos kurmat saha nyuwun sewu agunging pangaksami inggih awit mundhi dawuh timbalanipun raka sekalian ( ingkan mengku karya) awit keparenganipun, kula piniji minangka tetalanging atur, supados anampi menggah sawan atur linambaran osiking manah ingkang luhur panjenengannipun Ibu/Bapak ( kluargo penganten kakung ) lumantar panjengan.

Minangka purwaning atur, senadyan sampun kepara kasep angambali atur sugeng rawuh kairing atur panyuwun ingkang tanpa pepindhan dene tindak panjengan sampun kasembadaning sedya, kanti minggah kawilujangan datan wonten pringga bayaning marga

Salajengipun, sanget katampi kanthi gumbiraning manah, atur salam taklim saking panjenenganipun badhe calon besan lumantar panjengan, salajengaipun dhumawaha sami-sami.

Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaki rabi, kula tampi kanti suka bhingahing manah, samengke badhe kula aturaken wonten ngarsanipun bapak (.) sekalian. Boten sanes Ibu/Bapak (.) naming ngaturaken agunging panuwun menggah sedhaya peparinganipun badhe calon kadhang besan, pratondha yekti kasoking sih katresnan dhumatang Bapak (..) sekalian, mugi dadosa sarana reketing asepuh anggenipun ngentas pitulus putra, lan tansah manggih raharja tuwih bagya mulya.

Mekaten, atur panampi saking Bapak sekalian lumantar kula, saha ngaturi uninga bilih sampun dumugi wahyahing mangsa kala tumapaking ijab saha Kabul sarta panggih, dipun suwun panjenanganipun bapak ………….. sekalian wonten keparengipun anjenengi saha paring donga pangestu murih rahayuning sedya.

Minongko pungksan atur, mbokblih menawi wonten kuciwaning boja karami, anggenipun kulo nampi menggah ing ing rawuh panjengan sedoyo, mugi tansah paring sih samudra pangaksami. Semonten ugi kula, minangka tetalinging basa mbok bilih wonten galap-gangsuling atur saha kiranging subasita, kupat duduhe santen sedyo lepat nyuwun pangapunten

Akhirul kalam, wa bilahit taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr Wb

Leave a Reply