Pidato Jawa : MENGETI DINTEN KARTINI

PIDATO MENGETI DINTEN KARTINI

Ingkang kinurmatan Bapak Ketua RT soho Ibu Ketua PKK RT gangsal/RW gangsal perumahan songgolangit.

Ingkang kinurmatan bapak ibu dewan juri.

#Sarto Poro Ibu-ibu pengurus PKK RT gangsal/RW gangsal Ingkang satuhu luhuring budi.#

Soho ingkang kulo tresnani ibu2 anggota PKK RT gangsal/ RW gangsal perumahan songgolangit gentan.

Assalamualaikum wr wb

Kawilujengan ugi karaharjan kito aturaken puji syukur ngarsanipin Allah SWT,ingkang kepareng paring rahmat ugi hidayah ipun, sahinggo kito saget kempal (#manunggal kanthi tentrem, bagas, waras#), ing sonten meniko, ugi mboten wonten alangan satunggal punopo.

Kawulo aturaken matur nuwun, sugeng sonten dumateng panjenangan sedanten engkang sampun nglongaraken wedhal, kerso rawuh ing kempalan meniko.

#Mugi2 pepanggihan dinten meniko saget datengaken manfaat dumateng kito sedoyo. amin.#

Ing wekdal sonten meniko kulo badhe ngaturaken pidato, kanthi tema:Mengeti Dinten Kartini.

Bapak soho ibu ibu ingkang kinurmatan,

Kito sedoyo sampun perso jasanipun Raden Ajeng kartini meniko, tumrap bangso soho negari Indonesia, utaminipun perjuangan dumateng piyantun estri.

Kanthi perjuanganipun Raden Ajeng Kartini meniko, dados tulodho, bilih kito piyantun estri mboten kengging kawon kaliyan piyantun kakung.

Babagan hak sarto kebebasan pados makaryo kagem gesang.

Sampun mboten jamanipun piyantun estri naming kagem konco wingking, ingkang pakaryan nipun namung isah2, umbah2, sarto lumah2 kemawon. Semangat juangipun Raden Ajeng Kartini meniko dipun wastani Emansipasi Wanito

Ateges mboten wonten pilah pilahan pakaryan kakung utawi estri, punopo ingkang dipun lampahi piyantun kakung inggih saget utawi angsal dipun lampahi piyantun estri. Contohipun sakmeniko sampun kathah anggota dewan engkang piyantun putri kadosto Prof.DR zakiyah drajad, presiden putri ibu megawati soekarnoputri, sedanten profesi saget dipun ayahi piyantun estri, kadosto guru, dokter, insinyur, apoteker, astronot ugi sanesipun.

Poro rawuh sedoyo ingkang kinurmatan

Raden Ajeng Kartni meniko lahir wonten ing kitho Jepara tanggal selikur april surya kaping sekawan tahun sewu wolongatus pitungdoso songo (21-4-1879). Rama ugi ibunipun saking keluarga ningrat utawi bangsawan,naliko penjajahan walandi. Namung putro putri priyayi utawi piyantun engkang celak kalihan penjajah walandi kemawon, engkang saget ngangsu kawuruh utawi sekolah. Mangertos makaten manahipun Raden Ajeng Kartini kagungan krenteg soho gegayuhan, kawulo biasa inggih sageto sekolah supados pinter ugi uwal saking penjajahan walandi.

#Ingkang makaten meniko saestu saget damel mongkoging manah. Kanthi mekaten, sumangga kito saget nglajengaken gegayuhan Ibu Raden Ajeng Kartini ingkang luhur meniko. Ingkang mboten saget dipun lirwakaken dening poro wanito inggih puniko tansah ngudi jatidiri nipun putri Indonesia, ingkang prasojo mrantasi sadhengah karyo.#

Pramilo kagem mengeti jasa nipun Raden Ajeng Kartini kito saugi tanggal selikur april tansah ngawontenaken pengetan wiosan nipun Raden Ajeng Kartini. Mugi ndadosaken semangatipun poro wanito Indonesia, ingkang anggadahi pahlawan estri ugi kagungan gegayuhan ingkang adi luhur ing budi. Kados kaserat ing buku Habis Gelap Terbitlah Terang

Cekap semanten bapak soho ibu ibu anggen kulo pidato sonten meniko, mbok bilih wonten atur kulo ingkang kirang leres ugi kirang trapsilo kulo nyuwun pangapunten ingkang katah, mugi2 saget migunani ugi manfaat sedayanipun.

Wabillhitaufik walhidayah.

Wassalammualaikum wr wb

Sukoharjo,12 April 2014

Ferula tofani,ST

PIDATO MENGETI DINTEN KARTINI

Ingkang kinurmatan Bapak Ketua RT saha Ibu Ketua PKK RT 5/RW 5 perumahan songgolangit.

Bapak Ibu dewan juri Ingkang satuhu luhuring budi.

Saha ingkang kulo tresnani sanget ibu2 pengurus dalah anggota PKK RT 5/RW 5 perumahan songgolangit gentan.

Assalamualaikum wr wb

Kawilujengan ugi karaharjan kita aturaken puji syukur ngarsanipin Allah SWT,sahinggo kito saget angrawuhi pepanggihan ing sonten puniko, ugi mboten wonten alangan satunggal punopo.

Ing wedhal sonten puniko kulo badhe ngaturaken pidato, kanthi tema:Mengeti Dinten Kartini.

Bapak saha Ibu-Ibu ingkang kinurmatan,

Kito sedoyo sampun perso kathah jasanipun Raden Ajeng kartini puniko, tumrap bangsa lan negari Indonesia, utaminipun perjuangan dumateng piyantun estri. Kanthi perjuanganipun Raden Ajeng Kartini puniko dados tulodho bilih kito piyantun estri mboten kengging kawon kaliyan piyantun kakung. Babagan hak ugi kebebasan pados makaryo kagem gesang. Sampun mboten jamanipun piyantun estri naming kagem konco wingking, ingkang padamelanipun isah2, umbah2, sarto lumah2. Semangat juangipun Raden Ajeng Kartini puniko dipun wastani Emansipasi Wanita

Ateges mboten wonten pilah pilahan pakaryan kakung utawi estri, punopo ingkang dipun lampahi piyantun kakung inggih saget utawi angsal dipun lampahi piyantun estri. Contohipun sakmeniko sampun kathah caleg piyantun putri kadosto Rachel Maryam, presiden putri ibu megawati soekarnoputri, sedanten profesi saget dipun ayahi piyantun estri, kadosto dosen, dokter, insinyur, astronot ugi sanesipun.

Para rawuh sedoyo ingkang kinurmatan

Raden Ajeng Kartni puniko lahir wonten ing kitho Jepara tanggal selikur april surya kaping sekawan tahun sewu wolongatus pitungdoso songo (21-4-1879). Rama lan ibunipun saking keluarga ningrat utawi bangsawan,naliko penjajahan walandi. Namung putra putri priyayi utawi piyantun engkang celak kalihan penjajah walandi kemawon, engkang saget ngangsu kawuruh utawi sekolah. Mangertos makaten manahipun Raden Ajeng Kartini kagungan krenteg saha gegayuhan, kawulo biasa inggih sageto sekolah supados pinter ugi uwal saking penjajahan walandi.

Pramilo kagem mengeti jasa kesaenanipun Raden Ajeng Kartini kita saugi tanggal selikur april tansah ngawontenaken pengetan wiosanipun Raden Ajeng Kartini. Mugi ndadosaken semangatipun para wanita Indonesia, ingkang anggadahi pahlawan estri ugi kagungan gegayuhan ingkang adi luhur ing budi. Kados kaserat ing buku Habis Gelap Terbitlah Terang

Cekap semanten bapak saha ibu ibu anggen kulo pidato sonten puniko, mbok bilih wonten atur kulo ingkang kirang leres lan kirang trapsilo kulo nyuwun pangapunten ingkang kathah, mugi2 saget migunani ugi manfaat sedayanipun.

Wabillhitaufik walhidayah

Wassalammualaikum wr wb

Sukoharjo, 12 April 2014

Ferula Tofani,ST

Leave a Reply