87344935 Tajuk Pidato Guru Penjana Transformasi Negara

Tajuk : GURU PENJANA TRANSFORMASI NEGARA

Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Dihormati saudara Pengerusi Majlis, para
hakim yang arif lagi bijaksana, tetamu kehormat, gugu-guru, rakan-rakan pelajar
dan
seterusnya hadirin sekalian. Pada pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan pid
ato
yang bertajuk.Guru Penjana Transformasi Negara

Guru Penjana Transformasi Negara

Inilah tema hari guru pada tahun 2011.Walaupun sudah hampir setahun berlalu
tetapi tema ini tetap dianggap mekar di hati para guru.Guru Penjana Transformasi

Negarabermaksud profesion keguruan menjadi agen utama bagi memanifestasikan
perubahanperubahan yang positif dalam usaha membangunkan negara Malaysia dan
seisinya secara holistik. Justeru , akan saya tunjukkan pada hari ini, transform
asi
transformasi yang mampu digapai apabila guru melaksanakan tugas dengan penuh
tanggungjawab dalam mendidik modal insan yang menjadi asas kepada penggerak nega
ra.
Peranan guru dan pendidik amat jelas diperlukan untuk menyemarakkan aspirasi neg
ara
dalam usaha melaksanakan transformasi negara ke arah melahirkan modal insan berp
restasi
tinggi. Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara jika dilihat secara halus, m
aka
nampak dengan jelas bahawa tugas guru semakin mencabar kerana zaman dan keadaan
telah berubah maka guru sebagai penjana transformasi (perubahan) pendidikan nega
ra

perlu memikul semua perancangan pendidikan yang telah dirancang oleh kerajaan.
Perlaksanaan KSSR, SPPK dan MBMMBI yang mengikut acuan yang telah ditetapkan
oleh kerajaan diharap dapat merealisasikan transformasi pendidikan yang diingini
.
Begitu juga dengan penggunaan IT (teknologi maklumat) dan ICT (teknologi makluma
t
dan komunikasi) yang begitu izhar eksplisitnya . Warga guru merasa amat bertuah
kerana
mempunyai transformasi ICT nya bagi memastikan agar matlamat untuk
mentransformasikan pendidikan negara tercapai.
Guru jugalah yang menjadi sumber inspirasi anak watan bagi memacu aspirasi negar
a ke
arah Wawasan 2020. Di samping itu, guru juga menjadi wadah penyemai perpaduan.ke
rana
guru-guru bertanggungjawab menanam sifat perpaduan dalam jiwa generasi muda bak
kata pepatahmelentur buluh biarlah dari rebungnya.Kendatipun begitu, guru yang diibaratkan lilin membakar dirinya untuk menerangi
orang lain
mendepani pelbagai onak dan cabaran terutamanya dalam melayani kerenah anak-nak
muridnya. Meniti hari ke hari, cabaran guru makin sukar. Antaranya, ada saja dal
am
kalangan pelajar yang menimbulkan masalah disiplin. Ada pula yang sering tidak m
embuat
kerja sekolah. Bagai jatuh ditimpa tangga, kalau ada pelajar yang terlibat dalam
kes buli atau
prestasi mereka merudum pasti wujudnya segelintir ibu bapa yang akan menunding j
ari ke
arah guru seolah-olah guru sahaja yang bertanggungjawab atas disiplin dan perkem
bangan
anak-anak mereka.

Namun, di sebalik semua kekusutan tersebut, para guru juga sering dihargai. Seba
gai
bukti, Hari Guru yang kita sambut pada 16 Mei setiap tahun merupakan suatu simbo
lik
penghargaan masyarakat 1 Malaysia kepada guru-guru.

Sidang hadirin sekalian,

Dalam menjana transformasi negara tugas guru bukan hanya sekadar
menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi ia juga berperanan sebagai murabi untuk
membentuk bangsa supaya menjadi insan yang berakidah, dinamik dan berkualiti di
dunia
dan di akhirat. Mereka berada di hadapan untuk membangun bangsa yang cemerlang y
ang
akan menentukan sebuah negara yang maju, aman dan dihormati.

Maka dalam merealisasikan harapan yang tinggi ini, guru terpaksa menempuh pelbag
ai
cabaran dan dugaan termasuk perubahan dalam sistem penyampaian dan maklumat agar

selari dengan kehendak yang diperlukan oleh masyarakat bagi tujuan mencapai aspi
rasi
negara.

Hadirin warga budiman sekalian,Profesion perguruan seperti juga profesion yang lain perlu melalui proses
transformasi bukan sahaja untuk memperkembangkan status profesionalisme nya saha
ja
tetapi untuk menyokong dan mendukung hasrat kerajaan agar ia selari dengan dasar
serta
keperluan negara.

Dalam hal ini golongan guru memainkan peranan yang penting sebagai penjana segal
a
bentuk transformasi negara yang menjurus ke arah pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara bukan sahaja di mata kita tetapi di
mata
masyarakat dunia.
Istilah guru itu sendiri telah memberi gambaran bahawa seorang guru perlu mempun
yai
pengetahuan yang luas bukan sahaja terbatas kepada pengetahuan bidang kandungan
pengajarannya tetapi merentasi pelbagai bidang termasuk bidang pentadbiran, peny
elidikan
dan sebagainya. Apa yang lebih penting di sini ialah pengetahuan ini harus mampu

digembelingkan, diamalkan dan kemudian diaplikasikan dalam proses pengajaran
pembelajaran di tempat kerjanya

Hadirin yang dihormati sekelian,

Jika dahulu gurulah yang berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar
di
mana hanya guru sahaja yang bercakap dan menyoal. Namun dalam era baru ini, guru

berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran. Sebagai pemudah cara,
guru
perlu lebih sedia dan peka melahirkan dan menggunakan situasi-situasi pembelajar
an
secara cekap dan berkesan. Murid perlu selalu digerak untuk berfikir secara krea
tif dan
kritikal. Cara mengajar juga telah berubah di mana dahulu ilmu disampaikan secar
a lisan
dan bertulis. Namun kini teknologi komputer telah memberikan sesi pembelajaran b
erjalan
secara interaktif dan lebih menarik lagi.

Selain itu guru juga berperanan dalam menentukan corak pembangunan sesebuah nega
ra.
Ini sangat bersesuaian dengan tema yang sedang dibincangkan ini. Kita perlu seda
r,
kejayaan negara sehingga kini, sebahagian besar adalah hasil sumbangan kerjaya k
eguruan.
Ini kerana persediaan bagi pengeluaran tenaga kerja negara di semua sektor bermu
la dari
sekolah yang sudah pastinya memerlukan khidmat dan jasa guru. Guru juga adalah m
odelmanusia berkelakuan baik. guru mesti bebas daripada bersikap negatif dan sempit
daripada
aspek bangsa, kelas, sosial dan kedaerahan.

Hadirin dan hadirat sekalian,

Tema atau slogan untuk hari guru pada kali ini adalah jelas menunjukkan bahawaG
uru
Penjana Transformasi Pendidikan Negarayang melambangkan warga pendidik mampu
melakukan transformasi bagi melahirkan lebih ramai lagi golongan yang bijak pand
ai.
Ianya mampu dilaksanakan selaras dengan perkembangan teknologi negara, jika dahu
lu
pelajar hanya boleh mendapatkan sumber rujukan melalui buku sahaja. Kini pelbaga
i
kaedah rujukan mampu dilakukan, ini termasuk penggunaan internet dan sebagainya.

Galakan dan dorongan dari tema ini akan mampu memberi semangat kepada warga
pendidik di seluruh Malaysia bagi meneruskan usaha murni mereka untuk melahirkan

anak-anak muda yang bijak pandai dan golongan yang berilmu tinggi untuk memimpin

negara pada satu hari kelak.

Seiring dengan temaGuru Penjana Transformasi Pendidikan Negara, juga guru harus
menterjemahkan hasrat kerajaan dan juga masyarakat Malaysia amnya untuk bergerak

maju ke hadapan dan melaksanakan transformasi dalam pendidikan negara seiring de
ngan
kemajuan teknologi dan pemikiran masyarakat.
Guru-guru seharusnya mengaplikasikan kemajuan teknologi dan juga strategi-strate
gi
pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dan berkesan berlandaskan hukum agam
a.
Namun hakikatnya hal ini memerlukan keazaman dan semangat yang tinggi untuk
direalisasikan ditambah dengan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh para guru pad
a hari
ini.

Para hadirin yang dikasihi,

Kesimpulannya dari pidato ini, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa guru di
samping menjadi penjana transformasi pendidikan negara, juga harus bergerak pant
as turut
sama turun padang memainkan peranan dan melaksanakan tugasnya dengan lebih drast
ik
agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkesan dan berketepatan dengan visi da
nmisinya. Selain dari mempunyai hati yang kukuh, jiwa yang tenang dan semangat ya
ng
kental dalam apa jua tindakan dan cabaran yang melintang dalam usaha menongkah a
rus
kehidupan.
Saya ingin menegaskan kembali yang sambutan hari guru bukanlah sekadar untuk
mengenang jasa guru, bermain permainan dengan guru-guru di padang, acara persemb
ahan
di dewan atau memberi hadiah, malah penghayatannya perlu dilihat dari skop yang
lebih
meluas kerana Islam memuliakan peranan guru dalam masyarakat dan mengangkat darj
at
mereka yang memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada mereka yang lain.

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa

Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta

Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara

Jika hari ini seorang ulama yang mulia

Jika hari ini seorang peguam menang bicara

Jika hari ini seorang penulis terkemuka

Jika hari ini siapa saja menjadi dewasa;

Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa

Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca.

Guru penjana transformasi negara adalah pembentuk generasi muda negara di masa
hadapan…..
Sekian sahaja pidato saya kali ini, dan saya ingin memohon maaf sekiranya tersil
ap kata
dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi
.

Sekian, terima kasih.

Leave a Reply