Pidato Pahlawan Dania : Tanggap Wacana Mangeti Dinten (

Tanggap Wacana Mangeti Dinten Pahlawan (Pidato Bahasa Jawa Memperingati Hari Pahlawan)

Assalamualaikum warrahmatullohi wabarakatuh..

Alhamdulillahirabbilalamin, wabihi nastain ala umuriddunnyawaddin.

Asholatu wassalamuala asrofil ambiyaa iwal mursalin, waala alihi washohbihi ajmain.

Robbisohri sodri, wayassirli amri, wahlul uqdata mmilisani yafqohu qouli, ama badu.

Dhumateng panjenenganipun Bapak Walyono, S.Pd minangka Kepala SMPN 2 Gombong ingkang dahat kinormatan.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru saha Karyawan SMPN 2 Gombong ingkang kinurmatan.

Para siswa-siswi kelas 7,8 lan 9 ingkang kula sayangi

Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken ngunjuraken raos syukur ing ngarso dalem Alloh SWT ingkang tansah paring mapinten-pinten rahmat, nikmat, tuwin kawilujengan sahengga kita saged kempal kanthi boten wonten pambengan setunggal menapa.

Para rawuh ingkang kinormatan!

            Ing saben 10 Nopember, Bangsa Indonesia tansah mangeti dinten ageng inggih punika Dinten Pahlawan. Kados sampun kacetha bilih rikala tanggal 10 Nopember 1945, ing Kota Surabaya wonten prastawa perang ageng antawisipun arek-arek Surabaya ngusir penjajah ingkang mbonceng Inggris (Sekutu) lumarap ing tanah Jawi. Ingkang salajengipun prastawa punika damel hereging donya, ngantos Dewan Keamanan PBB tumut campur tangan ngengini prastawa punika.

Kanthi semboyan Rawe-rawe lantas, Malang-malang putung , Mandheg ambleg, mundur mjur , Mati siji tuwuh sewu. Para pejuang mupuk semangatipun kangge ngusir kolonialisme saking Tanah Air.

Para rawuh ingkang kinormatan!
            Ing pangetan punika mboten kula jlentrehaken sedaya prastawa ing tanggal 10 Nopember 1945, nanging hikmahipun ingkang saged kapendhet saka prastawa punika yaiku semangatipun perjuangan pahlawan kangge nindakaken pejuang ing babagan pembangunan.

            Kanthi rahmating Alloh SWT, Pahlawan Indonesia sampun saged ngrebat wilayah Surabaya saka penjajah. Kula mboten saged nglalekaken mekaten kemawon perjuanganipun arek-arek Surabaya ingkang dipimpin dening panjenenganipun pejuang ageng, inggih punika semangat Bung Tomo, ingkang kanthi sora ngagungaken asmaning pangeran:

Allahu akbar! Allahu akbar!

Jiwa lan semangat 10 Nopember taksih wonten ing jajaning Bangsa Indonesia kangge mbangun Negari Indonesia. Kanthi berjuang Sepi ing pamrih, rame ing gawe.

            Kathah para pejuang ingkang ndhepani bantala mbela bangsa lan nagari, kangge putra lan putu ing tembe. Pramila mangga sesarengan nglajengaken punapa ingkang dados perjuanganipun para pahlawan.

Ing salebeting kita merdeka, kita taksih berjuang. Mboten kangge merangi penjajah nanging kangge merangi kemiskinan lan kebodohan tumrap Bongsa Indonesia. Pramila mboten wonten awonipun  kangge ngenget jasa pahlawan, sumongga ngeningaken cipta sakedhap kangge para pahlawan ingkang sampun gugur ing medan juang. Mugi-mugi amal lan kasaenanipun katampi ing sisihing Gusti Allah. Allohumma amin..

 Para rawuh ingkang kinormatan!

Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, bilih wonten thithaling rembag saha kirang suba sitahing tandang tanduk atur kula tansah nyuwun agenging samodra pangaksami.

Akhirul kalam, billahittaufiq walhidayah.

Wassalamualaikum warrahmatullohi wabarakatuh.