Contoh Pidato Islam.docx : Islam “Menuntut Ilmu”

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh


Alhamdulillah hirobbil alamiin, Assolatuassalamuala asrofil ambia iwal mursalin, wa ala alihi wasohbihi ajmain, amma ba’du

Yang tetrhormat dewan juri yang arif dan bijaksana,

Yang terhormat rekan-rekan peserta pidato

Yang terhormat hadirin walhadirat rahimakumullah

Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang MENUNTUT ILMU Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana Rosul SAW bersabda :

Yang artinya : Menuntut Ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah Wahai sahabatku menuntut ilmu dalam ajaran agama Islam yakni dari kita masih sejak dalam buaian seorang ibu hingga masuk keliang lahad. Rosullullah saw bersabda

Yang Artinya : Tuntutlah ilmu itu sejak dalam buaian, hingga masuk keliang lahad

Hadirin yang berbahagia.

Ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajiban belajar. Yaitu Long Life Education Maksudnya menuntut ilmu seumur hidup. Tetapi dalam Islam, seseorang sisamping menuntut ilu dean teknologi (IPTEK) haruslah diiringi dengan iman dan taqwa (IMTAQ). Sebab dengan hanya ilmu pengetahuan saja seseorang dapat menjadi bebas hingga membuat dia sesat, namun ilmu pengetahuan yang diiringi dengan iman dan taqwa Insya Allah akan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakat.

Hadirin Wal hadirat rohimakumulloh

Tidaklah tepat jika seseorang menuntut ilmu hanya untuk mencari ijazah, yang buntut-buntutnya hanya untuk mencari pekerjaan, untuk persyaratan melamar menduduki kursi empuk, untuk menjadi pegawai negri, untuk keperluan matrialistis , untuk mencari titel apapun, gelar apapun dan kehormatan apapun agar manusia segan.
Sehingga mengakibatkan banyak orang-orang sekarang yang mempunyai ilmu tikus.

Apa itu ilmu tikus ?

Ilmu tikus yakni ilmu yang digunakan untuk menggrogoti hak orang lain, hak fakir miskin , bahkan hak-hak rakyatpun menjadi korbannya. Nauzubillah summa nauzubillah

Hadirin sekalian

Jadi marilah kita luruskan niat, jangan takud untuk berubah menjadi lebih baik lagi, janganlah takud untuk belajar dari kesalahan, dan janganlah takud untuk terus mencoba dan mencoba agar menjadi generasi islam yang baik, cerdas dan beraqhlak mulia.

Karna Rosullullah saw bersabda

Yang artinya : barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka ia akan difahamkan dalam urusan agama. (H.R.Bukhari)

Hadirin wal hadirot rohima kumulloh

Ilmu dalam islam sangatlah penting. Contohnya saja seperti sholat. Jika kita tidak mempunyai ilmu tentang rukun sholat, maka sholat kita tidak syah. Jika kita tidak mempunyai ilmu tentang syarat sah nya sholat. Maka sholat kita pun tidak akan syah.

Ya masa iya !sholatnya hanya mengikuti gerakan imam saja, dan tidak tau apa yang harus dibaca. Nah bagaimana jika sholatnya hanya sendiri ?

Jadi sudah jelas ilmu itu sangatlah penting, penting untuk dimiliki oleh kita semua, agar kita bias mengerti dan melakukan ibadah sesuai hukumnya.

Hadirin wal hadirot rohimakumulloh

Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-mujadillah ayat 11 yang berbunyi
Artinya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang mempunya ilmu pengetahuan beberapa drajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-mujadillah : 11)

Hadirin sekalian

Didalam ayat diatas bias kita simpulkan bahwasanya Allah akan meninggikan drajat bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang disertai dengan keimanan kepada Allah swt.

Wahai sahabatku. Mencari ilmu bukan hanya disekolahan saja, tapi kapanpun dan dimanapun kita wajib untuk mencari ilmu.

Mengapa wajib ?

Karna Allah swt berfirman dalam Al-Quran Al-isrok ayat 36 yang berbunyi yAng artinya :

Dan janganlah kamu mengerjakan sesuatu amalan yang mana kamu belum tahu ilmunya, ketahuilah sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan penghayatan, kesemuanya itu pasti akan dipertanyakan kegunaannya (Q.S.Al-isrok : 36)

Bisa kita bayangkan misalnya saja kita tidak mengetahui ilmu elektronika, terus kita membongkar computer. Maksud hati ingin memperbaiki computer itu, tapi apa yang terjadi? Computer itu malah hancur !

Hadirin wal hadirot rohimakumulloh

Menuntut ilmu dengan ikhlas itu juga ibadah. Menuntut ilmu itu jihad. Berjuang dijalan Allah.

Ingatlah sahabat, kita semua tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi orang yang bodoh. Karna Allah telah menganugrahkan kita akal untuk berfikir. Yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang malas. Jadi mari kita hilangkan rasa malas yang ada di diri kita masing-masingManfaatkanlah waktu kita sebaik-baiknya . gunakanlah waktumu untuk hal yang positif. Karna waktu bagaikan pedang. Bisa jadi pedang itu menjadi senjata yang sangat bermanfaat, dan bisa jadi pula pedang itu malah melukai orang yang memegangnya.

Hadirin sekalian

Apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, Insya Allah dapat kita capai dengan memiliki ilmunya.

Jadi mari kita sebagai generasi muda islam yang masih imut-imut dan belum amit-amit untuk terus bersama-sama mencari ilmu dan belajar agar besar nanti menjadi orang yang berguna baik bagi bangsa, agama, dan orang tua.

Hadirin yang insya Allah di muliakan Allah Jadi mari kita simpulkan, bahwasanya menuntut ilmu itu sangatlah penting. Penting untuk kita miliki dan kita sebagai generasi muda islam haruslah mencari ilmu kapanpun dan dimanapun agar menjadi cahaya bagi diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita semua.

Hadirin sekalian

Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan dan pada Allah saya mohon ampun. Karnaa saya hanyalah orang yang fakir , fakir ilmu, fakir harta satu pesan untuk kita semua sebelum menasehati orang lain maka nasehatilah diri anda ter lebih dahulu, karna sebaik baiknya manusia adalah yang mempunyai Ahklak yang mulai.

Wallahul muwafiq ila aqwa mith thariq

wasalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh

Contoh Pidato Tentang Larangan Durhaka Terhadap Orang Tua

Dalam pergaulan sehari-hari terhadap orang tua haruslah berhati-hati, jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan beliau. Kalau kita mau memikirkan, bahwa dari orang tualah belahan kasih sayang, tumpuan harapan terhadap putra-putranya. Nah, untuk selengkapnya! marilah kita simak bersama contoh pidato Tentang Larangan Durhaka Terhadap Orang Tua berikut ini:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(Silahkan pilih contoh mukodimah pidato yang anda sukai)

Hadirin sekalian yang berbahagia, Dengan memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah swt, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita ditakdirkan oleh-Nya berkumpul ditempat ditempat ini tanpa ada halangan suatu apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, karena beliaulah yang menyebarkan agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan mana yang haq dan bathil.

Hadirin sekalian yang kami hormati, Dalam pergaulan sehari-hari sang anak haruslah bisa menempati posisi yang terbaik terhadap ibu, bapak, karena peran orang tua sangat menentukan terhadap putra putrinya. Besar sekali jasa orang tua terhadap putra-putrinya. sementara orang tua tak memperhatikan sama sekali imbalan jasa dari anaknya. Orang tualah sebagai tumpuan harapan. Dengan penuh kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya, memelihara anak mulai sejak hamil bahkan sampai usia kita sekolah ini masih terus membutuhkan berbagai macam keperluan dari orang tua.

Kalau kita merenung, akan jasa-jasa terhadap orang tua kita, maka langkah yang perlu kita terapkan kepada beliau, tiada lain hanyalah sang anak harus taat dan patuh selama perintahnya itu tidak menyimpang dari syariat Islam. dan bila perintah itu melanggar syariat Islam, maka anak boleh menolak dengan cara yang halus, dan penuh hormat.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Berkaitan dengan hal di atas, maka Nabi saw. menjelaskan dalam hadis yang berbunyi:

"Maukah saya beritahukan tentang tiga dosa besar, sahabat menjawab: Baiklah ya, Rasulullah. Kemudia Rasulullah bersabda: Menyekutukan Allah. durhaka kepada dua ibu bapak, tadinya menyandar lalu beliau tegak duduk sambil berkata; camkan, dan saksi palsu dan perkataan bohong. Maka beliau mengulangi persaksian palsu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi beigut jelas, bahwasanya mendurhakai kepada Ibu dan Bapak merupakan dosa besar. Untuk menghindari agar supaya kita tidak termasuk anak yang durhaka kepadanya, maka dalam pergaulan sehari-hari haruslah dengan rasa sopan santun dan penuh dengan hormat, dan hal ini kita kerjakan dengan ikhlas semata-mata mencari Ridho Allah swt. Ingat! bahwasanya keridhaan Allah tergantung keridhoan kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua, apa arti berbagai macam kebaikan kita lakukan, tapi sementara dengan orang tua selalu bermusuhan dalam kehidupan ini, Naudzubillah min dzaliik.

Hadirin sekalian yang berbahagia, Bila ada sang anak sampai hati berkata-kata yang kurang berkenan dalam hati orang tuanya ataupun anak itu membantah, maka harus segera insyaf, dan menyesali, dan mohon maaf atas segala perilaku yang tidak baik terhadap kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada ibu bapak akan mendapatkan balasan tercepat, mulai hidup di dunia dan sesudah mati.

Rasulullah bersabda:

"Semua dosa pelaksaaannya ditangguhkan oleh Allah mana saja yang ia kehendaki nanti pada hari Kiamat, kecuali dosa durhaka terhadap Ibu Bapaknya mempercepat balasan bagi yang durhaka itu dalam hidup di dunia dan sesudah mati"

Hadirin sekalian yang berbahagia, Kiranya sampai disini dulu kata-kata yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak-naka yang saleh, sehingga tidak lupa mendoakan kedua orang tua pada setiap waktu. Dan mudah-mudahan pula kita bisa begaul dengan rasa penuh hormat terhdap beliau. Bilahit taufiq wal hidayat 

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh