Pidato Bahasa Madura

PIDATO BAHASA MADURA

TENTANG

MAULID NABI MUHAMMAD SAW

.

Ashabal Fadhillah para alim ulama sebhadan kaula amuljeaggi

Bapak tor ebu jugengan para seppo tor anum bens a dhaje tan tretan sebhedhen kaula amuljaagi.

Edhelem papanghian saat samangken ka dinto bhadhan kaule bedhi nyampeaghiye tentang peringatan maulid nabi Muhammad SAW, sekadhimma, Nabi Muhammad SAW lahir teppak eyareh senin robiul awal tahun geje sekak dimmah beberreh kanjheng Nabi dhak bumi kak dinto sanget enantos sareng sadheje mahlo torjugen sadhaja malaikat se ampon anantos karena bekal bedhe seorang pemimpin, se bhakal ge jee kajemberan katentraman ben kajumamberan e muka bumi ka dinto beberre kanjeng nabi ka dinto kabbhi senneng saengha sakabbinah mahlok bersholawat dhak ka nabi Muhammad malaikat maus sholawat, hewan bersholawat, tumbuhan bersholawat sadhajanah maus sholawat parmilah dhari ka dinto para bapak bhan ebu tor tantretan sadhaje ngireng bedhen kaule sadhaja minangka umate nabi Muhammad jek gek pegek asokkor dhak Allah SWT se ampon dhadhi umatha nabi Muhammad SAW, jek gek pegek maus sholawat kaangguy ngamali manfaat epon kanjheng nabi Muhammad SAW.

Bapak ebu tor sadhaja tantretan se bahdan kaule amulje agi saat samangken se penting dhe bheden kaule sadhaje benni coma ngemodi sejarah beberreh kanjeng nabi Muhammad SAW meloloh tape sepaleng penting enggi paneka ka dinto Uswatun hasanah Rosululloh sepaleng parloh kaangguy e contoh monggut bedhen kaule sadhaja menangka ummat epon sopaje bhadan kaule kak dinto salamet fiddunya wal akhirot.

Bapak tor ebu se bhadan kaule moljaaghi parlo ekageli ejeman kemajuan teknologi semakin pesat ahlak generasi muda sajen biadab sekak dimmah ummat islam tor jugen umat islam ampon loppah se ekalakoneh bender otabeh sala, dhedi ngireng lebet peringatan maulid ka dintokaule sadheje sadar abelih ka jelen se loros abelih ka jelen se e ridhoI Allah SWT. Kalaban mengharap ghenjeren dari Allah tor ngsrep syafaat epon Rosululloh SAW. Amien . . . Amien ya robal Alamin.

Sakak dinto pamator bhadan kaule, korang ban langkongah tormanabi badha pamator se korang sondhuk dhak pangghalian panjenenengan sadhaja nyoon saporah se sebung bhetes epon tor bhadan kaule mator sakalangkong parhateenah epon

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PIDATO PERPISAHAN KELLAS TELLO SMPN 2 Pamekasan

Assalamualaikum Wr.Wb

Se molja Bapa Kepala SMPN 2 Pamekasan,

Se molja Bapa sareng Ibu guru SMPN 2 Pamekasan,

Se badan kaula Cintae sadajana kanca OSIS Periode 2014/2015 sareng sadajana panitia perpisahan mored kellas tello periode 2014/2015 SMPN 2 Pamekasan.

Kaangguy ngabidhi pamator kadhinto, abdina ngajak dha ajunan sadaja badhi amoji syokkor ka Ajunan Allah SWT sebab lantaran kasokanepon Allah SWT, abdina sareng ajunan sadaja kengeng ngarabui acara perpisahan kadhinto. Moga moga rabuepon ajunan sadaja kengengah ridho tor kanemadhan dari Allah SWT. Amin

Ta kalep jugan, abdhina mator sakalangkaong da bapa sareng ibu guru se ampon marenge bakto sareng kasempatan dha abdina badhi matorragi pidato kadhinto.

Bapa ibu guru sareng sadajana onjangan se abdina moljaagi.

E kasempatan kadhinto, abdina mekkele ca kanca sadaja matorra sakalangkong se sanget rajaepon dha sadajana bapa ibu guru se ampon sabar sareng tolos ngajer abdina sareng cakanca sadaja saengga abdina sareng cakanca bisa lulus tor narema ijazah. Abdina oneng, elmo se ampon bapa ibu guru parengagi dha abdhina sareng cakanca sanget bermanfaat badhi odhiepon abdina sareng cakanca sadaja. Namong abdina ta bisa meles pa-apa. Abdina coma bisa nyoon dha ajunan Allah SWT moga moga panjennengngan sadaja kengeng kasalameddhan dunnya akherat. Amin ya robbal alamin.

Selaen kadhinto abdina sareng cakanca nyoon doa dari ajunan sadaja moga moga abdina sareng cakanca sadaja bisa lulus tor kengeng maso ka SMA Negeri favorit se ekarebagi.

Para rabu se abdina moljaagi.

Sakadhinto bisaos pamator dhari abdina. Manabi badha sala lopotepon pamator, abdina nyoon sapora se sanget rajaepon.

Wabillahitaufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb