Borang Pemarkahan Pidato

BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN SYARAHANGiliran PesertaKategori : RendahBahagian Pertama : 5 minit

Isi ( 30 markah )Bilangan idea/ isiJumlah

Peseta akan diadili dari segi:Idea/Isi 1
idea/isi yang bernasIdea/Isi 2
huraian yang jelasIdea/Isi
data/ !ontoh yang te”at/logik#ari$an tajuk %arkah maksimum
maksimum idea/isiJumlah markah idea/isi dan tari$an

Bahasa ( 20 markah )

Peserta akan diadili dari segi :#atabahasa &1′ markah(
bahasa yang jelasGaya bahasa yang berkesan & 5 markah (
bahasa bakuBahasa Baku & 5 markah (
gaya bahasa yang berkesan/te”atJumlah markah bahasa

Penam!aian “an Persem#ahan ( $0 markah )
Peserta akan diadili dari :Ke”etahan) kelan!aran dan intonasi suara &1′ markah (ke”etahan)kelan!aran dan intonasi suara
gaya yang menarik atau berkeyakinanPenyam”aian/ “ersembahan yang menarik &1′ markah (da”at mem”engaruhi/ menarik “erhatian audiensusunan idea/isi*usunan idea/isi & 1′ markah (+dab & 5 markah (
Peserta akan di”otong 5 markah maksimum jika
menyentuh isu sensiti$
menggunakan bahasa yang kurang so”an+dab & 5 markah (tidak sem”at membuat kesim”ulan,
Bonus & 5 markah (Bonus & 5 markah (Peserta akan diadili dari segi “ersembahan keseluruhan) keso”anan dan “enam”ilan,

Jumlah markah “ersembahan/”enyam”aian)ada” dan bonus

Jumlah %arkah Keseluruhan : 1” –
.isahkan oleh :
#anda tangan : Idea/Isi & 2 markah(0uraian & markah (ontoh/ .ata & markah (

Berkeyakinan da”at mem”engaruhi dan menarik “erhatian audiens & 1′ markah (BORANG R,M,SAN HAKIM
( Disi -eh sem’a hakim )
PERTANDINGAN PIDATO PIA.A DIRA&A
PERINGKAT SEKO.AH/ DAERAH/BAHAGIAN

PERINGKAT

KATEGORI

&’mahKe”‘”‘kan

tt :

3ama 0akim : Giiran
Peser1aMarkah Pi”a1- Bahaian
Per1amaMarkah Pi”a1- Bahaian
Per1amaBORANG R,M,SAN HAKIM
( Disi -eh sem’a hakim )
PERTANDINGAN PIDATO PIA.A DIRA&A
PERINGKAT SEKO.AH/DERAH/ BAHAGIAN

PERINGKAT

KATEGORI

Giliran PesertaK.6.6K+3 P*R#+

+#+#+3

1

2

5

7

8

9

1′

11

12

1

1

15

17

18

19

#andatangan

#andatangan : #arikh :

3ama 0akim : 0+KI%
10+KI%
20+KI%
0+KI%
KP6#6*+3
P+3; 0+KI%BORANG KEP,T,SAN PERTANDINGAN
( Disi -eh sem’a hakim )
PERTANDINGAN PIDATO PIA.A DIRA&A
PERINGKAT SEKO.AH/DAERAH/BAHAGIAN

PERINGKAT

KATEGORI

KP6#6*+33+%+

J<0+3
3+IB J<0+3
K#IG+

P3G*+0+3

0+KI%3+%+#+3.+#+3G+3

0+KI% 1

0+KI% 2

0+KI%

0+KI%

.isahkan oleh)

& (
#arikh : GI;IR+3
P*R#+*K<;+0/.+R+0/
3GRI