Pidato Bhs Sunda : Langkung Tipayun Urang Panjatkeun Puji

Assalamualaikum wr wb
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu 
mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina 
ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat 
kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga 
lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina 
sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat 
kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun…
Inna dhofatu minal iman
Nu hartosna : Kabersihan teh sabagian tina Iman
Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, 
nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate 
urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih 
atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu 
nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina 
bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. 
Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan 
sangkan hate urang ge milu bersih.
Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih 
jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu 
kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urang 
sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya 
sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha 
Asih.
Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya 
basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah 
larapna, mugi kersa ngahapunten.
Wassalammualaikum Wr. Wb.
Contoh Pidato Bahasa Sunda 2
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
    Alhamdulillahi robbil alamin. Wassholatu wassalamu ala Muhammadin. 
Waala alihi washohbihi azmain. Amma badu
    Bapa-bapa, ibu-ibu anu dipihormat tur dipiajrih ku sim kuring.
    Teu kakantun hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.
    Langkung tipayun sim kuring muji syuur ka Alloh ku ngedalkeun 
Alhamdulillahi robbil alamin wireh dina ieu waktos tiasa ngadeg di 
payuneun parabapa, paraibu miwah hadirin kanggo ngadugikeun biantara.
    Sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka panutan 
alam, nabi anu pinuji nyaeta Nabi Muhammad SAW. Ka kaluwargina ka 
parasohabat sareng ka umatna anu taat kana pituturna. Amin ya robbal 
alamin.
    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.
    Neda widi ka sadayana, dina ieu waktos sim kuring seja ngadugikeun 
perkawis program wajib belajar salapan taun anu ayeuna nuju 
dilaksanakeun.
    Tujuan pamarentah ngedahkeun sadaya warga nagara ngalaksanakeun 
wajar dikda 9 taun the sanes kanggo ngahontal cita-cita bangsa Indonesia 
anu kaunggel dina Tujuan Pendidikan Nasional nyaeta ngahontal 
masyarakat anu sampurna. Dina babasan urang mah manusa anu cageur, 
bageur, bener, pinter, tur singer.
    Kanggo umat islam program belajar the diwajibkeun tur teu 
diwatesanan 9 taun tapi wajib ti kawit dibabarkeun dugi ka maot.
    Sakumaha pidawun Rosululloh SAW  Tolabul ilmi faridotun ala kullil 
muslimin walmuslimat minal mahdi ilalahdi.
    Naging nu dimaksad program wajar dikdas 9 taun mah nyaeta program 
diajar di pendidikan formal. Murangkalih anu yuswana 7 dugi ka 15 taun 
kedah diajar di sakola ti SD dugi ka SMP.
    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ke Alloh SWT.
    Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe
bareng ti sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh nu kagungan 
murangkalih ti yuswa 7 dugi ka 15 taun.
    Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan, gawe rancage sadaya 
lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka rahayat ieu program tiasa 
dilaksanakeun kalayan hasil nu nyugemakeun.
    Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekanan upami teu aya ridho 
Alloh SWT. Ku kituna urang sami neneda ka Mantenna mugia sadaya 
paneja urang diijabah. Amiin Ya Alloh Ya Robbal alamin.
    Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, aya basa nu 
teu luyu sareng tetakrama, mugia sadayana jembar manah 
nghapuntenna.
    Wassalamualaikum warohmatuloohi wabarokatuh.