Brosurceritadanpidatodaerah2014 140414194521 Phpapp01 :

 
P E R T A N D I N G A N   C E R I T A  
 
ZON-ZON YANG MENYERTAI    
PENYERTAAN 
B A H A S A   M E L AY U    
PERTANDINGAN CERITA BAHASA MELAYU 
 
D A N    
DAN  
Pertandingan  Cerita  terbahagi  kepada  dua  kategori  iaitu   
P I D AT O   P I A L A   K P M    
PIDATO PIALA KPM  
Kategori  Tahap  I  (Tahun  3)  dan  Kategori  Tahap  II          
(Tahun 4, 5, dan 6) Sekolah Rendah di Kuantan. 
S E K O L A H   R E N D A H    
SEKOLAH RENDAH MALAYSIA  
PERINGKAT DAERAH KUANTAN
Setiap Zon  menghantar 2 orang wakil bagi setiap   kategori. 
M A L AY S I A  
   
Pertandingan Pidato terdiri daripada Murid Tahap II di Daerah 
P E R I N G K AT   D A E R A H    
ZON PERKASA 
Kuantan. Setiap Zon menghantar 2 orang  wakil. 
K U A N T A N  
ZON PERDANA 
 
ZON JUARA 
Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian iaitu: 
Bahagian pertama:  Cerita dan Pidato 
ZON JAGUH 
                                Tajuk telah disediakan oleh sekolah. 
Bahagian dua       :  Cerita -Tajuk spontan diberikan                
PENGHARGAAN 
                                berpandukan bahan ransangan  
UCAPAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN 
                                bergambar mengikut Sukatan  
DAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA YANG 
TARIKH  :  4 MAC 2014 (SELASA) 
                                Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1-6  
TERLIBAT BAGI MENJAYAKAN                    
PERTANDINGAN CERITA BAHASA MELAYU 
MASA     :  8:00 PAGI 
                                yang disediakan oleh PPD/JPN/KPM. 
DAN                                                                 
                                Pidato - Tajuk spontan ditentukan oleh  
TEMPAT :  SK TOK SERA, KUANTAN 
PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH     
MALAYSIA PERINGKAT DAERAH KUANTAN 
                                jawatankuasa pertandingan. Peserta 
PERASMI: 
2014 
                                 memilih  melalui undian cabutan.  
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KUANTAN 
 
 
 
 
Rasional  
 
AHLI JAWATANKUASA  KERJA 
 
 
Aktiviti  bercerita  dalam  pengajaran  bahasa  adalah 
PERTANDINGAN CERITA BAHASA MELAYU DAN   
salah  satu  pendekatan  yang 
 
sesuai  digunakan  untuk         PIDATO PIALA KPM SEKOL
  AH RENDAH MALAYSIA,  
A T U R   C A R A    M A J L I S  
membina  kecekapan  berbahas
  a  murid  iaitu  kemahiran 
PERINGKAT DAE
  RAH KUANTAN 
P E R T A N D I N G A N   C  E R I T A   B A H A S A  
mendengar,      bertutur,  membac
  a  dan  menulis.  Kemahiran 
 
 
M E L A Y U    
kefahaman  dan  pelaporan  turut  dicapai        melalui  aktiviti   
 
 
PERSIAPAN TE
 
MPAT 
D A N    
membaca dan     bercerita. Aktiviti bacaan perlu  dibudayakan 
P I D A T O   P I  A L A   K P M    
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA 
kepada murid-murid.  Justeru, ak
  tiviti bercerita sangat sesuai 
 
P E R I N G K A T   D A E R A H   K U A N T A N  
 
untuk     dipertandingkan. 
JAMUAN RINGAN 
 
PENGERUSI ZON JAGU
  H  SK TOK SERA 
             Pidato  merupakan  suatu  cabang  seni  penyampaian 
 
mesej  secara  lisan  yang  mengandungi  idea,  menaakul       
SIARAYA 
 
konsep,    menghuraikan  dan  merumuskannya  secara       
8.00 pagi    - Pendaftaran  Peserta 
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA 
berkesan.  Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara  
 
                 - Taklimat Hak im 
bersahaja dalam bentuk nasihat,  peringatan,     penegasan, 
SIJIL / HADIAH / CENDERAMATA 
sindiran  dan  selingan  kecindan  yang  bertujuan  untuk 
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA 
8.45 pagi     - Pertandingan  bermula 
mempengaruhi     khalayak.  Justeru, pertandingan pidato ini   
 
PENGACARA MAJLIS PENUTUPAN 
10.30 pagi    - Ketibaan Pegawai Pendidikan      
dijalankan  untuk  memastikan  kemahiran  seni  ini  tidak  terus 
lenyap ditelan zaman. 
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA 
               Daerah Kuantan 
 
BROSUR 
              - Bacaan Doa 
Objektif 
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA 
              - Persembahan 
  Mencungkil bakat dan kreativiti murid secara spontan dan 
 
KAWALAN KESELAMATAN 
menyakinkan. 
             - Majlis Penyampaian Hadiah dan  
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA 
  Menggalakkan murid-murid membaca. 
 
                Cenderamata 
  Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi 
HAKIM 
serta berdaya saing. 
PENGERUSI ZON PERKASA  SK FAKEH ABDUL SAMAD 
             - Jamuan 
  Meningkatkan kemahiran berbahasa iaitu mendengar, 
 
             - Bersurai 
bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. 
PENGACARA PERTANDINGAN 
  Memantapkan kemahiran berkomunikasi dan Bahasa      
PENGERUSI ZON PERDANA SK TERUNTUM 
 
Melayu baku. 
JEMPUTAN DAN SAMBUTAN  
  Meluaskan pengetahuan . 
PENGERUSI ZON JUARA  SK SUNGAI SOI 
 
PENDAFTARAN 
PENGERUSI ZON JAGUH  SK TOK SERA