Tausyiah Pidato Bahasa Jawa Insyaallaah Membantu Siswa Smp.

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Alhamdulillaahirobbilalamiin, assholaatu wassalaamu alaa asrofil ambiyaai walmursaliin. Sumangga Bapak Guru kaliyan rencang sedaya kita tansah ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah S. W. T. Sholawat lan salam mugi tansah katujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad S. A. W.

Wonten ing kesempatan menika, kula badhe ngaturaken setunggalipun tema inggih menika babagan Cara Nentremaken Ati.

Bapak Guru lan rencang sedaya ingkang, menika nasihatipun Rasulullah kang dados anjuran kangge umatipun. Sumangga dipun gatosaken bilih kangge tamba ati menika wonten gangsal perkawis injih menika :

Sregep anggenipun maos Al Quran. Maos kanti angen-angen maknanipun lan dipunamalaken.

Nindaaken sholat ing wanci dalu.

Dzikir dhateng Allah saben dalu, kimut dhateng Gusti Allah.

Prihatin, njagi padharan kula panjenengan sami kanthi ngelih luwe caranipun inggih menika siyam utawi poso. Saengga kula panjenengan sami saged tuwuh tepa slira. Lajeng asih dhumateng tiyang ingkang kekirangan.

Ngumpuli tiyang-tiyang ingkang Sholih, amargi insya Allah kula panjenengan sami saged ketularan dados tiyang samenika.

Pramila ing antawissipun gangsal menika menawi kita saged nglaksanaaken, insya Allah Gusti Allah paring ijabah kangge kula panjenengan sami.

Mbok bilih semanten anggen kula matur, mugi ndadosaken renungan dhumateng kula panjenengan sami saged mbenahaken diri ing dinten-dinten ingkang badhe dhateng.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.