Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia – Masih dalam tema pidato seperti postingan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan menuliskan pidato bahasa Jawa sambutan ketua panitia, kami sengaja menuliskannya untuk anda karena betapa pentingnya peran panitia dalam memberikan kata sambutan saat pelaksanaan acara.

Untuk itu langsung saja pada poin utama yang akan kami tuliskan di bawah ini.

______________________________

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia :

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro Bapak Kyai ingkang kulo mulyaken, poro Bapak Guru ingkang kulo mulyaken, poro tamu undangan sangking wali murid soho undangan lintunipun ingkang kulo hormati.

Hadirin sekalian ingkang kulo hormati.

Sakderenge kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke langkung rumiyin kulo muji syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat, nimat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sahinggo kulo lan panjenengan saget makempal wonten setunggal gedung madrasah dalam rangka Haflah Tasyakur kelas III MA Al-Hikmah 02.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Wonten ing mriki kulo atas nami ketua panitia acara ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun dumateng poro Bapak Kyai lan Bapak Guru, Ibu Guru ingkang sampun nyediahaken tempat lan perlengkapanipun.

Lan ing mriki kulo nyuwun tambahipun barokah dongo dumateng poro hadirin ingkang hadir ing acara niki, mugi-mugi sedoyo ilmu, bimbingan lan kerja keras kawulo diparingi ilmu, bimbingan lan kerja keras ingkang maslahah, manfaah lan barokah.

Poro rawuh ingkang terakhir kulo ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng Bapak lan Ibu Wali murid selami kulo wonten ing madrasah mriki sering-sering damel susah payahipun poro Bapak lan Ibu pramilo sedoyo kesalahan kulo dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin. Kulo akhiripun matur nuwun..

Wassalamualaikum Wr. Wb.

___________________________________

Akhirnya selesai sudah pidato bahasa jawa sambutan ketua panitia diatas, semoga pidato bahasa jawa tersebut bermanfaat bagi anda yang sedang menjadi ketua panitia, jika masih kurang lengkap anda bisa menambahkannya sesuai dengan keinginan anda.

– See more at: Seni Mengeti Hari Pendhidhikan Nasional

Bapak, Ibu Guru ingkang tuhu kinurmatan. Saha rencang-rencang SD Latsari 1 ingkang minulya. Keparenga kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sami. Minangka ketua panitia, kula munjukaken puji sukur wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Gesang. Inggih namung saking kanikmatan lan nugrahanipun kula panjenengan ing wekdhal punika tebih saking lir sambikala lan saged makempal wonten ing aula punika saperlu sami mersani acara Pentas Seni SD Latsari 1.

Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng sadaya kemawon ingkang kersa paring pambiyantu amrih kaleksananipun pentas seni punika. Kanthi punika panitia saged rumaos saya antheng lan rancos anggenipun nindakaken acara. Mugi-mugi sadaya amal kesaenan rencang-rencang sadaya sami pikantuk piwelas ingkang langkung kathah.

Kula sepindhah malih tansah nyuwun donga pangestu Bapak/Ibu Guru dalah rencang-rencang sadaya supados acara pentas seni tahun 2013 punika saged kaleksanan kanthi sae. Mugi-mugi salajengipun saged ngrembaka dados acara ingkang nguri-uri kabudayan dalah pendidikan kreativitas siswa.

Salajengipun mbok bilih wonten kekirangan ingkang saged ndadosaken kirang renaning penggalih mugi kersa paring pangapunten. Wasana mugi keparenga ndumungaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih. Mardika Indonesia! Sukses SD Latsari 1.

Nyantelke kupat ana ing para.

Wonten lepat nyuwun ngapura.