Pidato Bahasa Jawa Halal Bihalal

PIDATO BAHASA JAWA HALAL BIHALAL

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillah hirrahmanirrakhim, Alhamdulillah hi rabbilalamin wassalatu wassalamuala sayyidina muhammadin khairil anaam wa ala aalihi wa sahbihil kariim. Qalallahu taala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrakhim, watashimu bihablillahi jamian wa la tafarraquu. Al ayah. Sodaqallahuladzim. Qala aidzon Rabbi srahlii sadri wayasirlii amrii wahlul uqdata millisani yafqahu qauli amma badu.

Al Mukarom bapak K.H. Hamam Nasirudin saking Banyumas Sekaligus Imam Mushola Al inayaah ingkang kita ajeng-ajeng fatwa lan wejangan2ipun. Para alim ulama, sesepuh soho pinisepuh ingkang kawula hormati.

Dumateng bapak kepala desa saperangkatipun ingkang kawulo hormati lan ingkang kita taati aturan-aturanipun tuwin dumateng sedaya rencang pemuda lan pemudi REIFAL ingkang kawula tresnani. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat ingkang kawula hormati.

Langkung rumiyin mangga kita sesarengan ngaturken raos puja puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT. Awit rahmat lan hidayahipun ingkang kaparingaken dhumateng kita, sahengga kita sedaya saged makempal wonten ing Mushola Al inayah mriki, ingkang sami2 hanggadahi tujuan mengeti adicara HALAL BI HALAL ing ndalu punika kanti sehat wal afiyat.

Kaping kalihipun mugi2 shalawat saha salam tansah konjuk dhumateng panjenenganipun Junjungan Kita Nabi Agung Muhammad Saw. Ingkang sampun mbetoh kita saking alam jahiliyah utawi zaman kegelapan dumateng zaman ingkang terang benderang nggih punika agama Islam.

Hadirin-hadirat ingkang kawula hormati. Ing wekdal punika swasananipun taksih wonten ing saklebeting wulan syawal, mila saderengipun kula nglajengaken atur, langkung prayogi menawi kula hangaturaken Minal Aidzin wal faizin mohon maaf lahir dan batin mugi-mugi Gusti Allah kepareng anampi amal ibadah punika, Amin.

Bapak-bapak, Ibu-ibu lan sedherek kaum muslimin ingkang kawula hormati. Kados sampun kasebataken dening pranatacara bilih kula ingkang mangka pangarsaning panitia Adicara HALAL BIHALAL, mila saking punika kula miwah para kadang panitia ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kepareng anglonggaraken wekdal sakperlu ngrawuhi wonten ing adicara HALAL BIHALAL ing ndalu punika.

Salajengipun mboten kesupen sagunging kadang panitia tansah hangaturaken agunging panuwun dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring sih pambyantu ingkang arupi bandha punapa dene penggalihan sahingga saged hanyengkuyung mawujudipun tata adicara pengetan punika.

Salajengipun kula dalah para kadang panitia nyuwun gunging samodra pangaksami dhumateng para rawuh lan undangan, sarta sagunging kaum muslimin, awit sadaya punika ngrumaosi kiranging anggen kula hananggapi kerawuhan panjenengan ingkang arupi papan palenggahan lan samukawisipun.

Para hadirin hadirat Rahimmakumullah. Mbok menawi namung dumugi semanten, punapa ingkang saged kula aturaken, dene kula ingkang pinangka ketua Panitia mawantu-wantu tansah nyuwun agunging samodra pangaksami mbok menawi wonten tindak-tanduk kula saha ceweting atur kula ingkang kirang mranani penggalih. Pitungkasing atur.. wabillahi taufiq wal hidayah.

Dikumpulkan Oleh >>> www.KisahKamu.Info