Pidato Bahasa Jawa Ingkang Kinurmatan Bapak Aryo Lan Ibu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ingkang kinurmatan Bapak Aryo lan Ibu Nidaul Husna saha konco konco ingkang kula tresnani.

Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged kempal wonten mriki. Kula wonten mriki badhe ngunjuk sekedhik babagan wigatinipun sinau basa Jawi.

Indonesia sugih keragaman budaya lan bahasane. Saben daerah gadhah basa piyambak-piyambak. Salah sijining basa Jawa tepangaken kaliyan tindak-tanduke. Nanging sayange basa Jawa sakniki sampun badhe ical. Ananging basa Jawa mucalaken kita sedaya nilai-nilai uga manah pekerti luhur .

Kuwatos majeng sekedhikipun pangerten uga ketresnan khususe pelajar majeng basa Jawi karaosaken sanget ing tiyang sepuh . Saleresipun basa daerah ugi saged dados basa gaul ing remaja kala niki . Para remaja saged nglestantunaken basa daerahnya piyambak-piyambak kaliyan cara ngginakaken basa daerahe lebet kegesangan sadinten-dinten. uga ingkang mboten angsal dipunkesupenaken yaiku raos isin . Sawetara bocah ngaken isin ngginakaken basa daerahe. Niki yaiku salah sijining alesan ingkang mrihatosaken sanget 

Intinipun, basa daerah kedah dipunkuwawikakenaken uga dipunlestantunaken ingkang ing mangkenipun badhe dados baku uga ciri khas mukawis daerah. Kaliyan nglestantunaken basa Jawi semesthine generasi panerus kita sedaya tetep nggadhahi etika uga pandamel ingkang luhur uga santun 

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken kirang langkungipun  nyuwun pangapuntenipun.

Wassalamualaikum Wr.Wb