Pidato Bahasa Bali Ngrajegang Budaya

Ngrajegang Budaya Bali

            Matur suksema majeng ring pangenter acara, santukan galahe sane becik puniki kapica ring pasikian titiange. Bapak lan Ibu guru, sane dahat suksemayang titiang. Lan para sisya-sisya SMA N 1 Semarapura sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

Om Swastyastu

Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida tityang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang tityang matur amatra sane mamurda Ngrajegang Budaya Bali.

            Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?

            Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika iraga sareng sami patut Ngrajegang Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri, lan lestari.

            Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah Basa Bali, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.

            Ida-dane miwah sameton sami sane banget kusumayang titiang, Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonohipun. Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida-dane sinamian, Pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

SUBAKTI RING GURU PENGAJIAN   Suksma atur titiang ring galah sane sampun katuran ring titiang. Suksma malih atur titiang ring ida dane sane sampun prasida rauh ring acara puniki jagi mirengin pidarta titiang puniki. Nanging sadurunge kalanturan, ngiring sareng sami nguncarang panganjali umat, Om Suastiastu, Suksma atur titiang ring Ida Sang Hyang Paramakawi, Sang Hyang tunggal, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan ring asung kertha Wara Nugraha Ida, iraga sareng sami prasida rauh iriki. Ring galah sane becik puniki, titiang jagi ngawedaran indik subakti ring Guru Pengajian. Iraga pinaka umat Hindu sampun pada uning indik catur Guru. Catur Guru punika pinaka ma wit saking weda sane nguningayang indik kapatutan indik subakti ring catur Guru. Sadurunge kalanturan, titiang jagi ngawedaran indik artos saking Catur Guru punika. Kruna Catur Guru mawit saking kalih kruna ingih punika Catur lan Guru. Kruna punika mawit saking basa sansekerta, Catur maduwe arti papat, Guru madue arti sane ngicen iraga ilmu indik kepradnyanan, tan je kepradnyanan ring sekolahan nanging ring sadina-sadina iraga urip. Catur Guru sakadi artos ipun wenten papat guru sane patut kasubaktiang, inggih punika Guru Swadiaya, Guru Rupaka, Guru Pangajian, lan Guru Wisesa. Guru Swadiaya punika Ida Sang Hyang Widhi Wasa sane sampun sueca ngicen kauripan, ngawentenan jadma ring gumine puniki, Guru Rupaka punika rerama sane sampun mayudha ngelekadan iraga, tur mlihara kantos mangkin, Guru Pengajian inggih punika guru sane ring sekolah, sane sampun mrasidayang iraga uning ring hurup lan mapaitungan, sane kaping untap inggih punika Guru Wisesa, pemerintah, bapak Gubernur lan sane lianan ring pemerintahan, sane sampun ngamedalan awig-awig, ngamedalan kasujahteraan rakyat. Sane dados kautaman ring bebaosan rahina puniki inggih punika Guru pangajian, napi sane prasida kalaksanayang mangda prasida kaucap subakti  ring Guru Pangajian. Subakti ring Guru Pengajian maduwe arti bakti sane becik ring Guru Pengajian. Sampun ida dane uningin sareng same, dados Guru Pengajian punika mabuat pisan, mrasidayang iraga sane tan uningin ngwacen dados prasida nguwacen, turmaning sampun akeh mangkin sisya Guru Pengajian sane prasida dados professor, polisi, tentara, lan presiden. Santukan punika, sampun sepatutne iraga subakti ring Guru Pengajian. Guru Pengajian punika pinaka rerama iraga ring sekolah, dawegan punika ten dados drowaka ring guru sane ring sekolahan, punapi malih nyadcad guru ring sekolah.  Napi manten sane patut kalaksanayang mangda nyihnayang iraga subakti ring Guru Pengajian?. Akeh sane dados kalaksanayang yening iraga jagi nguncarang bakti ring Guru Pengajian inggih punika; hormat ring bapak taler bu guru ring sekolah, jemet melajah, nenten ngelaksanayang sane nenten kapatutan ring awig-awig sekolah, lan ngelaksanayang napi sane kaucap saking ibu bapak Guru ring sekolah.   Akeh sampun titiang mabaosan, kaping untap titiang ngaturang suksmaning manah ring ida dane sareng sami santukan sampun prasida rauh lan mirengin pidarta lan bebaosan titiang puniki, dumogi napi sane sampun kabaosan mangkin maguna. Yening wenten bebaosan titian sane ten becik, titian nunas ampura.  Sane mangkin ngiring sineb antuk prama santhi, Om Santhi, Santhi, Santhi, Om 

PERPISAHAN SEKOLAH

Om Swastiastu

Bapak Kepala Sekolah lan guru sane wangiang titiang, Ida dane sareng sami sane dahat suksamayang titiang.

Sadurunge titiang ngelanturang atur, pinih riin tittiang ngaturang antuk panganjali umat,

Om Swastiastu

Kaping ajeng ngiring sareng sareng ngaturang puja pangastuti ring Ida Hyang Parama Kawi , Ida Sang Hyang Widhi Wasa saantukan ring keledangan lan wara nugrahan Ida, Ida dane prasida rauh ring galah lan genah sane becik puniki. Titiang iriki pinaka ngwalinin sisia , dahat angayubagia sepengrauh ida dane para atiti uleman sareng sami nyaksisnin saha nyarengin ngastitiang karahajengan acara puniki. Bapak / ibu guru makesami sane wangiang titiang, sane kapertama titiang iriki lakar nguncarang suksmaning manah ring para guru sekadi guru rupaka sane sampun teleb ngajahin titiang sareng sami nyantos tigang tiban. Titiang rumasa akeh mapiutang ring para guru mawinan kapradnyanan sampun ngicenin peplajahan nganter iraga sami nuju karahayuan. Titiang nunas majeng ring para guru sareng sami mangde nenten surut-surut ngicenin titiang makesami piteket-piteket sane becik mangdane nemonin kedirgayusan ring peplajahan. Ring acara puniki, titiang makesami taler nunas geng rena sinampura ring para guru lan pegawai iriki yening ring tigang tiban niki titiang makesami mekarya sane nenten becik. Inggih para atiti sinamian, wantah asapunika sane prasida atur titiang, titiang nunas geng rena sinampura, mawinan kakirangan panyambran titiang puniki. Dumogi Ida Sang Hyang Widhi nganugrahin iraga sareng sami karahajengan, inggih tiang untatin antuk Paramasanthi,

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

"HARI RAYA NYEPI" 

Sedurung titiang ngelanturang atur pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi, duaning sangkaning paswecan ida, iraga presida matemu ajeng ring genah tur galahe sane becik puniki melarapan antuk nguncarang panganjali umat "Om Swastyastu".

           Sane wangiang titiang Bapak guru, sapunika taler para sisia kelas X1 sareng

sami sane tresna asihin titiang. Iraga pinaka umat Hindu pamekasne ring jagat Bali, pastika sampun tatas uning ring kewentenan panca yadnya sane pinaka sinalih tunggil pemargi sane kemargiang ring tri kerangka Hindu inggih punika pariindik Acara utawi upacara. Upacara yadnya punika kemargiang nganutin Padewasan. Indik galah ngelaksanayang yadnya punika kepah dados kalih, wenten sane kelaksanayang nyabran rahina sekadi mebanten saiban, surya sewana, miwah tri sandhya. Wenten taler Yadnya sane kalaksanayang nganutin

ketekan padewasan. Yadnya sane kemargiang nganutin ketekan padewasan taler kepah dados

makudang pahan sekadi,

1.      Nganutin patemon triwara sareng pancawara, contohnyane Kajeng kliwon,

2.      Nganutin patemon sapta wara sareng pancawara sekadi Budha Kliwon, anggara kasih,

3.      Nganutin ketekan wuku sane kebawos pawukon sekadi Saraswati, galungan, kuningan, tumpek, pagerwesi,

4.      Nganutin ketekan sasih sekadi Siwa ratri lan Nyepi.

Inggih ida dane sane wangiang titiang, sane mangkin lantur uningayang

titiang indik tata cara ngelaksanayang rahina Nyepi. Rahina nyepi

kemargiang nyabran warsa duaning nganutin ketekan sasih. Rahina nyepi

kelaksanayang ring Pananggal Apisan sasih Kedasa utawi warsa anyar

ring tahun Saka. Ngelaksanayang Rahina nyepi kasuksman nyane mangda

umat Hindu presida mulat sarira rikalane nyanggra warsa anyar tur

maning pinaka galah nyuciang bhuana agung miwah bhuana alit. Rikala

ngelaksanayang rahina nyepi wenten bratha sane patut kemargiang. Bratha punika kasengguh catur bratha penyepian sane kepah dados empat,

inggih punika :

1.      Amatg Gni : inggih punika nenten dados ngendihang api utawi ring sarira nenten dados krodha.

2.      Amati Karya inggih punika nenten dados ngambil pekaryan,

3.      Amati Lelungan, inggih punika nenten dados melancaran, sane kaping

4.      Amati Lelanguan inggih punika ngelaksanayang puasa tur maning nenten dados meliang-meliang.

           Inggih ida dane, wantah asapunika presida antuk titiang nartayang indik Rahina Nyepi sane pinaka dasar mangda umat presida mulat sarira tur ngewerdiang jagat sane asri. Yening prade wenten atur titiang sane tan manut, titiang nunas geng rna pangampura. Pinih ungkur titian ngaturang RAHAJENG NYANGGRA RAHINA NYEPI. Atur titiang kasineb antuk parama santih "Om Santih Santih Santih Om".

4. Ngiring Rajegang Basa Bali

Om Swastiastu

    Inggih ida dane sareng sami, utamanipun :

Bapak guru sane dahat wangiang titiang

Punika taler para sawitra sawitra makesami

   Sedurung titiang nglantur matur atur, Ngiring sareng sami ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk pasuecan ida, iraga sareng sami prasida makumpul iriki, manggihin karahayuan sekadi mangkin.

   Bapak  guru sane dahat wangiang titiang

Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur samatra nganinin indik Ngiring Rajegang Basa Bali.

   Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?

   Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya maka miwah para jana Baline sane ngandap kasor utawi kuma warga, sami punika kadasarin antuk agama Hindu sane pinaka dasar mapineh jatma Baline. Nepek pisan ring tatuek miwah pamarginnyane minakadi panca yadnya sane kabaos ring kecap sastra agama. Punika kamanah antuk titiang ngawinang jagat Baline kasub ka dura Negara.

   Sane mangkin menawita majalaran sane sampun odar titiang. Pinunas titiang ring Iratu ida dane sareng sami ngiring dadabin indik kasukertan jagat Baline mangda kayang kawekas Rajeg lan lestari.

   Silih tunggil sane kanggon nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika nenten sios wantah Basa Bali druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur iragane jatma Bali, punika ngawinang iraga patut bangga dados putra-putri Bali, pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah.

   Mangdane nenten iraga kabaos "Kadi katak sane wenten ring sor tunjunge", I kekupu saking doh ipun ngrasayang kamiikan ipun i sekar tunjung, sakewanten I katak yadiastun nampek ring genahe punika, setata nyongkok nenten ngerasayang kamiikan i sekar tunjung sane kalintang ngulangunin.

   Suksmanipun, iraga jagat Baline akeh pisan madue seni budaya, sane luihin utama kabaos adiluhung, ngawinang akeh parajanane saking dura Negara meled pisan manah ipun ngantenang seni budaya druene, sakewanten iraga sane magenah ring Bali nenten pati rungu kapining budaya druene, mangda nenten kadi asapunika.

    Basa Baline silih tunggil pinaka pangeling iraga dados jatma Bali, punika sane mawinang iraga mangda tetep ngangge basa Bali rikalaning mabaos sajeroning pagububan utawi pasawitran. Yening iraga nenten ngangge basa Bali druene sinah kesujatian iraga dados jatma Bali ical utawi ilang.

    Inggih ida dane sane tresna sihin titiang.

Yadiastun sane mangkin makueh pengaruh-pengaruh sane makta budaya miwah seni sane jaga nyaihin wiadin munahang seni budaya Baline . Sakewanten yening sampun iratu ida dane sareng sami eling ring kawentenan sastra Bali prasida antuk nyaringin pengaruh seni budaya sane jaga ngrangsuk ring sejeroning budaya Baline.

    Mawanti wanti titiang mapinunas ring iratu ida dane sareng sami mangda ngangge basa Bali druene mangda tetep Rajeg tur Lestari.

Om santih santih santih Om

2. Pidarta Basa Bali Panyembrame Sajeroning Pawiwahan 

  

Om Swastyastu

     Inggih ndawegang ring ida dane para atiti miwah para sameton sane banget baktinin titiang, sane prasida sueca, ledang ngrauhin titiang madrebe gawe, ri antuk punika titiang sakulawarga dahat nyukesemang pisan. Pangaptin titiang sakulawarga, mugi-mugi karauhan ida dane para sameton sinamian sami-sami ngledangin.

    Yen mungguing gawen titiange puniki sekadi sampun unggahang titiang ring sejeroning uleman, tan lian wantah muputang upacara upakara pawiwahan pianak titiange sane mawasta I Nyoman Santiasa saantukan ipun sampun jatu karmayang titiang prasida makurenan marep ring Ni Ketut Ekasari saking desa Bangsingkayu.indik pamargin  upakara pawiwahan punika sampun puputang titiang sane dibi , minakadi marupa upakara pabeakalaan kajengin olih kelihan Desa saha kulawargan titiange sinamian. Sorenipun kirang langkung jam tiga titiang nglanturang upakara melepeh ngelantur raris bebas.

     Inggih  sekadi mangkin tetujon titiange ngrauhang ida dane para semeton sinamian, tan liang wantah nunas restu miwah piteket-piteket marep pianak titiange, mugi-mugi Ida Sanghyang Widhiwasa asung wara nugraha ngicen karahayuan ring sang kaupakara  rauh ring sikian titiange sekulawarga.

     Lianan ring punika taler tan lali titiange ngaturang suksma, riantuk pasuecan ida dane para semeton titiang rauh saha rarapan (=jenukan, oleh-oleh). Sapunika taler marep ring sekeha truna-truni, klompok suka duka Satya Warga   miwah kulawargan titiang ,sane ngwantu sajeroning karya puniki tan tali titiang ngaturang suksma banget.

     Make wesane atur titiang yan pada wenten makakirang langkung antuk titiang ngturang utawi wenten mekatunan lewihipun,inggihan ring payembrama, genah miwah aturan, riantuk punika titiang nunas geng rena sinampura.

     Sadurung titiang ngaturang parama santi, malih ajebos titiang nunas kaledangan Bapak kalihan Desa pinaka wakil saking para atiti, mangda sueca ngicenin piteket-piteket marep ring pianak tiiang maka kalih, mangda wenten anggena panuntun miwah pangancan sajeroning nglaksanaan alaki rabi. Suksma aturang titiang majeng ring Bapak kelihan Desa.

OM SANTIH,SANTIH,SANTIH OM