Pidato Seserahan X : Inna Hamdalillah. Nahmaduhu Wa

Assalamu alaikum wr. wb.

Inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah.

Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rosuluhu, la nabiya badah.

Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur.

Alhamdulillah wa syukrillah wa ala nimatillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti ta, urang ngariung th seja nyaksni kalayan ngadorong ku dua kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi.

Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun og ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabiin tabiatna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu knging syafaat di yaumil ahir. Amin.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Langkung ti payun ngahaturkeun rwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan.

Hatur swu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal solh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin.

Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wirhna pun anak Cp Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidua, kantenan sans lantung tambuh laku sans lntang tanpa bja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wirhna kapungkur sabadana pun anak, Cp Tata, patepang anu munggaran sareng Nng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Nng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi ndahna bawa ti kudrat. Dedeg samp rupa had. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja mentrangan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Pantes saupami Cp Tata teras kagmbang kapngpongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik nak, itu purun ieu dak, dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami.

Dina danget ieu, Cp Tata th rupina seja maheutkeun jangji pasinina, gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan, ngancik di alam rimbitan, teteg jejem rk muru ka bal nyungcung, manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung.

Dina ieu kasempetan, kalayan kasaksni ku wargi-wargi, og diwuwuh ku para sepuh, sim kuring seja nyanggakeun pun anak, Cp Tata, ka ramana Nng Titi, pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu.

Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit, hususna ka Nng Titi, ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cp Tata, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satts, ambekanana sadami. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.

Kalihna ti ta, Cp Tata dongkapna ka dieu th stuning henteu jangjang henteu jingjing. Mung ieu w saurna nu dibantun th mung sarupi, nyata nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawas marmot, nu ngarngkol osok ngompol.

Numawi Cp Tata teras ngarka sisindiran:

Karta nyorang tanjakan

jalanna maju ka kidul.

(Wios) Cp Tata teu cacandakan,

asal tana bedegul.

Saur Cp Tata, ta nu bedegul lir doran pacul th tos ngukuntit ti aalit, dicacandak ti bubudak, nanging stu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipak pamikul bengkung, dianggo pangrt bingkeng, dianggo tihul teu hurung. Numawi teras dibantun w ka dieu. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Nng Titi, dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.

Bapa kalih ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Nng Titi, wirhna Cp Tata th mung jangkung luhur salirana wungkul. Ditilik tina harti sareng hartana mah stuning sepi harti tuna harta, suwung ku kaweruh. Atuh ditilik tina rigigna sans rigig santri, dirrt tina lggna sans lgg Bapa Leb, masih knh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna, malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya.

Bapa kalih Ibu, dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat th katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Nanging ngaleut th henteu leubeut ku tanggeuyan, ngembat th teu rbo ku cacandakan. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. stuning keupat eundang ngadaleungdang, indit sirib ngaligincing. ta cenah aya nu kajingjing sakedik, kabantun bari ngalangkung, duka naon. Duka artos sapsr duka kan sacewir. ta mah haturan wa kanggo Nng Titi, tamba isin ngaligincing.

Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cp Tata sareng Nng Titi, hidep duaan th mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Bbr layar tarik jangkar, ngarancana mungkas mangsa lalagasan, sapuk rk muru ka bal nyungcung. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga.

Sabada diwalimahan, mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh, ngarandakah kawas manjah, ngarndkh kawas srh. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Runtut raut sauyunan, sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanan. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Ka cai sing getol mandi, ka darat sing getol solat. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh, silih kojayan ku kanyaah, titih rintih mupusti rasa kaasih, tebih tina hiri dengki anggang tina pacngkadan. Sing jauh tina salingkuh, guyub akur sauyunan, ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah.

Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu wa. Mugi agung cukup lumur, jembar hapuntenna anu diteda, bilih langkung saur bah cark. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring, basa anu kacandak ti padsaan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah, kabentur tuur kabntar taar, kababuk punduk kapangkk klk, kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Hapuntenna anu kasuhun.

Pamungkas pisanggem, hatur swu nuhun kana sanskawis perhatosanana.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

Nama : Della nur ika saputri

Kelas : 10 – 7

Assalamu’alaikum wr. wb.

Alhamdulillahiladzi hadzana lihadza wama kunna linahtadiya laula anhadzanallah.

Allohumma sholli ‘ala sayyidina muhammadin ‘abdika wannabiyyika arosullikannabiyil ummiyi wa ‘ala alihi washohbihi wassallam.

Puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Kalayan rahmat sareng karunia ti Manten-na, alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya tiasa riung kempel dina ieu pajemuhan, dina raraga silaturahmi. Kalihna ti ta, urang kempel th insya Alloh seja tumut kana pidawuh Alloh kalih Rosulna, nyata ngalaksanakeun walimatunikah. Urang sadaya seja nyaksni kalayan ngajurung ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi.

Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun og ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu knging syafaat di yaumil ahir. Amin.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Kalayan asmana sohibul makosid Bapa Sastra Wiguna sakulawargi, langkung tipayun ngahaturkeun rwu nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktos ka sim kuring kanggo ngadugikeun naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid.

Hatur nuhun laksa keti kabingahan kasanggakeun og ka para sesepuh anu sami-sami rawuh, ka dulur-dulur anu ti lembur, ka barayabaraya anu araya. Teu hilap ka para tokoh ti palih tonggoh, anu mikadeudeuh ti palih landeuh, ka handai tolan anu ti pngkolan, ka nu ngaranggo tudung anu ti Bandung, ka para rumaja sareng wanoja ti Suniaraja, sareng kum ka sadayana warga sinareng wargi anu teu disebat hijihiji, anu sami-sami gingsir linggih, nawiskeun kaasih diri, dongkap lenggah nembrakkeun katresna manah, pada rawuh mihatur lunturna kalbu, ngaliaturkeun nuhun kana kasumpingan sadayana.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Dina ieu kasempetan sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping kalayan ngahaturkeun rwu nuhun laksa keti kabingahan ka Bapa kalih Ibu, og palawargi sadayana ti rombongan calon pangantn pameget, anu parantos rawuh ka ieu lembur, parantos sumping ka ieu bumi. Kantenan ba rawuhna para sepuh, sumpingna para wargi th parantos dianti-anti ti tadina, diajang-ajang ti anggalna. Hapunten anu kasuhun wirh dina panampianana stuning dilalaworakeun. Bapa-bapa lnggahna di patempatan anu kirang sampurna. Wargi-wargi linggihna di pangcalikan anu kirang utami. Ieu panampian th boa-boa lebet kana paripaos werit ku budi sareng parangi, tebih ti basa utami, heureut pakeun kirang bahan, angang ti basa utama. Atuh ku kituna luntur kalbu anu kasuhun, jembar manah anu diteda, wening galih anu dipamrih ti sadayana kana rupining katuna sareng kakirangna.

Bapa kalih Ibu, sakumaha anu tadi kakuping ku urang sadaya, naon rupi anu parantos didugikeun ku pangersana sesepuh ti pihak calon pangantn pameget, saurana th seja nyanggakeun Cp Tata, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satts, ambekanana sadami. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.

Sateuacanna sim kuring nampi kana ta pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Cp Tata kalih sepuhna, wirehna pun anak th, Nng Titi, upami disebat atah mah stuning masih knh atah. Atah ku pangwarah tebih ku pangatik, meryogikeun knh pangaping sareng pangjaring ti para sepuh, malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga anu runtut raut rph rapih.

Salajengna sakumaha anu parantos didugikeun ku sesepuh ti pihak calon pangantn pameget nemb, anu nyaurkeun yn Cp Tata sumpingna ka dieu th saurna henteu jangjang henteu jingjing. Mung nyandak nu sarupi, nyata nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawas marmot, nu ngarngkol osok ngompol, nu bedegul lir doran pacul. Teu sawios-wios,’ da di dieuna og teu disampakkeun naon-naon, mung disampakkeun Nng Titi nu kagungan tilas raheut nu kapungkur. Nanging raheut sans saraheut-raheutna, legok sans salegok-legokna. stuning raheut asli ti ajali, legok candak ti kudratna, paranti neundeun kadeudeuh paranti nunda pelakeun.

Atuh kalihna ti ta, sagdngeun Cp Tata, anu jajapna alhamdulillah sakitu seueurna. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Ngaleut leubeut ku tanggeuyan, ngembat rbo ku cacandakan. Ngabringna rimbil ku jingjingan. Sim kuring kalayan asmana pangersana Bapa Sastra Wiguna sakulawargi, ngahatureun rwu nuhun laksaketi kabingahan. Hatur nuhun kana rupining cacandakanana.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Kalayan asmana pangersana Bapa Sastra Wiguna sakulawargi, diwuwuh ku para sepuh og disaksni ku palawargi, kalayan ngucap bismillahirrohmanirrohim sim kuring nampi kana naon rupi anu janten pamaksadan sesepuh ti pihak calon pangantn pameget. Mugi-mugi ieu murangkalih th, Cp Tata sareng Nng Titi tiasa kauntun tipung katambang bas, laksana anu diseja, dikobul ka bal nyungcung. Insya Alloh sakedap deui ieu murangkalih th urang rungrum ku pangdua dina acara anu poko, nyata akad nikah.

Rupina sakitu pisanggem ti sim kuring. Bobo sapanon carang sapakan. Langkung saurna bah carkna, hapunten anu kasuhun.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Alhamdulillahiladzi hadzana lihadza wama kunna linahtadiya laula anhadzanallah.

Allohumma sholli ‘ala sayyidina muhammadin ‘abdika wannabiyyika arosullikannabiyil ummiyi wa ‘ala alihi washohbihi wassallam.

Puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Kalayan rahmat sareng karunia ti Manten-na, alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya tiasa riung kempel dina ieu pajemuhan, dina raraga silaturahmi. Kalihna ti ta, urang kempel th insya Alloh seja tumut kana pidawuh Alloh kalih Rosulna, nyata ngalaksanakeun walimatunikah. Urang sadaya seja nyaksni kalayan ngajurung ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi.

Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun og ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu knging syafaat di yaumil ahir. Amin.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Kalayan asmana sohibul makosid Bapa Sastra Wiguna sakulawargi, langkung tipayun ngahaturkeun rwu nuhun ka panata acara anu parantos maparinan waktos ka sim kuring kanggo ngadugikeun naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid.

Hatur nuhun laksa keti kabingahan kasanggakeun og ka para sesepuh anu sami-sami rawuh, ka dulur-dulur anu ti lembur, ka barayabaraya anu araya. Teu hilap ka para tokoh ti palih tonggoh, anu mikadeudeuh ti palih landeuh, ka handai tolan anu ti pngkolan, ka nu ngaranggo tudung anu ti Bandung, ka para rumaja sareng wanoja ti Suniaraja, sareng kum ka sadayana warga sinareng wargi anu teu disebat hijihiji, anu sami-sami gingsir linggih, nawiskeun kaasih diri, dongkap lenggah nembrakkeun katresna manah, pada rawuh mihatur lunturna kalbu, ngaliaturkeun nuhun kana kasumpingan sadayana.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Dina ieu kasempetan sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping kalayan ngahaturkeun rwu nuhun laksa keti kabingahan ka Bapa kalih Ibu, og palawargi sadayana ti rombongan calon pangantn pameget, anu parantos rawuh ka ieu lembur, parantos sumping ka ieu bumi. Kantenan ba rawuhna para sepuh, sumpingna para wargi th parantos dianti-anti ti tadina, diajang-ajang ti anggalna. Hapunten anu kasuhun wirh dina panampianana stuning dilalaworakeun. Bapa-bapa lnggahna di patempatan anu kirang sampurna. Wargi-wargi linggihna di pangcalikan anu kirang utami. Ieu panampian th boa-boa lebet kana paripaos werit ku budi sareng parangi, tebih ti basa utami, heureut pakeun kirang bahan, angang ti basa utama. Atuh ku kituna luntur kalbu anu kasuhun, jembar manah anu diteda, wening galih anu dipamrih ti sadayana kana rupining katuna sareng kakirangna.

Bapa kalih Ibu, sakumaha anu tadi kakuping ku urang sadaya, naon rupi anu parantos didugikeun ku pangersana sesepuh ti pihak calon pangantn pameget, saurana th seja nyanggakeun Cp Tata, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satts, ambekanana sadami. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.

Sateuacanna sim kuring nampi kana ta pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Cp Tata kalih sepuhna, wirehna pun anak th, Nng Titi, upami disebat atah mah stuning masih knh atah. Atah ku pangwarah tebih ku pangatik, meryogikeun knh pangaping sareng pangjaring ti para sepuh, malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga anu runtut raut rph rapih.

Salajengna sakumaha anu parantos didugikeun ku sesepuh ti pihak calon pangantn pameget nemb, anu nyaurkeun yn Cp Tata sumpingna ka dieu th saurna henteu jangjang henteu jingjing. Mung nyandak nu sarupi, nyata nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawas marmot, nu ngarngkol osok ngompol, nu bedegul lir doran pacul. Teu sawios-wios,’ da di dieuna og teu disampakkeun naon-naon, mung disampakkeun Nng Titi nu kagungan tilas raheut nu kapungkur. Nanging raheut sans saraheut-raheutna, legok sans salegok-legokna. stuning raheut asli ti ajali, legok candak ti kudratna, paranti neundeun kadeudeuh paranti nunda pelakeun.

Atuh kalihna ti ta, sagdngeun Cp Tata, anu jajapna alhamdulillah sakitu seueurna. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Ngaleut leubeut ku tanggeuyan, ngembat rbo ku cacandakan. Ngabringna rimbil ku jingjingan. Sim kuring kalayan asmana pangersana Bapa Sastra Wiguna sakulawargi, ngahatureun rwu nuhun laksaketi kabingahan. Hatur nuhun kana rupining cacandakanana.

Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!

Kalayan asmana pangersana Bapa Sastra Wiguna sakulawargi, diwuwuh ku para sepuh og disaksni ku palawargi, kalayan ngucap bismillahirrohmanirrohim sim kuring nampi kana naon rupi anu janten pamaksadan sesepuh ti pihak calon pangantn pameget. Mugi-mugi ieu murangkalih th, Cp Tata sareng Nng Titi tiasa kauntun tipung katambang bas, laksana anu diseja, dikobul ka bal nyungcung. Insya Alloh sakedap deui ieu murangkalih th urang rungrum ku pangdua dina acara anu poko, nyata akad nikah.

Rupina sakitu pisanggem ti sim kuring. Bobo sapanon carang sapakan. Langkung saurna bah carkna, hapunten anu kasuhun.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Leave a Reply