Pidato Bahasa Jawa Pentingipun Tata Krama Ing Jaman

PENTINGIPUN TATA KRAMA ING JAMAN GLOBALISASI

Oleh Faradhea Safira/ XI MIPA 4

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Purbalingga,

Ingkang kula kurmati Bapak-Ibu Guru,

Ingkang kula tresnani kanca- kanca kelas 10,11 lan 12.

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring kanugrahan dhumateng kita sedaya pramila saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggalipun.

Tepangaken kula teng mriki badhe njlentrehaken Pentingipun Tata krama Ing Jaman Globalisasi.

Globalisasi yaiku proses kemajuan jaman ingkang langkung cepet. kados perubahan teng bidang IPTEK, Sosial budaya, Ekonomi lan liyane. Globalisasi maringaken manfaat kangge manungsa. Nanging, wontene Globalisasi uga maringi dampak negatif salah satunggalipun yaiku icalipun identitas bangsa Indonesia.

Kaya dene sampun kathah tiang jawi nanging mboten saged basa jawi, Kathah lare langkung seneng lan bangga migunaaken basa luar negeri, lan kathah lare ingkang mboten ngertos unggah-ungguh malih.

Bapak ibu guru lan kanca kanca,

Sanajan kita gesang teng jaman globalisasi. Nanging kita mboten pikantuk nglaliaken tata kramanipun Bangsa Indonesia. Icalipun tata krama ndadosaken icalipun jati diri bangsa Indonesia. Migunaaken basa luar negeri teng jaman niki napa tata kramanipun mboten napa-napa, nanging kita kedah saged milih kabudayaan ingkang trep kalih bangsa Indonesia niki ampun andados aken kita kedah kelangan identitas bangsa.

Wasana cekap semanten atur kula ngaturaken Pentingipun tata krama teng jaman globalisasi, bilih anggen kula matur kathah kekiranganipun, kula nyuwun agenging samudera pangaksami.

Wabillahitaufiq wal hidayah,

Wasalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Incoming search terms:

  • contoh pidato bahasa jawa tentang tata krama
  • contoh pidato bahasa jawa tema unggah ungguh basa
  • contoh pidato bahasa jawa bab tata krama
  • naskah pidato bahasa jawa tentang tata krama
  • isis pidato unggah ungguh
  • pidato bahasa jawa perubahan zaman
  • pidato ttg ungah unguh b jawa di jaman sekarang
  • teks pidato tata krama
loading...