Pidato Hari Ibu :poro Rawuh Ingkang Kulo

Pidato Hari Ibu :

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Saderengipun taun 1945 kita bangsa Indonesia kajajah bangsa manca, antawisipun bangsa walanda. Ing pundit-pundi papan kathah para sedherek kita berontak lumawan panjajah.

Wiwit saking Raden Ajeng Kartini ingkang ngupaya undhaking pahlawaning drajating wanita, dr. Wahidin lan dr. Sutomo saha perjuangan pahlawan sanesipun kita lajeng mangertos, bilih persatuan menika upaya ingkang trep uwal saking penjajahan.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Taun 1928 para pemuda sa-Indonesia ngawontenaken pepanggihan ing Jakarta, sedaya sami prasetya mujudaken pakempalan kepingin mujudaken negara ingkang mardika. Para Ibu mboten purun kantun, awit gadhah raos kepingin mujudaken Indonesia ingkang merdeka, pramila para ibu sami prasetya ing taun 1928 menika ugi ngawontenaken pepanggihan ingkang dipundhalangi pakumpulan wanita sa-Indonesia. Lajeng ngawontenaken kongres ing Ngayogyakarta.

Kongres menika dipunwontenaken wiwit tanggal 22-25 Desember 1928. Prasetya menika lajeng katetepaken minangka Hari Ibu lan dipunpengeti saben tanggal 22 Desember.

Poro rawuh ingkang kinurmatan bangsa Indonesia sampun merdeka boten kajajah malih, menapa ayahanipun para ibu sampun rampung?

Poro ibu tasih kedah berjuang, kangge ngisi kamardikan, kanthi ndherek nyengkuyung nggayuh pemimpin ingkang luhur, bangsa Indonesia inggih menika mujudaken masyarakat adil lan makmur adhedhasar Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Sedaya gegayuhan saged maujud kanthi lelabuhanipun ibu, trep kaliyan tetembungan Wanita itu tiang negara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Ing dalem wakdal ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersa-nipun Allah swt, ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahi-

pun sehinggo wakdal ngengeti dinten ibu ingkang kaping; ..

supados kito sedoyo saget mundut hikmahipun, kelawan nambahi raos iman lan takwa ugi raos ngabekti kito sedoyo duma-teng bangsa Indonesia, ningkataken sumber dayanipun utami-nipun dumateAg kaum ibu. Kados ingkang sampun dipun pengendikakaken kaliyan nabi saw. :

Ibu (poro wong wadon) niku ngerupekaken tiyangipun negari. Nalikane deweke sahe, mongko sahe ugi negari lan nalikane deweke (poro wong wadon) iku bejat mongko bejat ugi negari.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Semanten ugi kito sedoyo sampun sumerap raos susahipun ingkang dipun alami utawi dipun raosaken kaliyan kaum ibu wakdal mbobotipun ngantos lahir ugi ngerumat ngantos kulo lan panjenengan dewasa dados menungso ingkang sampun sumerap bentenipun perkawis sahe lan awon, ugi perkawis lintu-lintu-nipun. Dados kito sedoyo kedah ngakui mbokbeleh katah sanget perananipun poro wanita (yaiku poro ibu) ing dalem rumah tang-ga langkung-langkung wonten lintunipun.

Wonten Al Quran serat Al Ahqof, ayat 15, Allah swt. sampun ndawuhaken:

WA WASHAINAL INSAANA BI WAALIDAIHI IHSAANAN HAMALATHU UMMUHU KURHAN WA WADLAATHU KURHAN WA HAMLUHU WA FISHAALUHU TSALAATSUU-NA SYAHRAN.

Artosipun : Lan ingsun (Allah) sampun pesen marang menungso supoyo sahe dumateng tiyang sepahipun kekalih, Ibune sing ngandung (mbobot) kelawan susah payah lan banjur ngelahirno kelawan susah payah ugi, mbobotipun ngantos nyapihipun yaiku tigang ndoso wulan.

Ugi dawuhipun Allah swt. wonten serat Luqman, ayat 14 :

WA WASHAINALINSAANA BI WAALIDAIHIHAMALATHU UMMUHU WAHNAN ALAA WAHNIN WA FISHAALUHU FII AAMAINI ANISY KURLII WA LIWAADAIKA ILAYYAL MASHIIR.

Artosipun : Lan ingsun (Allah) sampun pesen marang manu-sia, supoyo ngelakoni apik marang tiyang sepuh kekalihipun, ibune sing wis mbobote ing dalem keadaan susah payah ingatase raos payah lan nyapihe (wakdal mumur) kalih tahun, supoyo raos syukur marang Aku (Allah) lan marang tiyang sepuh kekalihmu iku. Lan marang Aku (Allah) ugi kowe dibalihno.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Keranten raos susah lan payahipun ingkang dipun raosaken dumateng poro ibu, milo saking niku kito sedoyo kedah syukur dumateng Allah swt. ugi dumateng tiyang sepuh kekalih. Semanten ugi keranten perjuanganipun ngerumat, ngarahaken lan maringi pendidikan, sehinggo kito sedoyo dados tiyang ingkang nggadahi ilmu pengetahuan lan kito saget sahe dumateng sasami tiyang lan kito ramah, lemah lembut ing dalem lelam-pahan. Dados bekti kito sedoyo dumateng tiyang sepuh kekalih ngerupekaken perintah Allah.

Lan sinten ingkang durhoko dumateng tiyang sepuh kekalih, milo saking niku tiyang kolo wahu bade angsal bendunipun Allah swt. Ugi kelawan ngengeti dinten Ibu niki kito sedoyo sumerapi mbok beleh poro ibu inggih meniko ngepekaken hiasane dunyo ingkang sahe menawi kaum utawi poro ibu mahu estu-estu sholihah (yaiku ; sahe ing dalem sedoyo sikap ugi lelampahanipun ing dalem gesang saben dinten niki). Kados ingkang sampun dipun ngendikaken nabi saw. :

ADDUNYAA MATAAUN WA KHAIRU MATAAIHAL MARATUSH SHAALIHATU.

Artosipun : Dunyo ngerupekaken hiasan lan hiasan sing pa-ling apikyaiku wong wadon (poro ibu) sing shalihah.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo kinten cekap sambutan ing dalem wakdal ngengeti dinten ibu, wakdal tanggai 5 ing wulan Desember, tahun; niki.

Mugiyo kito sedoyo saget mundut hikmahipun. Akhirul Kalaam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.