Pidato Hari Ibu

Pidato Hari Ibu

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Saderengipun taun 1945 kita bangsa Indonesia kajajah bangsa manca, antawisipun bangsa walanda. Ing pundit-pundi papan kathah para sedherek kita berontak lumawan panjajah.

Wiwit saking Raden Ajeng Kartini ingkang ngupaya undhaking pahlawaning drajating wanita, dr. Wahidin lan dr. Sutomo saha perjuangan pahlawan sanesipun kita lajeng mangertos, bilih persatuan menika upaya ingkang trep uwal saking penjajahan.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Taun 1928 para pemuda sa-Indonesia ngawontenaken pepanggihan ing Jakarta, sedaya sami prasetya mujudaken pakempalan kepingin mujudaken negara ingkang mardika. Para Ibu mboten purun kantun, awit gadhah raos kepingin mujudaken Indonesia ingkang merdeka, pramila para ibu sami prasetya ing taun 1928 menika ugi ngawontenaken pepanggihan ingkang dipundhalangi pakumpulan wanita sa-Indonesia. Lajeng ngawontenaken kongres ing Ngayogyakarta.

Kongres menika dipunwontenaken wiwit tanggal 22-25 Desember 1928. Prasetya menika lajeng katetepaken minangka Hari Ibu lan dipunpengeti saben tanggal 22 Desember.

Poro rawuh ingkang kinurmatan bangsa Indonesia sampun merdeka boten kajajah malih, menapa ayahanipun para ibu sampun rampung?

Poro ibu tasih kedah berjuang, kangge ngisi kamardikan, kanthi ndherek nyengkuyung nggayuh pemimpin ingkang luhur, bangsa Indonesia inggih menika mujudaken masyarakat adil lan makmur adhedhasar Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Sedaya gegayuhan saged maujud kanthi lelabuhanipun ibu, trep kaliyan tetembungan Wanita itu tiang negara.

Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati,

rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur

wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih

pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin.

Kepareng kula matur sak untawis, ngaturaken babakan narkoba, kita mangertosi wekdal

menika narkoba saben ndinte dados berita tumanter, TV, napa dene media masa utawi

Koran. Kita mangertosi bilih narkoba menika dados awisan, tumraping negri langkung-

langkung agami, awit sosinteno ingkang ngomsumsi narkoba, tumindak ipu badhe nalisir

saking kasusilan. Sanget kemawan tumindak ingkang ngrungak aken tiang sanes, lan ugi

kathah ingkang melebet penjara goro-goro narkoba. Awit tiyang ingkang ngomsumsi

narkoba, ical kesadaranipun lan gampil tumindah anarkis, kados ipun, mejahi tiyang,

mbegal, jambret lan sanes-sanes ipun. Narkoba ngrusak jasmani soho rohani, sak sinteno

tiyang ingkang ngomsumsi, mboten pejabat, mboten artis, mboten rakyat, mboten guru,

mboten murid, mboten sugih, mboten miskin, pramila kanthi mekaten, monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba, kita perangi narkoba, supados kita mboten kecemplung jurang

keseseng saran, langkung-langkung dumateng generasi muda, minangka kusumaning

monggo kita berjuang kanti sekuat tenaga, nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos

kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating

tumindak ingkang nalisir, saking kautamen, soho kasusilaan , ingkan tundhopipun dawah

dumateng jurang kesesen saran.

Kula kinten naming mekaten ingkang saget kula atur aken mugi-mugi sanget ndados aken

pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agen kula matur katah kekuranganipun, kula

nyuwun agenging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih.

Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pidato Pendidikan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dalem dinten ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan pan-jenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun sehinggo wakdal niki kito sedoyo saget kempal wonten meriki panggenan kaperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional ingkang tepatipun tanggai kaping kalih saking wulan Mei tahun

Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung tahun. Kito ugi sumerap ing dalem agami kito Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten abad niku, wakdal nabi saw. taksih gesang sampun mrogramaken utawi anjuraken wajib belajar dumateng umatipun niku sedoyo maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan lan ugi supados dados umat beliau saw. ingkang boten bodoh. Masalah niki kados pengendakane nabi saw. ing dalem hadits riwayat Ibnu Abdil Baar ingkang artosipun

Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Chino. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno sayape marang wong sing nggolek ilmu sebab repote marang pengga-wean iku.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan Nasional niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ningkataken malih anggenipun kito ing dalem mados ilmu, nopo niku arupi ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubungane kaliyan akhirat.

Semanten ugi kito sumerap bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten nggadah ilmu. Lan mugiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipun terami Allah swt. Amiin yaa Rabbal Aalamiin. Akhirul Kalaam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pidato Hari Ibu

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Saderengipun taun 1945 kita bangsa Indonesia kajajah bangsa manca, antawisipun bangsa walanda. Ing pundit-pundi papan kathah para sedherek kita berontak lumawan panjajah.

Wiwit saking Raden Ajeng Kartini ingkang ngupaya undhaking pahlawaning drajating wanita, dr. Wahidin lan dr. Sutomo saha perjuangan pahlawan sanesipun kita lajeng mangertos, bilih persatuan menika upaya ingkang trep uwal saking penjajahan.

Poro rawuh ingkang kulo hormati.

Taun 1928 para pemuda sa-Indonesia ngawontenaken pepanggihan ing Jakarta, sedaya sami prasetya mujudaken pakempalan kepingin mujudaken negara ingkang mardika. Para Ibu mboten purun kantun, awit gadhah raos kepingin mujudaken Indonesia ingkang merdeka, pramila para ibu sami prasetya ing taun 1928 menika ugi ngawontenaken pepanggihan ingkang dipundhalangi pakumpulan wanita sa-Indonesia. Lajeng ngawontenaken kongres ing Ngayogyakarta.

Kongres menika dipunwontenaken wiwit tanggal 22-25 Desember 1928. Prasetya menika lajeng katetepaken minangka Hari Ibu lan dipunpengeti saben tanggal 22 Desember.

Poro rawuh ingkang kinurmatan bangsa Indonesia sampun merdeka boten kajajah malih, menapa ayahanipun para ibu sampun rampung?

Poro ibu tasih kedah berjuang, kangge ngisi kamardikan, kanthi ndherek nyengkuyung nggayuh pemimpin ingkang luhur, bangsa Indonesia inggih menika mujudaken masyarakat adil lan makmur adhedhasar Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Sedaya gegayuhan saged maujud kanthi lelabuhanipun ibu, trep kaliyan tetembungan Wanita itu tiang negara.

Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.