Pidato Bhs Jawa : Ingkang Kinurmatan Ibu Kepala SMKN 1

Assalamualikum warahmatulah hiwabarakatu. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala SMKN 1 Magelang. Bapak soho ibu guru ingkang satuhu luhuring budi. Lan ingkang kula tresnani sanget rencang-rencang ugi adek-adek sedoyo. Inkang rumiyin mugi kito sedaya sami-sami ngraosakin puji lan syukur kehadirat Allah SWT sehinggo ing wektu punika kito saget makempal ting mriki ing […]

Pidato Jawa Menuntut Ilmu

Assalamualaikum wr wb Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Nimat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan […]

Pidato B. Jawa.45docx : Nama Kelompok

Nama Kelompok : Eka Meilani Setyaningsih (07) Ester Krisdiyanti (09) Janatul Khoiriyah (14) PERPISAHAN KELAS 9D Nuwun, Bapak pangarsa SMP N 1 Karangawen ingkang dhahat kinurmatan, Bapak pengurus komite sekolah ingkang kula hormati, Bapak lan Ibu Guru saha staf karyawan TU ingkang kula hormati sarta rencang rencang kelas 7,8 tuwin […]

Pidato Bahasa Jawa Maulid Nabi Muhammad Saw[1]

PIDATO BAHASA JAWA MAULID NABI MUHAMMAD SAW . . . . . . Hadratul Mukarromin, Poro Ulamaul amilin. Poro Bapak, poro Ibu, hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Lewat suasana ingkang indah, cerah, terang benderang ing saat meniko, monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri, enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang […]

Contoh Naskah Pidato Topik Tanggung Jawab Sosial

Contoh naskah pidato topik tanggung jawab sosial Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera saya haturkan, semoga pada hari yang luar biasa ini kita semakin bergerak mendekatkan diri kepada sang maha pencipta. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat serta kemurahan kepada […]

Contohpidatobahasajawa 121107075845 Phpapp02 (1)

Assalamualaikum Wr.Wb Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati. Bapak/Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Konco saha adik-adik ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged makempal wonten aula SMA 1 Wates kangge ngawontenaken acara perpisahan. Bapak/Ibu Guru ingkang kula kurmati, […]

Pidato Jawa (revisi) : Nuwun,

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun, Ingkang kinurmatan para Juri Aben Trampil Basa Jawi Ingkang sinudarsana para durja Basa Jawi SMA/MA/SMK Ingkang pantes sinambrama ing pambija kanca pamong mitra ingkang bagya mulya Puji syukur mugi konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, amargi ing kalodhangan menika panjenengan lan kula pinaringan kawilujengan saengga […]

Pidato Bhsa Jawa : Katur Panjenenganipun Bpk Ingkang Kula

Assalamualaikum Wr. Wb. Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani. Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin. Kepareng […]

B. Jawa Pidato : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kula Bekteni,

Assalammualaikum Wr. Wb Bapak Kepala Sekolah ingkang kula bekteni, Bapak Ibu Guru ingkang dhahat kinurmatan, Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kula kurmati saha para siswa- Siswi SMP 1 Pujon ingkang satuhu bagya mulya. Puja puji syukur Alhamdullillah konjuk dhumateng Allah SWT. Ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayahipun, katitik kula […]

Pidato B.jawa : Ingkang Dahad Kinormatan Bapak Kepala

Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Taman, Bapak ugi ibu guru, staf TU, Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan […]

Pidato Bahasa Jawa : .

. . .   Dhumateng ibu kepala sekolah inghang kawulo kurmati ,dhumateng poro guru ingkang kawulo kurmati ,ugi dhumateng poro konco konco siswo kelas tigo ingkang lawuo tresnani Sepindah monggo klito sareng-sareng muji syukur dhumateng ngarsanipun allah swt ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan lan hidayah , dhumateng kito sedoyo hinggo […]

Teks Pidato Basa Jawa : WAKDAL BADE NGUBUR MAYIT

Teks pidato yang digunakan saat akan mengubur jenazah, dengan menggunakan bahasa jawa tentunya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati.Kulo wonten mriki dados wakil saking keluarga ibu…..bapak;…… lan sederek;…..ingkang dinten niki ing dalem keadaan duka cita, amergi dipun paringi cobian arupi tilaripun bapak, ibu utawi; …..(ingkang pejah). […]

Pidato B Jawa : Nama Wahyu Apriyanto

Nama : Wahyu Apriyanto No: 28 Kelas: IX A Sugeng rawuh lan sugeng siang, Ingkang kula kurmati Bapak Ibu guru, para staff karyawan AMPN 2 Pengasih, ingkang kula kurmati para tamu undangan lan kelas VII lan kelas VIII ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kita ngunjukaken atur puji lan syukur […]

Pidato Bhs Jawa : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kinurmatan.

Assalamualaikum Wr Wb. Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras ing adicara perpisahan sak manika.Mboten kasupen […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan

Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring Rohmat, Nimat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan […]

Jawa Aps – Pidato

Sugeng enjang para bapak lan ibu sekalian.Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkang dahat kinurmatan, rencang rencang, saha adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring berkah kawilujengan dateng kita sedaya. Dene kula panjenengan sami saged makenpal wonten ing sekolahan […]

Kumpulan Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda] Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamualaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan […]

Pidato Perpisahan Kepala Sekolah Dengan Bahasa Jawa

Pidato Perpisahan Kepala Sekolah dengan Bahasa Jawa Jumat, 23 April 2010 at 13:50 |     Assalamualaikum Wr. Wb.Bapak/Ibu Guru SMAN 3 SIDOARJO ingkang kulo hormatiBapak/Ibu Wali murid ugi ingkang kulo hormatiSiswa-siswi kelas X,XI, lan XII ingkang kulo tresnani Langkung rumiyin sumangga kito dherekaken raos puji syukur dhumateng ngarsa dalem […]

Pidato Bahasa Jawa : Nama Julita Diana Putri

Nama : Julita Diana Putri Kelas : IX D No Abs: 15 TEKS PIDHATO PERPISAHAN KELAS SONGO Assalamualaikum Wr.Wb Bapak Kepala sekolah ingkang setuhu kula bekteni. Bapak Ibu guru ingkang dahat kinurmatan. Serta rencang-rencang kelas 9 lan adhik-adhik ingkang kula tresnani. Ing wekdal niki, mangga kita sedaya panjataken puji syukur […]

PIDATO BAHASA JAWA : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Satuhu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni Bapak ibu guru ingkang dhahat kinurmatan Para wali murid kelas VI kuta kinurmatan ugi Kanca-kanca ingkang kula tresnani Kaping setunggal, sumangga sesarengan ngunjukaken puja pudyastuti katur dumateng ngarsanipungusti Allah ingkang maha Agung ingkang sampun paring rahmat saha hidayah dhumateng kita […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Bagus

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tuladha pidato Nuwun, para sesepuh para pinisepuh…., para warga mudha-mudhi ingkang karoban ing raos bagya. Para rawuh sedaya sumangga sumangga ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti, dene kita sedaya tasih kaparingan kalodhangan makempal wonten ing wekdal menika kanthi wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. Kula minangka […]

Pidato Bahasa Jawa السلا م عليكم ورحمة

. Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala SMK Batik Sakti 1 Kebumen, bapak ugi ibu guru, staf TU, konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget […]

Teks Pidato After : Andai Patah Sayap Rajawali, Bertongkat

Andai patah sayap rajawali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi, Bahasa Jiwa Bangsa Ke Arah Memartabatkan Negara Terima kasih sejambak mawar seharum kasturi buat pimpinan majlis, barisan respektatif intelektual berkarisma, penjaga masa yang setia akan setiap detiknya, barisan […]

Bhs. Jawa Pidato Nuwun Bapak/ibu Kepala Sekolah Ingkang

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita […]

Pidato B.jawa : Nama Resa Paksi M

Nama: Resa Paksi M No: 25 Kelas: IX A Perpisahan Kelas Sanga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu Bapak kepala sekolah ingkang minulya, bapak saha ibu guru dahat kinurmatan. Kaliyan kanca kanca sedaya ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kawilujengan […]

Pidato Jawaa : Dumateng Panjenenganipun Bapak Ketua Rt 1

Assalamualaikum Wr.Wb Dumateng panjenenganipun bapak ketua rt 1 dusun Tanjungsari ingkang dahat kinurmatan. Bapak ibu warga rt 1 dusun tanjungsari ingkang ugi kulo kormati. Mboten kesupen para kadang mudo ingkang satuhu kulo tresnani. Langkung rumiyin sumangga kito ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT, ingkang tansah maringi kito nikmat […]

Pidato Laporan Pertanggungjawaban Ketua Rt 05

PIDATO LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA RT 05 Oleh: Bpk. H. Yudatoro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara pemilihan ketua RT ditempat ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan […]

Tajuk Pidato :  Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

TAJUK PIDATO :  ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim Yang Arif Lagi Bijaksana, Dif-Dif Terhormat dan seterusnya hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum pembuka bicara. Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya mendefinisikan […]

Pidato Bahasa Jawa Nama : Mukhamad Nur Kholis

Assalamualaikum Wr. Wb NAMA: MUKHAMAD NUR KHOLIS KELAS: XII MIPA-4 ABSEN: 18 NAMA: MUKHAMAD NUR KHOLIS KELAS: XII MIPA-4 ABSEN: 18 Para juri ingkang dahat kinurmatan ugi bapak ibu guru ingkang satuhu luhuring budi,lan para rawuh ingkang bagya mulya. Sumangga kita sesarengan ngaturaken puja lan puji dhumateng Gusti Allah Ingkang […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Naskahpidato

Assalamualaikum Wr.Wb Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati. Bapak/Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Konco saha adik-adik ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged makempal wonten aula kangge ngawontenaken acara perpisahan. Bapak/Ibu Guru ingkang kula kurmati, kula minangka wakilipun […]

Pidato Perpisahan Bahasa Jawa Kelas SMPN

Pidato perpisahan bahasa jawa Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi SMPN temayang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak […]

Pidato Bahasa Jawa Pentingipun Tata Krama Ing Jaman

PENTINGIPUN TATA KRAMA ING JAMAN GLOBALISASI Oleh Faradhea Safira/ XI MIPA 4 Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Purbalingga, Ingkang kula kurmati Bapak-Ibu Guru, Ingkang kula tresnani kanca- kanca kelas 10,11 lan 12. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil

contoh pidato bahasa jawa krama inggil Sugeng siang sedaya kemawon Ingkang dahad kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Semarang, Pengurus Komite Sekolah, Para Tiyang Sepuh dalah Wali Siswa, Bapak-Ibu Guru, staf TU, konco-konco lan adhik-adhik sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang […]

4 Pidato Bahasa Jawa Dengan Tema Perpisahan

PIDATO BAHASA JAWA DENGAN TEMA PERPISAHAN Assalamu’alaikum wr. wb. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak – Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang – rencang kelas 9 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan […]

Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG LINGKUNGAN Assalamualaikum Wr. Wb. Para bapak, para ibu guru ingkang dahat kinurmatan lan rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sesarengan ngujukaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayah, saengga kita saged makempal ing mriki. Ing dinten punika kawula […]

Pidato Bahasa Jawa Tugas Pelajaran Siswa Sekolah Dasar

Pidato Bahasa Jawa Sugeng Siang Ingkang kinurmatan Ibu Kepala sekolah ugi Bapak Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang rencang kelas 6 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito […]

Mc Pidato Bahasa Jawa For Student’s Practice السلا م

, , , , : Fadlilatal muhtaromin, poro alim, poro kiyai ingkang tansah kulo pundi dawuh mauidhohipun. Bapak kepala desa Medani dalah sak perangkatipun ingkang kawulo hormati. Poro sepuh pini sepuh ingkang kulo hormati. Ibu ketua muslimat dukuh Jeruk ingkang kulo hormati. Poro tamu undangan ingkang rawuh wonten ing papan […]

Pidato Bahasa Jawa Ingkang Kinurmatan Bapak Aryo Lan Ibu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Aryo lan Ibu Nidaul Husna saha konco konco ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged kempal wonten mriki. Kula wonten mriki badhe ngunjuk sekedhik babagan wigatinipun sinau basa Jawi. Indonesia sugih keragaman […]

Pidato Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG BUDI PEKERTI Sugeng enjing, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 76 Yogyakarta Ingkang Kinurmatan, Bapak Ibu guru saha Karyawan Karyawati SMP Negeri 76 Yogyakarta ingkang sinuba ing pakurmatan, Saha kanca-kanca ingkang kula banggakaken. Sepisan sumangga kita ngaturaken agunging panuwun wonten ngarso Tuhan YME, ingkang sampun paring kita […]

Pidato Bahasa Jawa Tema Isra Mi

Pidato Bahasa Jawa Tema Isra Mi’raj Ingkang kinurmatan Bapak Lurah   Ingkang kinurmatan bapak Ketua Rt ,,,  Ingkang kinurmatan bapak ..  Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati.  Assalamualaikum Wr. Wb.  Kawulo aturaken matur nuwun sanget kagem bapak / ibu sedoyo ingkang sampun menehi kesempatan kagem kawulo kangge nyambut acara meniko […]

Pidato Jawa Acara Perpisahan Kelas

ACARA PERPISAHAN KELAS Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kulo bekteni Bapak Ibu guru ingkang dahat kinabekten Roko kelas songo ingkang kulo tresnani Pudya puji pudya astuti katur dumateng Gusti ingkang Maha agung, ingkang sampun angluberaken Rahmat serta Hidayah dumateng kulo panjenengan sami. Roko kelas songo ingkang kulo tresnani ingkang sekedap […]

Pidato Bahasa Jawa Halal Bihalal

PIDATO BAHASA JAWA HALAL BIHALAL Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirrahmanirrakhim, Alhamdulillah hi rabbilalamin wassalatu wassalamuala sayyidina muhammadin khairil anaam wa ala aalihi wa sahbihil kariim. Qalallahu taala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrakhim, watashimu bihablillahi jamian wa la tafarraquu. Al ayah. Sodaqallahuladzim. Qala aidzon Rabbi srahlii sadri wayasirlii amrii wahlul uqdata millisani […]

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia – Masih dalam tema pidato seperti postingan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan menuliskan pidato bahasa Jawa sambutan ketua panitia, kami sengaja menuliskannya untuk anda karena betapa pentingnya peran panitia dalam memberikan kata sambutan saat pelaksanaan acara. Untuk itu langsung saja pada poin […]

Pidato Bahasa Jawa Kula Minangka Wakil Saking Siswa Kelas

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita […]

Tausyiah Pidato Bahasa Jawa Insyaallaah Membantu Siswa Smp.

Bismillaahirrohmaanirrohiim Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Alhamdulillaahirobbilalamiin, assholaatu wassalaamu alaa asrofil ambiyaai walmursaliin. Sumangga Bapak Guru kaliyan rencang sedaya kita tansah ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah S. W. T. Sholawat lan salam mugi tansah katujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad S. A. W. Wonten ing kesempatan menika, kula badhe ngaturaken […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Gotong Royong

CONTOH PIDATO BAHASA JAWA TENTANG GOTONG ROYONG Nyerat Sesorah Bahasa Jawa Tema Gotong Royong Assalamualaikum Wr.Wb Ingkang kula hormati bapak kepala SMA Negeri 1 Comal Bapak/Ibu Guru, Staf TU, lan kanca-kanca ingkang kula tresnani Puji syukur katur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan, kebagaswarasan dhumateng kula […]

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Peringatan Hari

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Peringatan Hari Kartini Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun, para rawuh sedaya, para remaja putri ingkang kawula kurmati. Saderengipun, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing siang/dalu menika kita sedaya saged sesarengan makempal […]

Pidato Bahasa Jawa Fg Katur Panjenenganipun Bapak Ibu Guru

Assalamualaikum Wr. Wb. Katur panjenenganipun bapak ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula trisnani Naming sakderengipun, igangkung runiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin. Keparengan kula matur sak untawis, […]

Pidato Bahasa Jawa Testing Nama : Mukhamad Nur Kholis

Assalamualaikum Wr. Wb NAMA: MUKHAMAD NUR KHOLIS KELAS: XII MIPA-4 ABSEN: 18 NAMA: MUKHAMAD NUR KHOLIS KELAS: XII MIPA-4 ABSEN: 18 Para juri ingkang dahat kinurmatan ugi bapak ibu guru ingkang satuhu luhuring budi,lan para rawuh ingkang bagya mulya. Sumangga kita sesarengan ngaturaken puja lan puji dhumateng Gusti Allah Ingkang […]