PIDATO BAHASA JAWA DENGAN TEMA PERPISAHAN Assalamu’alaikum wr. wb. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak – Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang – rencang kelas 9 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti…

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG LINGKUNGAN Assalamualaikum Wr. Wb. Para bapak, para ibu guru ingkang dahat kinurmatan lan rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sesarengan ngujukaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayah,…

Pidato Bahasa Jawa Sugeng Siang Ingkang kinurmatan Ibu Kepala sekolah ugi Bapak Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang rencang kelas 6 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken…

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Aryo lan Ibu Nidaul Husna saha konco konco ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged kempal wonten mriki. Kula wonten mriki badhe…

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG BUDI PEKERTI Sugeng enjing, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 76 Yogyakarta Ingkang Kinurmatan, Bapak Ibu guru saha Karyawan Karyawati SMP Negeri 76 Yogyakarta ingkang sinuba ing pakurmatan, Saha kanca-kanca ingkang kula banggakaken. Sepisan sumangga kita ngaturaken…

Pidato Bahasa Jawa Tema Isra Mi’raj Ingkang kinurmatan Bapak Lurah   Ingkang kinurmatan bapak Ketua Rt ,,,  Ingkang kinurmatan bapak ..  Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati.  Assalamualaikum Wr. Wb.  Kawulo aturaken matur nuwun sanget kagem bapak / ibu sedoyo…

ACARA PERPISAHAN KELAS Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kulo bekteni Bapak Ibu guru ingkang dahat kinabekten Roko kelas songo ingkang kulo tresnani Pudya puji pudya astuti katur dumateng Gusti ingkang Maha agung, ingkang sampun angluberaken Rahmat serta Hidayah dumateng kulo…

PIDATO BAHASA JAWA HALAL BIHALAL Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirrahmanirrakhim, Alhamdulillah hi rabbilalamin wassalatu wassalamuala sayyidina muhammadin khairil anaam wa ala aalihi wa sahbihil kariim. Qalallahu taala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrakhim, watashimu bihablillahi jamian wa la tafarraquu. Al ayah. Sodaqallahuladzim.…

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia – Masih dalam tema pidato seperti postingan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan menuliskan pidato bahasa Jawa sambutan ketua panitia, kami sengaja menuliskannya untuk anda karena betapa pentingnya peran panitia dalam memberikan kata…

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika…

Bismillaahirrohmaanirrohiim Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Alhamdulillaahirobbilalamiin, assholaatu wassalaamu alaa asrofil ambiyaai walmursaliin. Sumangga Bapak Guru kaliyan rencang sedaya kita tansah ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah S. W. T. Sholawat lan salam mugi tansah katujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad…

CONTOH PIDATO BAHASA JAWA TENTANG GOTONG ROYONG Nyerat Sesorah Bahasa Jawa Tema Gotong Royong Assalamualaikum Wr.Wb Ingkang kula hormati bapak kepala SMA Negeri 1 Comal Bapak/Ibu Guru, Staf TU, lan kanca-kanca ingkang kula tresnani Puji syukur katur ing ngarsanipun Gusti Allah…

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Peringatan Hari Kartini Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun, para rawuh sedaya, para remaja putri ingkang kawula kurmati. Saderengipun, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita…

Assalamualaikum Wr. Wb. Katur panjenenganipun bapak ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula trisnani Naming sakderengipun, igangkung runiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti…

Kados sampun kita mangertosi bilih ing samangke, Indonesia anggadahi tatkrami ingkang adiluhung,ugi asring kasebat budaya katimuran. Masyarakatipun grapyak sumanak, sami guyup rukun, remen tetulung sarta mituhu dhumateng para pinisepuh. Ananging sedaya menika, sampun wiwit kagerus dening era globalisasi dalah modernisasi.…

Kawula nuwun,keparenga matur, Assalamu alaikum Wr. Wb. Nuwun. Bismillahirahmanirrahim.Alhamdulillahirrabil alamin, wabihi nastainu ala umuridunya wadin, washalatu wasalamu ala asyrofil ambya iwal mursalin, sayyidina muhammadi waala alihi washabihi ajamain, ama badu. Para dewan juri ingkang kawula urmati,lan para rawuh sedaya ingkang…

Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak, Ibu saha sedherek-sedherek para rawuh ingkang kawula kurmati. Saderengipun mangga kita sareng ngaturaken puja-puji pudyastuti dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha kuwaos inggih punika Gusti Allah SWT. Amargi kanthi linuberan rahmat saha hidayanipun kita sedaya saged pinanggihan…

Dina Kamardikaan Kang Kaping 63 Sedulur-sedulurku kabeh kang sakbangsa lan saknegara. Dina iki kita peringati HUT Proklamasi Kamardikaan Republik Indonesia karo bebuka salam perjuangan kita bebarengan lan kabeh semangat Merdeka……Merdeka……Merdeka matur suwun. Sedulurku kabeh kang sakbangsa lan saknegara. Kaya adate…

PIDATO PERPISAHAN BAHASA JAWA Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi SMP N 1 TRUCUK ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng…

Assalamualaikum WrWb . Sugeng rawuh kagem Bapak/Ibu ingkang tansah kinurmatan , saha para mitra sedaya ingkang tansah pinaringan kamulyan. awit saking kanugrahaning Gusti ingkang murbeng gesang, tansah paring kesarasan lan kakiyatan pramila kito saged ngrawuhi wonten acara hing dinten punika.…

PANITIA KEGIATAN SUMPAH PEMUDA DAN HARI PAHLAWAN PONDOK CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN Telp (0274) 4463095 55283 Pondok, 07 November 2012 Assalamualaikum wr. wb. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Dusun Pondok Condongcatur Depok Sleman, ingkang tansah dhahat kinurmatan Bapak Sekretaris Desa…

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh      Nuwun,nuwun,kula nuwun        Sagung para pepundhen ingkang dahat kinabekten,bapak-ibu ketua RW ing wewengkon Desa Ajibenang ingkang satuhu luhuring budi,bapak Aziz Nurudin ingkang satuhu kinurmatan,Ketua Panitia saanggotanipun ingkang kinurmatan ugi,lan mboten kesupen para rawuh ingkang winantu ing bagya…

Pidato bahasa jawa 17 an Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dhumateng para sesepuh ingkang kula hormati. Bapak-bapak sarwa ibu-ibu ugi nem-neman ingkang kula hormati. Kula aturaken sembah nuwun dhumateng Gusti Allah ingkang maringaken kamulyan kamangka kita saged kumpul sami-sami ing papan mriki. Ing…

Nama : Arum Pujiningsih No Absen : 5 Kelas : VI Sekolah : SDN Wonosekar 2 Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak guru soho ibu guru ingkang kulo taati, poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati, poro konco-konco sedoyo siswa-siswi SD Negeri…

Assalamualaikum Wr. Wb. Sugeng Injing sedoyo Ing enjing niki kita sedoyo bisa bangga atas prestasine putra-putri bangsa niki. Kita uga weruh yen sampun katah karya-karya anak bangsa kang iso nandingi pakarya sangking pakarya bangsa liyane. tulodhone, bocah-bocah saka ITS saget…

Assalamualaikum Wr. Wb. Katur panjenenganipun Bp kepala sekolah ingkang kula hormati, Bp. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani. Naming sakderengipun, Langkung rumien monggo kulo lan panjenengan sedoyo sakmeniko nglahiraken raos puji syukur dateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang…

Pidato Bahasa Jawa Tema Isra Mi’raj Ingkang kinurmatan Bapak Lurah Ingkang kinurmatan bapak Ketua Rt ,,, Ingkang kinurmatan bapak .. Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati. Assalamualaikum Wr. Wb. Kawulo aturaken matur nuwun sanget kagem bapak / ibu sedoyo ingkang…

Pidato menggunakan bahasa (basa) jawa dengan judul WAKDAL NGRESMEKNO BANGUNAN, dan ini dia teksnya.. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Poro bapak, ibu, lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dalem wakdal ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun…

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Bapak-bapak, ibu-ibu para tamu kakung sumawana putri, kadang muda-mudi ingkang satuhu kula tresnani, maliginipun Bapak Sukimin sakulawarga mangka duta saraya saking kadang besan sutresna, ingkang dahat sinudarsana. Mangga kita tansah ngaturaken raos…

LOMBA PIDATO BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS DENGAN JUDUL KULTUM KEKUATAN DNONGA LAN DZIKIR NENG KEURIPAN SABEN DINA KANGGO MBENTUK KARAKTER INSAN MULIA OLEH : Drs.WIHARYONO,M.Si Assalamualaikum wr wb Menurut Bhasyarat Ali ahli Filsafat lan Sosiolog Berebangsaan Persi Njelasna nek dzkir…

Pidato bahasa jawa Hari Kartini Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun, para rawuh sedaya, para remaja putri ingkang kawula kurmati. Saderengipun, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing…

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Kebersihan Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pisanan kabeh, supaya kita ndedonga syukur ing ngarsane Gusti Allah moho kuwoso, kanggo pangestune lan hadiah kita kabeh bisa njaluk bebarengan iki esuk panas ing becik kesehatan. Ing wusana aku bakal…

Assalamualaikum wr. Wb. Yang terhormat bapak ketua RT 7 Yang terhormat panitia 17 Agustus Serta bapak ibu sekalian yang saya cintai Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul…

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG KEAGAMAAN Assalamualaikum Wr.Wb. Ingkang terhormat bapak kepala sekolah SMP IT MUTIARA IRSYADI Ingkang terhormat Bapak sareng ibu guru Ingkang kula hormati teman-teman sedaya Kula panjataken puji lan syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun nyukani kesehatan dumateng…

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update Contoh Kumpulan Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update Pilihan Contoh Pidato Pilihan Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Perpisahan Terbaru Update Pidato untuk…

Andai patah sayap rajawali, bertongkat jua saya ke mari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi  Bahasa Jiwa Bangsa. Sambutlah Salam Sejahtera,Salam Satu Malaysia. Semarak kasih,sekalung budi Tuan Pengerusi Majlis,barisan panel hakim yang…

Assalamualaikum Wr. Wb. Kula Nuwun, Ibu Guru ingkang pantes sinudarsana, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng gusti ingkang maha agung. Ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayahipun. Dene kula panjenengan sami saged makempal wonten ing Seminar Bahayanipun Rokok Kangge…

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh ! Yang terhormat Bapak/Ibu. Yang terhomay segenap pengurus Takmir Masjid.. Yang terhomat segenap Staf dan Kades, Serta uangan yang berbahagia, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, sehingga bisa hadir dalam acara…

NASKAH PIDATO BAHASA JAWA Budi Pekerti Luhur Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, Sakderenge kawula matur, mangga kitha sami-sami munjuk raos syukur wonten ngarsanipun Allah murba ing…

Contoh Pidato Bhs. Jawa : PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK METODE 3M PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK METODE 3MAss.Wr.Wbkonco-konco ku kabeh sing tak tresnani.Mbarengi kemajuane zaman ing kutho surabaya iki,akeh omah gedhongsing ngebaki kutho,nganthi ora ono lemah sing sela,wekasane banyuudan ora bisa mili,jalaran akeh…

PIDATO BAHASA JAWA PERPISAHAN KELAS VI (WAKIL KLS VI) Assalamualaikum wr.wb. Alhamdilillahwanimatillahamma badu. Bapak Pengawas MI ingkang dhahat kinurmatan. Bapak Kepala Desa Sikasur ingkang dhahat kinurmatan .. Bapak Kepala MI Darunnadwah saha Bapak/Ibu guru ingkang kinurmatan ugi Komite MI Darunadwah…

TULADHA TANGGAP WACANA ING PAKEMPALAN SISWI-SISWI Assalamualaikum Wr. Br. Bapak-bapak saha Ibu-ibu guru ingkang tuhu kinabekten adik-adik siswa-siswi anggota SMP 1 Undaan ingkang saestu kula trisnani. Mangga kula derekaken ngonjukaken puja-puji pujiastuti ingkang ngersanipun Gusti Allah SWT ingkang Maha Agung,…