BIANTARA (PIDATO)

BIANTARA (PIDATO)

Diqi Munawar Shodiq, S.pdDefinnisi Biantara Nya ta ?

Nya ta nyarita (berbicara)

dihareupeun (di depan) jalma

ra (orang banyak) pikeun

(untuk) nepikeun

(menyampaikan) hiji hal sacara

jelas.

Diqi Munawar Shodiq, S.pdBagian-bagian biantara :

a.Salam pamuka

b.Kalimah bubuka

c.Bagian eusi

d.Kalimah panutup

e.Salam panutup

Diqi Munawar Shodiq, S.pdConto biantara

a.AssalamualaikumWr Wb

a.Puji & syukur urang sanggakeun (kita

panjatkan) ka Allah SWT, mudah-mudahan

urang salawasna (selamanya) di

tangtayungan (di lindungi) Mantena

(olehNya), salawat sarta salam mugi ngalir

ka Nabi Muhammad SAW, og ka

kulawargana, ka para sahabat tur para

muslimn dugi ka ahir zaman.

Diqi Munawar Shodiq, S.pdc. Dina waktos (waktu) ieu simkuring bad

ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI

dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011. Ayeuna

nagara urang mieling (memperingati)

kemerdekaan anu ka-66. Salaku (selaku) generasi

ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian

(mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi.

Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun

(untuk) kamerdekaan. Urang ayeuna sarua (sama)

berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Urang

berjuang mertahankeun (mempertahankan)

kasatuan jeung persatuan bangsa, og (juga)

berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan

jaman.

Diqi Munawar Shodiq, S.pdd.Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya

itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun, mudah-

mudahan naon-naon (apa-apa) anu

didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo

(untuk) urang sarra (kita semua) hususna

(khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya).

Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya

kalepatan.

e.Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang

sadaya)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

Nu kudu diperhatikeun dina biantara :

Lafal/intonasi

Tata basa/grammar(Inggris)

Pilihan kecap (kata)/diksi

Ngomongna lancar

Diqi Munawar Shodiq, S.pdAhli Biantara Orator

Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan /

nu aya hubungana jeung agama di sebut

KHUTBAH

Diqi Munawar Shodiq, S.pdDiqi Munawar Shodiq, S.pdMetodebiantaraatau pidato

1. Metode impromptu

biantara tanpa ngalakukeun persiapan. Biasana diacara

dadakan, atawapanyatur(pembicara) teu tiasa hadir.

2. Metode ngapalkeun (menghafal)

nyiapkeun materikalayan taliti (dengan teliti)sarta

dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun

(dihafalkan).

3. Metode naskah

Jalma anu rk biantara nyiapkeun materikalayan taliti

sarta dituliskeun sacara lengkep. Terus manehna macakeun

(membacakan) biantarana.

4. Metode ekstemporan

Jalma anu rk biantara nyiapkeun materikalayan taliti.

Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina

pokok-pokok materi anu rk ditepikeun.

Leave a Reply