Pidato Keguruan : KEPIMPINAN

PIDATO KEPIMPINAN
KE ARAH PROFESION PERGURUAN YANG CEMERLANG1

OLEH:
DATO HJ. ABDUL MAJID BIN OMAR
TIMBALAN MUFTI NEGERI SELANGOR
(TOKOH GURU KEBANGSAAN 2007)

PENDAHULUAN.

Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis
pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat
dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam
proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat.
Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks
dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan
sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan
dihormati seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang
digariskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia dalam Rancangan Malaysia
Ke-9.

Mengikut Kamus Dewan, profesion ialah pekerjaan terutamanya yang
memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam
bidang undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain.
Cemerlang pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang, gilang-gemilang.
Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawa imej
profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan
dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada
generasi pelajar.

1 Disampaikan di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada28 Disember 2007.

1
Dalam usaha meningkatkan martabat profesion perguruan yang cemerlang,
maka pakatan bijak semua pihak hendaklah digerakkan sama ada secara
langsung atau tidak langsung. Pihak-pihak tersebut ialah kerajaan khususnya
Kementerian Pelajaran Malaysia serta institusi-institusi yang berkaitan, guru,
pelajar, anggota masyarakat , pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO),
kesatuan-kesatuan guru dan pihak swasta.

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

ISLAM MEMANDANG TINGGI PROFESION PERGURUAN.

Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan
dan keberkesanan para guru adalah bersandarkan tanggungjawab,
kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam
merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulama. Mereka berfungsi
bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga
masyarakat. Ia juga berkait rapat tentang tanggungjawab, amanah, komitmen
dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya
guru menerapkan nilainilai murni seperti saling menghormati antara satu
sama lain tidak mengira bangsa dan agama.

Para pendidik juga berperanan menerapkan nilai kerjasama dan toleransi di
kalangan pelajar. Jika kita lihat, orang-orang Islam telah diikat oleh satu
peraturan supaya hidup berjiran dan bersahabat dengan mereka. Hak jiran
tidak boleh dikurangi dan tidak boleh boleh dilanggar sebagaimana yang telah
ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w dalam pembentukan negara Islam. Dengan
ini, terciptalah satu masyarakat yang berbilang kaum dan kepercayaan demi
mewujudkan kebahagiaan bersama dalam satu masyarakat dan satu negara.
Sikap toleransi yang diterapkan oleh guru dapat membentuk hubungan yang
baik dalam masyarakat yang mampu melahirkan integrasi nasional.

Guru merupakan golongan pendidik yang banyak berjasa serta menabur bakti
untuk memberi pendidikan kepada anak bangsa kita. Sehubungan dengan
itu, ibu bapa dan para pelajar harus dan wajar memberi penghormatan serta

2
pengiktirafan yang tertinggi atas pengorbanan dan sumbangan guru- yang
sentiasa bertungkus lumus tanpa mengenal penat lelah mendidik anak
bangsa kita.

Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan
mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. Prestasi,
imej dan kualiti perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan
pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat
yang maju dan cemerlang juga. Golongan pendidik adalah seperti lilin,
membakarkan diri demi menerangi orang lain. Oleh sebab itu, profesion guru
disanjung tinggi oleh masyarakat.

Kerajaan menghargai sumbangan guru dengan mengistiharkan tanggal 16 hb
Mei pada setiap tahun bermula dari tahun 1975 sebagai Hari Guru. Ini salah
satu usaha kerajaan untuk mengiktiraf dan mengenang segala jasa baik para
guru. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sebagai bakal guru akan terus
berusaha untuk menyemaikan dan menyuburkan budaya ilmu dalam
kalangan anak bangsa agar kita dapat mencapai sebuah negara yang maju
dan unggul pada masa hadapan.

Guru ialah mereka yang menyampaikan ilmu kepada anak bangsa supaya
menjadi orang yang berguna kepada agama, masyarakat, bangsa dan
negara. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu alat terpenting yang amat
berkesan dalam kehidupan manusia bagi mencapai kebahagian hidup, sama
ada di dunia mahupun di akhirat. Seseorang Muslim dinilai dari segi ilmu,
iman serta amalannya bagi mengukur sejauh mana ketaqwaannya kepada
Allah. Ia bukan dinilai dari segi keturunan, kedudukan, bangsa, kekayaan,
rupa dan warna kulit. Allah telah meletakkan orang yang beriman dan berilmu
ke tahap yang paling tinggi, seperti yang ditegaskan oleh al-Quran:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-
orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat.

3
Mereka yang berilmu diberi kedudukan yang paling tinggi serta dijadikan
sebagai saksi kepada manusia lain serta Allah dan para malaikat. Mereka
juga diberi kedudukan yang teristimewa sesudah para nabi, khususnya umat
Rasulullah s.a.w. Mereka diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan
seruan, memimpin umat dan mentadbirkannya selepas kewafatan Rasulullah
s.a.w. Dengan kata lain, mereka sebagai pewaris yang mempusakai tugas
Rasulullah s.a.w. selepas kewafatan baginda.

Imam al-Ghazali menyatakan, tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada
martabat kenabian dan tidak ada kemulian yang lebih mulia daripada menjadi
pewaris martabat kenabian. Kelebihan ilmu pengetahuan juga dapat
ditanggapi daripada matlamat atau tujuan diutuskan Rasulullah s.a.w. sebagai
nabi dan rasul kepada umat manusia. Di samping menjadi rasul, baginda juga
berperanan sebagai seorang guru dan pendidik. Bak kata pepatah jasa guru
umpama air mengalir dari anak sungai hingga ke dasar lautan. Merujuk
kepada al-Quran, Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Mujaadalah, ayat 11
yang bermaksud :

Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Melalui ayat ini diperjelaskan tentang martabat dan kedudukan tinggi dan
mulia para guru atau pendidik. Pendidikan adalah aset penting yang
menghala tuju pembangunan negara serta aset yang bernilai dalam
pembinaan minda manusia serta alat untuk mewujudkan jati diri atau
keperibadian yang unggul.

Guru perlu memiliki sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu (yang
benar), sebagai penyemai nilai luhur, pembimbing, penunjuk ajar dan pemberi
pedoman hidup serta yang paling penting dan berkesan sebagai contoh dan
teladan kepada setiap anak didiknya. Guru yang cemerlang bukan sahaja
sihat tubuh badan dan sihat pula mental dan pemikirannya tetapi seorang
yang penuh dengan sifat-sifat iltizam, dedikasi, bertanggungjawab, komited,

4
tekun, sabar, bertimbang rasa, rajin, ceria serta amanah dalam menjalankan
tugasnya.

Prinsip utama seorang guru yang cemerlang adalah ia mesti faham bahawa
tugas ‘mengajar dan mendidik serta meneladan’ adalah pekerjaan yang
sangat mulia. Guru yang mengajar anak bangsanya perlu menganggap
profesion ini sebagai satu jihad yakni menentang, membasmi dan mencegah
kejahilan, kelemahan, kealpaan, kemunduran dan kehinaan akibat tidak
berilmu pengetahuan dan menjadikanny sebagai suatu ibadah. Oleh itu
seseorang guru itu akan memainkan peranan mengikut keadaan dan situasi
secara penuh tanggungjawab, jujur dan ikhlas; yang di dalam Islam guru
sebenar guru ini dikelaskan sebagai:

a.
al-mu’allim
:
menyampaikan ilmu yang benar.
b.
al-murabbi
:
menjayakan proses tarbiah.
c.
al-mu’addib :
mengajarkan adab dan budi pekerti.
d.
al-mursyid
:
membentuk kepimpinan insan.
e.
al-mudarris :
menitipkan
pelajaran dan kemahiran.

Seorang guru yang cemerlang tidak akan cepat menyalahkan keadaan dan
tempat sebelum ia menyalahkan dirinya terlebih dahulu, dan di samping itu
pula berusaha meningkatkan ketrampilan dan kewibawaan diri ke tahap yang
paling tinggi.

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut
tuntutan zaman, perkembangan pesat percantuman pelbagai teknologi
maklumat dan komunikasi seperti internet serta mendepani arus globalisasi,
dunia telah membawa banyak cabaran kepada kita. Kita tidak dapat
menyangkal betapa cepatnya ICT merubah dunia pembelajaran, umpamanya
muncul pembelajaran melalui ‘online’. Para guru pada hari ini perlu bersikap
produktif, proaktif dan responsif terhadap perkembangan kecanggihan
teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu

5
bangsa yang maju. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi maklumat dan
komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemangkin ke arah
menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti.

Sebagai pemangkin, guru perlu menggunakan kemudahan teknologi
maklumat dan komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia
semata-mata, tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana
pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam
kedua-dua ilmu tersebut. Penguasaan ilmu yang seimbang antara duniawi
dan ukhrawi, insya-Allah akan dapat melahirkan generasi yang berilmu,
bertakwa, berkualiti, mampu bersaing dan bersesuaian dengan kehendak
pasaran dunia pada alaf baru ini.

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah mengangkat darjat orang yang beriman dan
berilmu dalam kalangan kita semua. Oleh yang demikian, profesion perguruan
adalah merupakan satu profesion yang tinggi nilainya di sisi Allah s.w.t. Ini
telah ditegaskan oleh Allah s.w.t. di dalam firman-Nya dalam surah az-Zumar,
ayat 9 yang bermaksud:

Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat
mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal
sempurna.

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

Pendidikan adalah penting di dalam pembangunan sesebuah negara kerana
ia mempunyai pelbagai nilai bagi menjamin kemajuan sosial sesebuah
negara.

6
a.
Pendidikan sebelum merdeka
Semasa penjajahan British, sistem persekolahan yang diamalkan adalah
dasar pecah dan perintah. Kerajaan British mengamalkan dasar
laissez-faire dengan membiarkan tiap-tiap sistem persekolahan itu
berkembang mengikut haluan masing-masing. Kesannya, telah wujud
empat sistem persekolahan yang berbeza di negara kita pada masa itu.
Hal ini menyebabkan jurang ekonomi dan sosial yang semakin ketara
dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Kaum Melayu dengan
sekolah pondok yang bersifat tradisional memperlihatkan mutu
pendidikan yang amat terbatas dan sekolah-sekolah Melayu ini didirikan
atas daya usaha orang perseorangan. Manakala kaum Cina dengan
sekolah Cina yang diusahakan oleh sukarelawan Cina, sedangkan
sekolah Tamil pula diuruskan oleh kaum India, menakala Sekolah
Inggeris pula diambil alih oleh mubaligh-mubaligh Kristian.

b. Perwujudan
sistem
pendidikan kebangsaan.
Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing
dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. Atas rasa kesedaran
kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai
perpaduan bangsa, maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji
sistem pendidikan yang sedia ada. Cadangan itu dikenali sebagai
Penyata Razak 1956.

Laporan Penyata Razak 1956 mengemukakan dua cadangan utama
yang menjadi teras pembangunan pendidikan negara. Pertama, laporan
ini mencadangkan setiap kanak-kanak diberi peluang mendapat
pelajaran apabila mencapai umur persekolahan. Kedua, mengesyorkan
perwujudan satu sistem pendidikan bagi semua kanak-kanak agar dapat
melahirkan rakyat yang bersatu padu dan berdisiplin.

Bagi mencapai matlamat ini, Penyata Razak mengutamakan sistem
pelajaran kebangsaan yang pertama di Tanah Melayu. Penyata Razak
ini kemudian dijadikan Ordinan Pelajaran 1957 yang mengasaskan satu

7
sistem bercirikan nasional dan menjamin tempat di sekolah-sekolah
rendah bagi setiap kanak-kanak di negara ini.

Penyata Razak ini telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan
Pelajaran tahun 1957. Ordinan ini juga mewajibkan semua jenis sekolah
menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Laporan ini turut mengakui
tujuan kerajaan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar secara langsung berkait rapat dengan usaha pembinaan
negara. Bahasa Melayu digunakan dalam konteks untuk membantu
perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk
komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek.
Selain itu, Bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri
bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah
difahami.

Dasar Mewujudkan Perpaduan dan Pembangunan Negara.

Sejarah pendidikan di negara ini, terutamanya selepas merdeka telah
dirangka bagi pembinaan semula bangsa Malaysia yang bersatu padu dan
mempunyai wawasan hidup bersama berprinsipkan kepada keadilan sosial.
Penekanan kepada konsep Malayanization ialah membina satu bangsa
Malaysia yang mempunyai taat setia dan cintakan negara serta dapat
menyumbang ke arah masa depan pembangunan bangsa.

Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Selepas peristiwa 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum yang mengancam
keselamatan negara. Kerajaan menyedari bahawa pendidikan menjadi alat
perpaduan untuk membina rakyat yang bersatu padu dan merapatkan jurang
kemiskinan. Pembangunan pendidikan mestilah selaras dengan ideologi dan
hasrat negara untuk mencapai perpaduan kaum supaya menjadi satu
kesatuan nilai untuk menyatupadukan rakyat dan mewujudkan integrasi
nasional.

8
Dasar Pendidikan Kebangsaan telah menggariskan 14 sasaran Kerja Utama
bagi mencapai matlamat wawasan pendidikan. Sasara kerja yang berkait
rapat dengan dengan aspek perpaduan dan pendidikan ialah Perpaduan
Negara dan Kurikulum. Dasar Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan
terhadap:

a.
Penguasaan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira (3 M);
b.
Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada tahun 1982;
c.
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang diperkenalkan
pada tahun 1989.

Kurikulum baru ini juga menekankan perkembangan diri pelajar dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Bertitik tolak dari sinilah hasrat
untuk melahirkan pelajar seperti yang disarankan telah diterjemahkan dalam
Falsafah Pendidikan Negara (FPN):

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Rakyat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai murni seperti percaya kepada
Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, setia kepada negara dapat
direalisasikan ke arah:

a.
Perpaduan kaum dan polarisasi kaum;
b.
Meneguhkan pembentukan sikap kenegaraan;
c.
Penerapan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia;
d.
Penerapan nilai-nilai Islam; dan
e.
Pembentukan insan yang harmonis dan seimbang.

9

Kesemua penyataan ini menjadi asas kepada pembentukan Rukun Negara
yang mengamalkan prinsip-prinsip mulia untuk menjadi warganegara yang
bersatu padu, demokratik, adil, toleransi, progresif dan hidup dalam suasana
aman dan makmur. Penerapan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam
rancangan kurikulum adalah atas kesedaran bahawa:

a. Sekolah
merupakan
agen
yang menjalankan tugas penyebaran ilmu
pengetahuan dan pembentukan akhlak yang murni bagi kanak-kanak
kita;

b. Melalui sistem pendidikan, kanak-kanak akan dilatih atau diasuh
mengikut nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang dicita-citakan.

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

Peranan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Peranan kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dalam
memartabatkan profesion ini merupakan kekuatan utama kerana kerajaan
yang bertanggungjawab dalam penggubalan dasar-dasar pendidikan negara.
Jika dilihat dalam misi nasional yang telah dilancarkan semasa
pembentangan Rancangan Malaysia Ke-9, Perdana Menteri Y.A.B. Dato Seri
Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan lima teras utama iaitu:

Teras 1 :
Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi.
Teras 2 :
Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi
negara serta memupuk minda kelas pertama.
Teras 3 :
Menangani masalah ketidak-samaan sosioekonomi yang
berterusan secara membina dan produktif.
Teras 4 :
Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup
Teras 5 :
Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.

10
Di antara kelima-lima teras ini, teras yang kedua merupakan teras yang
berkait rapat dengan tindakan kerajaan untuk meningkatkan martabat
profesion perguruan. Dalam tempoh rancangan tersebut, usaha dipergiatkan
bagi membangunkan modal insan demi memacu transformasi negara ke arah
keupayaan ilmu pengetahuan. Antara kandungan program besar akan
dilaksanakan untuk meningkatkan martabat profesion perguruan berdasarkan
Laporan Rancangan Malaysia Ke-9, ialah:

a.
Menambah baik sistem pendidikan.
Meningkatkan akses dan kualiti sistem pendidikan di semua peringkat
kurikulum dan pengajaran, pelaksanaan Kurikulum Pra-sekolah
Kebangsaan yang seragam dan berkualiti, mengkaji aktiviti kurikulum
dan kokurikulum peringkat sekolah, kajian terhadap kurikulum latihan
perguruan, menambah baik kandungan mata pelajaran, meningkatkan
kemahiran pedagogi dan penggunaan ICT yang lebih meluas.

b. Kerjasama antara industri dengan institusi pengajian tinggi untuk
responsif kepada keperluan pasaran buruh, meningkatkan keupayaan
siswazah tempatan untuk kerjaya, program latihan praktikal dan
penempatan industri. Sistem Latihan Dual Kebangsaan akan diperbaiki
lagi melalui rundingan dengan pihak terbabit, menubuhkan Majlis
Penasihat Kebangsaan bagi pendidikan dan latihan bagi memberi
panduan mengenai dasar dan strategi berkaitan pendidikan dan industri.

c.
Infrastruktur dan kemudahan.
Akses kepada pendidikan pra-sekolah akan diperluaskan dengan
penyediaan lebih banyak kelas pra-persekolahan, terutama kawasan
luar bandar serta Sabah dan Sarawak.

d.
Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan.
Kualiti pengajaran di sekolah kebangsaan akan dipertingkatkan dengan
100 % guru di sekolah menengah dan 25 % guru di sekolah rendah akan
mempunyai kelayakan ijazah pertama menjelang 2010. Peluang
11
pendidikan untuk kanak-kanak istimewa, pembestarian sekolah dan
penggunaan teknologi dan ICT.

e.
Melahirkan Institusi Tertiari bertaraf antarabangsa.
IPT akan ditanda aras mengikut piawai antarabangsa dan satu sistem
penarafan akan diperkenalkan.

Lima teras Misi Nasional tersebut diperjelaskan lagi secara terperinci dalam
Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan (PTPP) 2006-2010 yang telah
dilancarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa
Putrajaya (PICC) pada 16 Januari 2007, yang asas pembangunannya
merangkumi Misi Nasional, Dasar-dasar Pembangunan Negara, Dasar
Pendidikan Kebangsaan, Islam Hadhari serta Pelan Intergriti Nasional.
Matlamat pendidikan berkualiti untuk semua teras strategik PTPP adalah
untuk:

a.
Membina Negara Bangsa.
b.
Membangun Modal Insan.
c.
Memperkasakan Sekolah Kebangsaan.
d.
Merapatkan Jurang Pendidikan.
e.
Memartabatkan Profesion Perguruan.
f.
Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan.

Bertitik tolak dari Misi Nasional dan Pelan Tindakan Pembangunan
Pendidikan maka untuk mengangkat martabat profesion perguruan berbagai
langkah dapat dilaksanakan oleh kementerian seperti:

a.
Membuka peluang peningkatan kerjaya.
Kerajaan mewujudkan gred baru guru berasaskan merit dan prestasi
tahunan serta menggariskan langkah-langkah bagi menambah
perjawatan dan peluasan naik pangkat guru-guru. Menerusi beberapa
strategi pelaksanaan, penambahbaikan perjawatan guru dengan
menambah kuota bagi gred kenaikan pangkat guru besar dan pengetua
cemerlang akan dilaksanakan.
12
b.
Pengambilan calon guru.
Syarat pengambilan calon guru telah diperketatkan sejak 2005 lagi
dalam usaha melahirkankan tenaga pengajar yang mahir dan
berwibawa. Tiga pelan tindakan telah dirangka mencakupi Program
Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) dan calon lepasan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM). Calon bagi Kursus Perguruan Lepasan Ijazah
(KPLI) perlu memiliki ijazah yang menepati bidang yang dipohon,
menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (MteST), aktif dalam
kokurikulum, melepasi tapisan keselamatan, bebas dari penyalahgunaan
bahan dadah dan lulus temuduga.

Begitu juga dengan program kursus perguruan lepasan SPM pula calon
perlu melepasi syarat-syarat akademik yang ditetapkan, menduduki
Ujian Sahsiah Guru, ujian bertulis Bahasa Inggeris dan lulus temu duga.
Kementerian juga telah mengambilkira kelayakan dalam memenuhi
Petunjuk Prestasi Utama untuk diberi insentif kepada para guru. Melalui
proses seperti ini dapat meyakinkan bahawa guru yang diambil mampu
menyumbang dan merealisasikan wawasan negara. Pemilihan guru
bukan sekadar akademik semata-mata malah mereka yang aktif dalam
kegiatan kokurikulum bagi membentuk modal insan yang cemerlang.

c.
Menaik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru.
Dalam usaha melahir dan melestarikan guru yang berkualiti,
kementerian telah menaikkan taraf Maktab Perguruan kepada Institut
Pendidikan Guru (IPG). Pengiktirafan ini telah diluluskan dalam
mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Julai 2005. Dengan menaik taraf
Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG), kementerian
dapat memantapkan pemilihan bakal guru dan memberi latihan serta
menambah baik karier perguruan dan persekitaran kerjanya. Proses
seperti ini dapat meyakinkan bahawa guru yang diambil merupakan guru
yang mampu menyempurnakan misi pendidikan negara.

Pada ketika ini terdapat 27 Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh
negara dan melibatkan seramai 3,129 pensyarah dengan Malaysian
13
Quality Framework diguna sebagai garis panduan dalam usaha
mempertingkatkan kelayakan guru ke tahap siswazah dan memastikan
tenaga kerja yang berkualiti dapat dihasilkan.

Kementerian juga telah menjenama dan merangkaikan Institut
Pendidikan Guru dengan universiti serta kolej terkenal di luar negara dan
dalam negara. Mewujudkan Program Khas Pensiswazahan guru,
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Program berkembar Pra-
perkhidmatan (Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua) dan Program Bahasa-Bahasa Antarabangsa.

Langkah kementerian menaik taraf IPG juga mampu melahirkan guru
siswazah yang memahami keperluan dan cabaran sekolah ke arah
mencapai 9 sasaran kementerian untuk mengisi 100% guru siswazah di
sekolah menengah dan 50% di sekolah rendah menjelang tahun 2010.
Semasa membentangkan bajet 2006, Perdana Menteri telah
menyatakan bahawa, kerajaan akan meningkatkan tahap latihan dan
kurikulum termasuk menarik kerjasama dan kepakaran asing dalam
bidang perguruan sebagai usaha memartabatkan profesion perguruan.

d.
Guru Pendidikan Islam.
Kementerian juga akan melahirkan guru Pendidikan Islam yang berkualiti
dan berkesan dengan menubuhkan Institut Pembangunan Pendidikan
Islam (IPPI). Pendidikan Islam merupakan suatu usaha untuk memberi
ilmu dan pendidikan berteraskan wahyu kepada penganutnya supaya
dapat memahami dan dapat menghayatinya dalam kehidupan demi
untuk kebahagiaan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan
Islam juga perlu didedahkan kepada orang yang bukan Islam supaya
mereka memahami agama tersebut dan seterusnya dapat mengikis
prasangka buruk terhadap Islam dan penganutnya serta tidak
mengeluarkan tuduhan yang tidak benar tentang Islam.

Pelaksanaan Program j-QAF (Jawi, Khatam al-Quran, Bahasa Arab dan
pengukuhan Fardhu Ain) sekolah rendah juga merupakan langkah untuk
14
meningkatkan martabat profesion perguruan dan memperkasakan
Pendidikan Islam. Kementerian telah merangka strategi pelaksanaan
program tersebut yang melibatkan bahan, modul, prasarana, tenaga
guru, penilaian dan pemantauan. Tujuannya untuk membentuk dan
melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai rohani,
bermoral tinggi dan mempunyai perasaan bertanggungjawab yang
berteraskan Falsafah Pendidikan Negara.

e.
Kemudahan kediaman guru dan persekitaran kerja yang kondusif.
Kemudahan kediaman disediakan supaya guru lebih selesa menjalankan
tugas tanpa menghadapi masalah tempat tinggal, terutama untuk guru di
luar bandar, pedalaman dan bandar-bandar besar melalui pembinaan
kuarters baru serta membaik pulih kuarters yang sedia ada. Bagi
keselesaan para guru, peruntukan sebanyak RM690 juta disediakan
untuk membina rumah guru dan dan hampir separuh dari peruntukan
tersebut untuk projek rumah guru di luar bandar.

Selain itu kemudahan bilik guru dan bilik darjah yang kondusif juga akan
disediakan melalui projek naik taraf, membina bangunan tambahan dan
pembinaan bangunan-bangunan baru. Setakat ini telah dikenalpasti
sekolah usang sejumlah 5,951 buah sekolah rendah dan 870 buah
sekolah menengah yang berusia lebih 30 tahun dan membangunkan
infrastruktur yang membabitkan 767 buah sekolah rendah dan 28 buah
sekolah menengah yang belum mempunyai bekalan elektrik selama 24
jam.

Antara langkah-langkah lain kementerian dalam mengangkat martabat
profesion perguruan ialah:

a.
Memperkasakan sekolah kebangsaan.
Pendidikan awal kanak-kanak merupakan masa yang amat penting
dalam melahirkan generasi yang berwawasan. Dalam memperkasakan
sekolah kebangsaan, kementerian perlu menambahkan bilangan kelas
pra-sekolah terutama di kawasan luar bandar dan menggunakan
15
Kokurikulum Pra-sekolah Kebangsaan. Selain itu, kementerian
menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas yang mencukupi serta
berkualiti termasuk melengkapkan prasarana, mengubahsuai dan
menaik taraf sekolah-sekolah yang usang dan menambah bilangan bilik
darjah.

b.
Sistem pengawasan dan pemantauan.
Kementerian Pelajaran disaran memperkukuhkan dan
memperkemaskan sistem pengawasan dan pemantauan ke atas guru-
guru untuk memastikan mereka sentiasa bertugas dengan betul,
berdedikasi dan telus. Pemantauan yang sistematik merupakan ciri
penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti
yang dirancangkan. Untuk mengetahui keberkesanan pengajaran guru
berkesan atau sebaliknya serta mengesan masalah dan membuat
pemulihan. Proses pemantauan harus dilakukan oleh pentadbir sekolah
dan jemaah nazir. Laporan pemantauan boleh digunakan untuk
pengesahan dan kenaikan pangkat guru.

c.
Penguatkuasaan Akta Pendidikan.
Semasa menjadi Menteri Pendidikan, Dato Sri Najib Tun Razak pernah
mengatakan – Dengan terlaksananya kesemua akta berkenaan
membolehkan kita menjalankan transformasi yang menyeluruh
kepada sistem pendidikan negara selaras dengan wawasan negara
dan tuntutan globalisasi dan zaman maklumat.

Dua akta baru telah dikuatkuasakan iaitu Akta Pendidikan 1996 dan Akta
Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Beliau menjelaskan, Akta
Pendidikan 1996 bagi membolehkan matlamat pendidikan diperluaskan dan
disesuaikan dengan keperluan wawasan dan tuntutan-tuntutan tersebut.
Sementara pelaksanaan Akta Institusi Pendidikan Swasta 1996 pula selaras
dengan hasrat hendak menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
akademik. Dengan iltizam serta usaha kementerian ini seterusnya akan
diimplikasikan ke peringkat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat
16
Pelajaran Daerah (PPD) seterusnya ke peringkat sekolah mengikut rangkaian
bagi memastikan kejayaan wawasan negara 2020 menjadi suatu kenyataan.

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

CIRI-CIRI GURU CEMERLANG.

Para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam
merealisasikan aspirasi negara. Guru merupakan ejen kepada keberkesanan
pendidikan. Kedudukan perguruan sebagai suatu profesion di dalam Dasar
Pelajaran Kebangsaan turut menghadapi cabaran-cabaran masa kini dan
akan datang. Di tangan guru sendiri martabat profesion perguruan dapat
ditingkatkan dengan memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab
terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat, negara, rakan sejawat dan
tanggungjawab terhadap profesion perguruan.

1. Mempertingkatkan
Profesionalisme.
Guru harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk
mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara. Kemahiran
dan pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini. Berusaha
mengaplikasi kaedah- kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Guru
perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang
dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan
keupayaan, ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang
semakin kompleks ini. Dengan ini suatu anjakan paradigma dapat
dilakukan oleh para pendidik.

2.
Kemahiran Dalam Penggunaan ICT.
Bidang perguruan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan
perubahan zaman. Perkembangan global dengan teknologi
telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada pendidik
untuk mencapai Misi Nasional. Para guru mesti bersikap proaktif dan
terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini.
Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai
17
golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. Guru juga
perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi
menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan
penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara
Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020.

Guru juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era
teknologi maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan
pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara
hidup moden. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan
SchoolNet, hendaklah dihargai oleh guru dengan menggunakan segala
kemudahan semaksima mungkin.

3.
Berpengetahuan, Berdaya Fikir dan Berakhlak.
Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah
pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu
semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Isu-isu semasa
berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti, ekonomi dan sebagainya.
Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang
cemerlang di kemudian hari. Dalam perubahan sistem pendidikan yang
semakin mencabar ini, profesion perguruan perlu menyediakan diri
dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. Dalam kurikulum
pendidikan ditegaskan nilai-nilai murni yang perlu diserapkan kepada
pelajar dalam pengajaran. Penerapan nilai murni ini penting untuk
menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa
dan negara.

4. Berupaya Membuat Keputusan, Menyelesai Masalah serta
Berfikiran Kritis dan Kreatif.
Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja
mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang,
pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya.

18
5. Menyedari
Tanggungjawab.
Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing pelajar untuk
mencapai kemajuan dan wawasan, para guru perlu melaksanakan
tanggungjawab terhadap:

a. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan
kebajikan dan keselamatan pelajar, bersikap adil, memupuk
nilai murni.

b. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan
hubungan mesra, menghormati mereka, tidak dipengaruhi oleh
kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi
maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak
mereka.

c. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti
mengelak dari menyebar perkara negatif, menghormati
masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan
persefahaman.

d.
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti
mengelak dari membuat kenyataan negatif, tidak melibat diri
dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat
serta membantu rakan sejawat.

6.
Menjadi Guru Berkualiti.
Bagi mempertingkatkan profesion perguruan, seseorang guru
mempunyai ciri-ciri guru yang berkualiti seperti yang terkandung dalam
Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh
masyarakat. Kualiti guru dapat diperkemaskan dari masa ke semasa
dengan latihan, seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan.
Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan
pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para guru yang
lebih efisien.
19

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

Guru yang Berkesan.

Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang
berkesan itu? Ia merangkumi sebagaimana yang berikut:

1.
Bersikap profesional.
2. Mempamerkan
ciri-ciri kekuatan teori.
3.
Kaya ilmu pengetahuan.
4.
Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
5.
Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh.
6.
Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
7.
Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
8.
Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
9. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan
semasa.
10. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan
sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
11. Mempastikan situasi ‘guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam
kelas.
12. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar
mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
13. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
14. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan
nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai
menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
15. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat
profesionnya.
16. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak
berbelah bahagi.
17. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

20
Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

PERANAN PELAJAR.

Pelajar merupakan modal insan yang akan dibentuk oleh guru.
Kecemerlangan pelajar menjadi ukuran keberkesanan pengajaran dan
pendidikan para guru serta dilihat oleh berbagai pihak. Kecekapan dan
martabat profesion ini dilihat baik jika ramai pelajar mendapat kecemerlangan
dalam peperiksaan awam dan sebaliknya. Analisa peperiksaan awam seperti
Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah
(PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
(STPM) dibuat setiap kali keputusan diumumkan dan analisa serta komen
berbagai pihak akan dapat dilihat.

Pandangan umum juga melihat tahap disiplin pelajar di semua peringkat
pelajar sebagai angka tunjuk kecekapan profesion perguruan. Sejak akhir-
akhir ini, masalah pelanggaran disiplin hebat diperbincangkan. Kes-kes
jenayah pelajar seperti peras ugut, pembunuhan, rogol, pelacuran, ponteng,
vandalisme dan banyak lagi salah laku pelajar semakin kerap
diperbincangkan .

Oleh itu, peranan para pelajar sendiri merupakan faktor penting dalam
meningkatkan profesion ini. Pelajar mesti menyambut baik program dan dasar
yang telah ditetapkan demi untuk kesejahteraan mereka. Pelajar yang
bermotivasi mempunyai matlamat hidup masa depan. Satu model telah
dirangka bagi menunjukkan kepentingan hubungan antara pencapaian
akademik dengan motivasi. Motivasi dan matlamat ini mendorong pelajar
yang cemerlang disiplin dan cemerlang akademik.

PERANAN IBU BAPA DAN ANGGOTA MASYARAKAT.

Peranan ibu bapa dan anggota komuniti juga faktor yang boleh
mengangkatkan martabat guru. Ibu bapa sebagai anggota masyarakat mesti
memainkan peranan yang serius terhadap pendidikan anak-anak mereka.
21
Pendidikan formal di sekolah hanya lebih kurang 6 jam sehari sahaja dan
selebihnya pelajar berada di tangan keluarga dan masyarakat. Anggota
masyarakat harus memberi maklumat dan maklum balas kepada sekolah
serta memberi kerjasama di dalam pelbagai aktiviti pembinaan ilmu yang
dijalankan oleh guru dan sekolah.

Penglibatan anggota masyarakat dalam proses pendidikan juga tidak kurang
pentingnya, khususnya institusi seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG),
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT), jawatankuasa masjid dan surau, RELA serta
pihak Polis harus sentiasa berdamping dengan sekolah-sekolah dan guru-
guru serta mengambil tahu proses pendidikan di sekolah-sekolah di kawasan
masing-masing. Mereka perlu dilibatkan bersama untuk memainkan peranan
dalam menentukan persekitaran selamat kepada pelajar dan penduduk
setempat.

Konsep School-Home-Community Partnership perlu diterapkan dengan
mengadakan program-program permuafakatan dan perkongsian yanag
melibatkan pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Persatuan Ibu
Bapa dan Guru (PIBG) yang ditubuhkan di semua sekolah kerajaan adalah
bertujuan untuk mewujudkan pemuafakatan antara ibu bapa dan guru di
sekolah. Pemuafakatan ini dapat membina kesefahaman tentang
tanggungjawab bersama dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran guru
dan pembelajaran murid di sekolah. PIBG juga sebagai pelengkap terhadap
fungsi Kementerian Pelajaran dalam menyediakan prasarana, kemudahan
dan suasana sekolah yang selesa. PIBG juga berperanan ke arah menjaga
kestabilan sistem persekolahan dan perpaduan masyarakat setempat.

PERANAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO).

Penglibatan badan bukan kerajaan (NGO) dan pertubuhan-pertubuhan belia
seperti Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, Majlis Belia Malaysia dan
lain lain juga penyumbang kepada peningkatan martabat profesion perguruan
melalui aktiviti-aktiviti penerangan kepada ahli. Sebahagian besar ahli NGO
22
terdiri dari kalangan guru-guru muda dan pelajar yang masih aktif dan
bertenaga. Aktiviti-aktiviti kepimpinan, pembinaan semangat, motivasi, gotong
royong adalah antara aktiviti positif ke arah mencapai matlamat tersebut.
Selain itu, antara pihak yang menyumbang kepada memartabatkan profesion
perguruan ialah seperti badan swasta dan kesatuan-kesatuan guru.

Pihak swasta juga harus menjalankan aktiviti-aktiviti membantu kegiatan
sekolah dan guru- guru di dalam proses pembinaan ilmu ini. Pihak swasta
boleh mengambil sekolah-sekolah berdekatan sebagai sekolah angkat
mereka dan menyediakan peruntukan untuk membantu program-program
kecemerlangan di sekolah-sekolah angkat tersebut. Dengan cara ini profesion
perguruan akan lebih kukuh dan meyakinkan. Kesatuan-kesatuan guru juga
memainkan peranan dalam memperjuangkan kebajikan guru demi
meningkatkan martabat guru.

Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekelian,

PENUTUP.

Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat
Malaysia, khasnya golongan pendidik. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh
Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991. Wawasan 2020
meletakkan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju
dalam semua aspek dan dimensi, ekonomi, politik, sosial, kerohanian,
psikologi dan budaya. Hal ini bermakna menjelang tahun 2020, Malaysia
adalah sebuah negara maju, mampu berdikari, progresif dan makmur. Objektif
ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi
pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. Peranan
pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu diasaskan
kepada Wawasan 2020, iaitu satu gagasan pembinaan masa depan
masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama.
Perkara ini bertujuan mewujudkan masyarakat adil, demokratik, penyayang,
progresif dan dinamik, masyarakat sains dan teknologi. Wawasan 2020 ini
23
juga bermatlamat perubahan futuristik Malaysia untuk membangun dan maju
di masa hadapan.

Sebagai kesimpulannya, peningkatan martabat profesion perguruan
sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan dapat dilakukan dengan
gandingan mantap berbagai pihak khususnya Kementerian Pelajaran
Malaysia, institusi-institusi yang berkaitan serta individu terlibat dalam proses
pendidikan. Usaha-usaha yang berterusan dan kemaskini, insya-Allah akan
dapat menyempurnakan wawasan negara Malaysia bukan saja setakat 2020
bahkan melangkaui masa-masa selepasnya.

24

Leave a Reply