Pidato Basa Sunda Wajar 12 Taun

URANG SUNDA KUDU NGAROJONG KANA ATIKAN

PIKEUN SUKSESNA KAWAJIBAN DIAJAR 12 TAUN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sampurasun..

Dwan yuri anu ku sim abdi di pihormat, ibu kalih bapa guru nu sami rawuh di ieu tempat, teu kakantun rrncangan sadaya anu ku sim abdi di pitresna.

Bismillah wiwitan kedalna lisan kairing ku rasa sukur ka Alloh SWT nu Maha Ghopur tur mihman, ngancikeun cahaya iman tina galeuh sanubari, mugi sing ulah pukah deui, komo kudu luncat mulang tali gadang, sing kukuh tur pengkuh teu unggut kalinduan teu gdag kaanginan.

Sholawat salam nu jadi panyuat rasa tilam katresna, mugi tetep dillrkeun ka kanjeng nabi Muhammad SAW, miwah kulawargana, sohabatna tug dugi ka umatna nu tumut turut kana ajaranana.

Dina kasempetan nu sa ieu dina raraga lomba biantara basa sunda, sim abdi bad ngabantun judul Urang Sunda Kudu Ngarojong Kana Atikan, Pikeun Sukssna Kawajiban di Ajar 12 Tahun.

Dwan yuri nu ku sim abdi di pihormat,

Masalah atikan mangrupikeun, salah sawios kawajiban kangg urang sadayana, milari lmu th dianjurkeun ku agama boh kupamarntah, sabab ku ayana atikan manusa tiasa undak darajatna dibandingkeun jeung manusa nu teu ngagaduhan atikan. Sakumaha pitutur sepuh jalmi nu gaduh lmumah calikna pangpayunna, cohokna pang panjangna iketna pangrubakna.

Taun ajaran nggal ayeuna nu bad kasampeur, mangrupikeun salah sawios tatapakan nu nggal pikeun seuweu-siwi tatar galuh Ciamis, pikeun neraskeun sakola nu sakola dasar ka sakola lanjutan tingkat awal, boh nu ti sakola lanjutan tingkat awal ka sakola lanjutan tingkat luhur,

Dwan yuri nu ku sim abdi dipihormat,

Jawa Barat nu di sebat Pasundan sabagian ageungna urang sunda parantos ti beh dituna knh wanoh kana atikan, sateuacan UNICEF. Dina kamandangna long life education nuntut lmu th sapanjang hirup, sepuh pini sepuh urang tos ngawanti-wanti supados seuweu-siwina teu jaranteun jalmi bodo, sateuacan aya program kawajiban diajar 9 tahun ayeuna rek diundakeun jadi 12 tahun sepuh pini sepuh sunda tos ngagaduhan kamandang ngeunaan filosopis dina atikan boh dina wanda kawih, sisindiran, paribasa atawa babasan.

Dina rumpaka kawih anu kieu unggelna:

Nlngnngkung Nlngnngkung

Geura ged geura jangkung

Geura sakola sing jucung

Sangkan jadi jelma luhung

Nlngnngkung Nlngnngkung

Geura gede geura jangkung

Mun hidep pareng geus luhung

Poma ulah rek adigung

Filosopis dina wanda kawih diluhur cs tur jntr, urang sadaya kudu sakola nyuprih lmu, bari jeung lamun parantos gaduh lmu teu adigung adiguna.

Dina rumpaka sisindiran anu kieu unggelna.

Aya manuk dina pager

Na sukuna aya bola

Lamun urang hayong pinter

Kudu getol kasakola

Baju kutud heureut pola

Dikelin teu dijalujur

Lamun teu cucud ka sakola

Arisin balik kalembur

Sihoreng mun urang hoyong pinter teh kudu getol kasakola sabalikna mun urang teu junun kasakola bakal isin balik kaleumbur.

Dwan yuri nu ku sim abdi dipihormat, Bapa kalih Ibu anu sami rawuh di ieu tempat, og rrncangan saperjoangan nu ku sim abdi dipikatresna,

Agama urang agama islam ngajarkeun umatna pikeun nyuprih lmu dina salah sawios hadits nabi Muhammad saw.

Hartosna:Nyuprih lmu th wajib pikeun muslimin jeung muslimat ti kawit na kandungan dugi ka alam kubur.

Ditegaskeun deui ku sepuh pini sepuh urang sadaya dina babasan elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarnya.

Filosofis nu nyangkaruk dina babasan diluhur, urang sadaya sans mung ukur nyuprih lmu wungkul tapi biayana g kudu disiar, mun pareng geus linuhung ku lmu kudu siger tengah.

Kumargi kitu hayu urang suksskeun Wajar Dikdas 12 Taun, rarojong program pamarntah supaya urang sadaya janten murangkalih anu pinter bari jeung bener, cageur bari jeung sing singer. Mun cageur, bageur, bener, pinter, tur singer insya allah moal kabalinger.

Pamendak pitutur sepuh urang sunda, luyu jeung agama diarigama, pamungkas:

Sing getol nginum jajamu

Nu guna nguatkeun urat

Sing getol neangan lmu

Nu guna dunya akhrat

Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

4

4

Leave a Reply