Pidato Bahasa Jawa : PERPISAHAN KELAS VI (WAKIL KLS VI)

PIDATO BAHASA JAWA

PERPISAHAN KELAS VI (WAKIL KLS VI)

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdilillahwanimatillahamma badu.

Bapak Pengawas MI ingkang dhahat kinurmatan.

Bapak Kepala Desa Sikasur ingkang dhahat kinurmatan ..

Bapak Kepala MI Darunnadwah saha Bapak/Ibu guru ingkang kinurmatan ugi

Komite MI Darunadwah saha Bapak/Ibu wali murid ingkang kinurmatan ugi.

Mboten supe kanca-kanca saking kelas setunggal dumugi kelas nem ingkang kula tresnani.

Kaping sepindhah mangga sesarengan ngaturaken agunging panuwum dhumateng Gusti Allah Kang Maha Agung, ingkang sampun ngluberaken kanikmatan dhumateng kita sedaya, dene ing wekdal menika kita saged makempal wonten ing adicara pepisahan kelas nem MI Darunnadwah.

Para rawuh ingkang minulya..

Ing wekdal menika kula minangka wakil saking kanca-kanca kelas nem badhe ngaturaken nembah nuwun dhumateng Bapak lan Ibu Guru ingkang sampun nggulawentah kula sakanca wiwit kelas setunggal ngantos dumugi kelas nem. Kula sakanca mboten saged ngaturaken piwales menapa-menapa, namung saged dedonga mugi Bapak lan Ibu Guru tansah pinayungan rahayu slamet saking Gusti Kang Maha Adil lan saged nglajengaken ngayahi jejibahan anggenipun ndhindhik putra lan putri bangsa.

Bapak lan Ibu guru ingkang tansah kula mulyaaken.

Kula sakanca ugi nyuwun agunging pangapunten, amargi selaminipun kula sakanca ngangsu kawruh ing mriki asring damel kuciwa lan gerahing penggalih Bapak lan Ibu guru.

Para rawuh ingkang kinurmatan..

Minangka wakil kanca-kanca kelas nem kula inggih badhe paring piweling dhumateng adhik-adhik kula kelas setunggal dumugi kelas gangsal.

Adhik-adhiku kang dak tresnani

Ayo padha tetep semangat anggone luruh ilmu, aja lali tansah mbangun miturut marang bapak lan ibu guru, lan tansah urip rukun karo kancane. Kakang-kakangmu kelas nem njaluk ngampura mbok menawa selawase bebarengan ing MI iki sering gawe kesalahan.

Bapak lan Ibu Guru ingkang kinurmatan.

Ingkang pungkasan kula sakanca nyuwun pamit. Donga lan pangestu saking Bapak lan Ibu guru tansah kula suwun.

Para rawuh ingkang minulya.

Wusana cekap semanten atur kula. Iwak sepat dipecak santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten.

Nuwun.

Wassalamualaikum wr.wb

PIDATO BAHASA JAWA

PERPISAHAN KELAS VI (WAKIL KLS I V)

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdilillahwanimatillahamma badu.

Bapak Pengawas MI ingkang dhahat kinurmatan.

Bapak Kepala Desa Sikasur ingkang dhahat kinurmatan ..

Bapak Kepala MI Darunnadwah saha Bapak/Ibu guru ingkang kinurmatan ugi

Komite MI Darunadwah saha Bapak/Ibu wali murid ingkang kinurmatan ugi.

Mboten supe kanca-kanca saking kelas setunggal dumugi kelas nem ingkang kula tresnani.

Kangge miwiti atur kula, mangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah Kang Maha Welas, ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan dhumateng kita sedaya, dene ing wekdal menika kita sedaya saged makempal wonten ing adicara pepisahan kelas nem MI Darunnadwah.

Para rawuh ingkang minulya..

Ing wekdal menika kula minangka wakil saking kanca-kanca kelas setunggal ngantos dumugi kelas gangsal badhe ngaturaken Wilujeng dhumateng kangmas lan mbakyu kelas nem ingkang sampun lulus anggenipun Ujian. Mugi-mugi kangmas lan mbakyu saged nerasaken anggenipun ngangsu ilmu wonten ing jenjeng pendhindikan ingkang langkung inggil.

Kangmas lan mbakyu kelas nem ingkang kula tresnani

Minangka wakil kanca-kanca kelas setunggal dumugi kelas gangsal kula ngaturaken panuwun amargi kakang-kaknag kelas nem sampun maringi tuladha ingkang sae lan paring semangat dhumateng adhik-adhik kelasipun. Kejawi menika kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, kula sakanca ngrumaosi asring gadhah kalepatan dhumateng panjenengan sedaya.

Ingkang pungkasan kula sakanca ngaturaken sugeng pepisahan, mugi-mugi kangmas lan mbakyu kelas nem saged nerasakan ngangsu kawruh wonten ing jenjang pendhidhikan ingkang langkung inggil utawi wonten ing masyarakat.

Para rawuh ingkang minulya.

Wusana cekap semanten atur kula. Mbok bilih wonten klentuning tembung, kula nyuwun agunging pangaksami.

Nuwun.

Wassalamualaikum wr.wb

Leave a Reply