Pidato BELIA PERKASA NEGARA BERJAYA

Contoh Pidato BELIA PERKASA NEGARA BERJAYA

Golongan belia yang terdiri daripada lingkungan 15-40 tahun menjangk

lebih 11.5 juta daripada 25 juta penduduk Malaysia. Pastinya golongan in

menjadi sasaran utama dalam misi pembangunan yang sedang di rintis

pada masa kini.

Terima kasih pucuk impinan majlis, yang di hormati barisan penal hakim yang

Cantik susun aturnya, penjaga masa yang setia dengan jarum saatnya,

dif-dif kehormat, dato-dato, datin-datin, seterusnya hadiri penggerak visi.

Assalamualaikum dan salam sejahtera..Hadirin pencetus revolusi,

Tak tumbuh tak melata, tak sungguh maka saya tak kata,

Justeru, indikator pertama,

BELIA PENERAJU GENERASI BERILMU DAN BERAKHLAK

Sidang hadirin,

Belia merupakan aset utama sesuatu ummah. Kita memerlukan golongan ini

untuk terus mengambil alih tugas dan peranan pada masa akan datang.

Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya golongan ini menjadi sasaran utama

semua pihak dalam melahirkan generasi pelapis mengikut contoh yang baik.

Buktinya: usaha mengupayakan belia bagi meningkatkan peranan mereka

dalam memupuk perpaduan serta membina nusa dan bangsa,telah menjadi

teras pembangunan belia dalam RMK-9Hadirin sekalian,

Namun dalam era globalisasi ini, proses melahirkan generasi yang

berwawasan ini memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Kita perlu

memainkanperanan yang besar bagi memastikangenerasi ini adalah

generasi yang utuh ilmunya sekaligus iman dan akhlaknya.Harus diingat

bahawa golongan ini bukan sahaja pemuda atau pemudi, tetapi merupakan

agenda penting untuk kemajuan negara.

Maka, kesinambungan daripada kesedaran ini, kerajaan telah menyediakan

tempat latihan kepada 300,000 belia sepanjang tempoh RMK9.

Kerajaan juga telah melancarkan kempen-kempen yang dapat membantu

meningkatkan pengetahuan belia Malaysia. Contohnya, kempen membaca,

Kempen Budi Bahasa Budaya Kita, Belia benci dadah dan pelbagai lagi.

Akhirnya, kita mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah setanding

dengan negara-negara maju yang lain.Sidang hadirin,

Indikator ke-2,

KEPERIBADIANBELIAYANG MANTAPWAHANAKEJAYAAN NEGARA

Dunia kini sedang menghadapi perubahan alaf baru. Terlalu banyak perubahan

Yang berlaku dan memberi kesan kepada cara hidup, sosioekonomi,sistem

Kepercayaan, nilai dan moral masyarakat yang terlibat dengan perubahan ini.

Maka, Malaysia negara yang konservertif dengan budaya timur juga tidak

terlepas daripada ancaman ini.

Keruntuhan nilai sosial dalam kalangan belia mula menular pada awal 1960,

Namun tahap peningkatan keruntuhan gejala ini semakin meruncing hingga

ke hari ini. Senario ini amat membimbangkan kerana olongan belia adalah aset

penting dalam kemajuannegara.

Persoalannya, dimanakah kredebiliti seseorang belia untuk terus memimpin

negara?Hadirin,

Maka golongan belia perlu membentuk jati diri, memiliki keperibadian yang

unggul sebagai seorang belia berwawasan dan inilah belia Malaysia yang akan

menjadi kebanggaan negara dengan sumbangan dan peranan masing-masing.

Keperibadian yang mantap bukan sahaja dari segi lahiriah tetapi termasuklah

dari segi batiniah. Bertepatan dengan FPK, ke arah melahirkan individu yang

seimbang dan berkembang secara menyeluruh dari aspek Intelek,rohani,emosi

dan jasmani.

Sekaligus membantu Malaysia mencapai status negara maju menjelang 2020

dan menjadikan destinasi Cemerlang, Gemilang dan Terbilang satu realiti.Tanya sama pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang,

Tanya sama saya apa sebab berjaya, nanti jawab saya, ya

Belia perkasa wadah cemerlang.

Hadirin wadah informasi,

Menyusul hujah seterusnya,

KEPIMPINANBELIA,MODALINSANPEMANGKINPELABURANKEARAH

PEMBINAANNEGARAYANG BERJAYA

Pembangunanmodal insan akan terus menjadi agenda utama dalam Program

PembangunanNegara pada masa akan datang, selaras dengan usaha

membentuk individu berketerapilan dan berkualiti dalam melahirkanmasyarakat

yang cemerlang,gemilang dan terbilang.

Sebagaimanayang telah dikataka oleh YAB Dato Seri Sanusi Junid, Belia hari

Ini mestilah berhati-hati kerana pada tangan mereka tergantung nasib negara,

Maruah bangsa dan agama.Analogiya cukup mudah, belia ibarat sebatang pokok dan dahan-dahan

berfungsi sebagai tanggungjawab yang terletak di bahu mereka.

Maka, pemuda harapan bangsa bukan lagi slogan kosong.Tetapi ia

memberi makna sebuah pengiktirafan dan harapan semua terhadap

golongan belia.

Dalam misi pebangunan Malaysia, golongan belia perlu menguatkan semangat

Patrotisme,menjadi lebih profesional dalam pelbagai bidang, menjadi perkasa,

Dan menolak segala anasir negetif yang boleh menjatuhkangolongan belia

Agar mampu menjadi modal insan yang mapan.Hadirin yang di hormati,

Menyusul hujah seterusnya,

BELIAPENGGERAKMISINASIONALNEGARAKEARAH MENJADIKAN

MALAYSIAGEMILANG,CEMERLANGDANTERBILANG

Generasi muda dianggap sebagai enjin dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Ini kerana merekalah yang akan memasuki pasaran kerja dan menggerakkan

jentera pembangunan negara sekaligus menyubang mencapai misi nasional

negara.

Bagi membolehkangolongan belia terlibat dalam misi nasional untuk

menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berjaya, maka aktiviti

pembangunan belia mestilah mempunyai nilai kualiti yang tinggi dan juga

mampu memberikan impak yang tinggi terhadap sasaran belia dan juga

Negara.Sidang saksi,

Akta Belia Negara yang telah digubal bagi memastikan keberkesanan

Program pembangunan belia serta menggalakkan penyertaan

lebih ramai belia mampu membantu dalam menjayakan misi nasional negara.

Akta Belia seharusnya menjadi cabaran kepada kegiatan belia sebagai

garis pemisah kepada satu gerak kerja yang berubah mengikut peralihan

paradigma dalam pembangunan belia dan menjadi penggerak dalam

melahirkannegara Malaysia yang berjaya dan terus berjaya.Secara konklusinya dari 4 indikatr yang telah diperincikansebentar tadi

sesungguhnya mampu memperluas ufuk dan horizon pemikiranbahawa

Belia yang berintelektual dan perkasa akan dapat membina generasi

Ummahdan negara yang berjaya dari pelbagai bidang.

Wahai belia, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri..

akhir kata,

BELIAPERKASA, NEGARABERJAYA.

Sekian terima kasih.

Leave a Reply