Teks Pidato Bahasa Jawa : HARI RAYA IDHUL FITRI

Teks pidato dibawah ini bisa anda gunakan untuk pidato dalam merayakan HARI RAYA IDHUL FITRI , tinggal tambahin tempat dan tanggal berapa!

Assalamu’alikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum muslimin lan muslimat ingkang satuhu kula kurmati.

Minal aidzin wal faidzin.

Para rawuh, mangga kita sesarengan mucap padya puji pud-yastuti wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung inggih punika Gusti Allah SWT. ingkang sampun paring taufik wal hidayah, dene ing wakdal punika kula saha panjehengan taksih pinaringan kasugengan saha karaharjan, saged pinanggih wonten ing masjid………………mriki, saperlu ngawontenaken pepanggihan

nyambut dinten riyadi punika.

Kados ingkang sampun kita mangertosi bilih mbenjang enjang, umat Islam ing saindenging nusantara badhe ngawonte-

naken dinten ingkang ageng, dinten ingkang kebak kabagyan tumprapipun umat Islam inggih punika dinten Riyadi Idhul Fitri, dinten Riyadi Idhul Fitri punika satunggaling dinten ingkang igeng tumrapipun umat Islam, ingkang dipun rengengaken kanthi Kebak rasa syukur dhumateng Allah SWT.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaaha illallahu Allahu akbar, Allahu akbar Walilla-hil hamd.

Kanthi ngagungaken asmanipun Gusti, mboten wonten Gusti ngkang kula saha panjenengan sembah kejawi namung Gusti Allah SWT. piyambak.

Tembung Idhul Fitri punika saking tembung Idhul saha Fitrii Idhul punika wangsul, saha Fitri utawi Fitrah punika suci.

Artosipun Idhul Fitri punika “wangsul suci”. maksudipun sak-purnaning siyam satunggal wulan, minangka rukun Islam ingkang sedah dipun tindakaken, kita wangsul suci malih.

Pramila wonten ing dinten ageng punika, kita sesarengan nyuwun dhumateng ngarsanipun Allah SWT. supados dosa kula lan :osa panjenengan sageda lebur.

Mugi-mugi Gusti Allah kersa maringi ngapura dhumateng kula panjenengan sekaliyan, lumantar ing dinten riyadin punika.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum muslimin lan muslimat ingkang satuhu bagya mulya.

Sampun satunggal wulan kita umat Islam sami nindakaken ngibadah Siam. Kita saged ngraosaken kados pundi raosipun mboten nedha saha ngunjuk sadangunipun satunggal dinten, saha saged naahan hawa nepsu. Pramila kita saged ngraosaken kados pundi raosipun tiyang-tiyang ingkang gesangipun tansah kekirangan.Pramila ing dinten riyadi punika Allah paring dawuh dhumateng umatipun supados ngedalaken zakat pitrah kangge sederek-sederek kita ingkang kekirangan.

Zakat pitrah ngresiki dosa kita tumraping umat ingkang mampu. Sanesipun punika mbenjang-enjang kula suwun sadherek sadaya kaum muslimin muslimat ingkang satuhu kinurmatan kersa

ngrawuhi sholat ied wonten ing…………………. Piyantun istri

ingkang nembe wilanan ugi kasuwun ravvuh midhangetaken khotbah.

Ing pungkasanipun atur, mugi-mugi kita saged mrayakaken dinten riyadin kanthi remen, saha kebak ketakwa’an dhumateng Allah SWT.

Akhirul kalam wabilahit taufik walhidayah .

Wasaalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !.

************************

Semoga teks pidato singkat diatas dapat membantu anda dalam membuat pidato yang baik dengan bahasa jawa, selaku basa daerah.

Leave a Reply